Праці викладачів УАД


"…книжки на те пишуть, щоб їх читати, а на те читаються, щоб роздумати прочитане" Іван Франко

Босак В.О. Устаткування спеціальних видів друку і спеціального призначення : навчальний посібник /В.О.Босак, В.Т.Сенкусь, І.М.Кравчук. – Л. : УАД, 2012. – 140 с.

Будіщев М.С. Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка : підручник /М.С.Будіщев. – Л. : УАД, 2001. – 424 с.

Василишин Д.В. Технологія набору та верстки : навчальний посібник /Д.В.Василишин, О.М.Василишин. – Л. : УАД, 2011. – 272 с.

Василишин О.М. Творча спадщина Володимира Івасюка /О.М.Василишин. – Л. : УАД, 2007. – 270 с.

Волощак І.А. Автоматизований електропривод поліграфічних машин : підручник /І.А.Волощак, І.Т.Стрепко. – Л. : Фенікс, 1998. – 240 с.

Гавенко С.Ф. Логістика в поліграфічному виробництві : навчальний посібник /С.Гавенко, Б.Дурняк, Р.Зацерковна. – Л. : УАД, 2006. – 1144 с.

Гавенко С.Ф. Технологія каширування мікрогофрокартону : монографія /С.Ф.Гавенко, В.В.Бернацек. – Л. : УАД, 2013. – 132 с.

Гавенко С.Ф. Технологія ламінування друкарських відбитків : навчальний посібник /С.Ф.Гавенко, М.С.Мартинюк. – Л. : УАД, 2008. – 80 с.

Гавенко С.Ф. Технологія мікрохвильового висушування книжкових блоків : монографія /С.Ф.Гавенко, Г.М.Йордан. – Л. : УАД, 2012. – 144 с.

Гавенко С.Ф. Технологія окантування корінців книжкових блоків : навчальний посібник /С.Ф.Гавенко, Л.Й.Кулік, Г.М.Йордан. – Л. : УАД, 2008. – 192 с.

Гаранюк І.П. Засоби автоматики і телемеханіки : навчальний посібник /І.П.Гаранюк, І.Т.Стрепко. – Л. : УАД, 2006. – 120 с.

Гаранюк І.П. Рівняння динаміки елементів систем керування : навчальний посібник /І.П.Гаранюк, В.В.Самотій, І.Т.Стрепко. – Л. : УАД, 2006. – 72 с.

Голінчак С. Академічний живопис : навчальний посібник /С.Голінчак. – Л. : УАД, 2012. – 132 с.

Горечко О.М. Об’єктно-орієнтована графіка в пакеті CorelDRAW : навч.-метод. посіб. /О.М.Горечко. – Л. : УАД, 2011. – 254 с.

Гузела О.І. Виробниче підприємництво : навч. посіб. для студ. спец. напряму «Видавничо-поліграфічна справа» /О.І.Гузела, І.П.Босак. – Л. : УАД, 2011. – 380 с.

Гузела О.І. Виробниче підприємництво : підручник для студ. спец. напряму «Видавничо-поліграфічна справа» /О.І.Гузела, І.П.Босак. – Л. : УАД, 2014. – 396 с.

Гунько С.М. Основи поліграфії (додрукарські процеси) : навчальний посібник /С.М.Гунько. – Л. : УАД, 2010. – 160 с.

Гунько С.М. Основи поліграфії : додрукарські процеси : навчальний посібник /С.М.Гунько. – Видання друге. – Л. : УАД, 2013. – 160 с.

Друкарське устаткування : підручник /Я.І.Чехман, В.Т.Сенкусь, В.П.Дідич, В.О.Босак. – Л. : УАД, 2005. – 468 с.

Дунець Р.Б. Аналіз та синтез топологій комп’ютерних видавничо-поліграфічних систем : монографія /Р.Б.Дунець. – Л. : НВФ «Українські технології», 2003. – 192 с.

Дунець Р.Б. Аналіз та синтез топологій комп’ютерних видавничо-поліграфічних систем : монографія /Р.Б.Дунець. – Л. : НВФ Українські технології, 2003. – 192 с.

Дурняк Б.В. Автоматизована система управління навчальним процесом : інформаційні технології : монографія /Б.В.Дурняк, М.С.Антоник, А.М.Гуржій. – Л. : УАД, 2011. – 152 с.

Дурняк Б.В. Захист даних в електронних засобах масової інформації : монографія /Б.В.Дурняк, І.М.Лях. – Л. : УАД, 2012 . – 154 с.

Дурняк Б.В. Математичне моделювання і реалізація систем керування стрічкопровідними системами : монографія /Б.В.Дурняк, О.В.Тимченко. – К. : Просвіта, 2003. – 232 с.

Дурняк Б.В. Організація видавничої діяльності у вищому навчальному закладі : з досвіду роботи Української академії друкарства /Б.В.Дурняк, О.В.Мельников. – Л. : УАД, 2010. – 160 с.

Дурняк Б.В. Пристрої та системи цифрового друку : навчальний посібник /Б.В.Дурняк, І.Т.Стрепко, Г.Н.Тітов. – Л. : Фенікс, 2002. – 108 с.

Дурняк Б.В. Розробка і дизайн рекламних видань : навчальний посібник /Б.В.Дурняк, А.Є.Батюк. – Л. : УАД, 2006. – 315 с.

Дурняк Б.В. Семантичний захист інформації в системах документообігу : Інформаційні технології /Б.В.Дурняк, В.І.Сабат. – Л. : УАД, 2010. – 160 с.

Дурняк Б.В. Системний аналіз та оптимізація параметрів книжкових видань : монографія /Б.В.Дурняк, І.В.Піх, В.М.Сеньківський. – Л. : УАД, 2006. – 197 с.

Дурняк Б.В. Стандарти в поліграфії та видавничій справі : довідник /Б.В.Дурняк, В.П.Ткаченко, І.Б.Чеботарьова. – Л. : УАД, 2011. – 320 с.

Економіка підприємства : підручник /за ред. Є.М.Палиги. – Вид. 2-ге, оновлене і доп. – Л. : УАД, 2013. – 688 с.

Економіка підприємства : підручник /за ред. Є.М.Палиги. – Л. : УАД, 2010. – 600 с.

Жидецький В.Ц. Основи охорони праці : підручник /В.Ц.Жидецький. – Вид. 3-тє, перероб. та доп. –  Л. : УАД, 2006. – 336 с.

Жидецький В.Ц. Основи охорони праці : підручник /В.Ц.Жидецький. – 4-те вид., перероб. і доп. –  К. : Знання, 2010. – 376 с.

Заяць В.М. Дискретні моделі коливних систем для аналізу їх динаміки : монографія /В.М.Заяць. – Л. : УАД, 2011. – 284 с.

Заяць В.М. Числові методи аналізу лінійних та нелінійних систем : підручник /В.М.Заяць, Б.В.Дурняк, І.М.Яворський. – Л. : УАД, 2009. – 236 с.

Зелінська Н. «Наука байдужа до біографії своїх творців…» : вибрані твори /Н.Зелінська. – Л. : УАД, 2013. – 408 с.

Зелінська Н. Наукове книговидання в Україні : історія та сучасний стан : навч. посіб / Н.Зелінська – Л. : Світ, 2002. – 268 с.

Зелінська Н. Поетика приголомшеного слова (Українська наукова література ХІХ – початку ХХ ст.) : монографія /Н.В.Зелінська. – Л. : Світ, 2003. – 352 с.

Зоренко О. Декелі в офсетному друкарському процесі : монографія /О.Зоренко, О.Розум. – К. : ВПЦ Київський університет, 2008. – 168 с.

Іванов С. Основи композиції видання : посібник /С.Іванов. – Л. : Світ, 2013. – 232 с.

Інтернет-технології передавання мовних сигналів : навч. посіб. /Б.В.Дурняк, О.В.Тимченко, Р.С.Колодій, В.І.Сабат. – Л. : УАД, 2010. – 256 с.

Кулинич М. «Вістник для русинів Австрійської держави» як трибуна галицького українства : організаційні, ідеологічні та жанрові засади часопису /М.Кулинич. – Л. : УАД, 2011. – 200 с.

Кульчицький А.Д. Термодинаміка у графо-аналітичному дослідженні : навч. посіб. /А.Д.Кульчицький, Д.Ю.Мочернюк. – Л. : УАД, 2004. – 168 с.

Кучма М.М. Цивільна оборона (цивільний захист) : навч. посіб. /М.М.Кучма. –  Л. : Магнолія плюс, 2004. – 354 с.

Лозовий Б.Л. Практикум з «Вищої математики» : навч. посіб. /Б.Л.Лозовий, Я.С.Пушак, О.Є.Шабат. – Л. : УАД, 2006. – 204 с.

Луцків М.М. Цифрові технології друкарства : монографія /М.М.Луцків. – Л. : УАД, 2012. – 488 с.

Маїк В.З. Технологія брошурувально-палітурних процесів : підручник /В.З.Маїк ; за заг. ред. Е.Т.Лазаренка. –  Л. : УАД, 2011. – 488 с.

Маркетинг : навч. посіб. /О.М.Барзилович, Л.А.Андросюк, Я.В.Котляревський, А.М.Штангрет. – Вид. 2-ге, перероб. – Л. : УАД, 2013. – 348 с.

Маркетинговий менеджмент видавничої продукції : навч. посіб. /Г.І.Глотова, Ж.М.Ковба, Г.А.Мохонько, В.В.Мартинів. – 2-ге вид., випр. – Л. : УАД, 2013. – 352 с.

Маркетинговий менеджмент видавничої продукції : навч. посіб. /Г.І.Глотова, Ж.М.Ковба, Г.А.Мохонько, В.В.Мартинів. – Л. : УАД, 2011. – 352 с.

Мельников О.В. Технологія плоского офсетного друку : підручник /О.В.Мельников ; за ред. Е.Т.Лазаренка. – Вид. 2-ге, випр. –  Л. : УАД, 2007. – 388 с.

Мельников О.В. Технологія плоского офсетного друку : підручник /О.В.Мельников ; за ред. Е.Т.Лазаренка. –  Л. : УАД, 2003. – 384 с.

Наукова комунікація у мас-медіа : практикум /уклад. А.А.Бойко, Н.В.Зелінська, О.Ф.Коновалець ; пер. з англ.. Н.В.Зелінської. – Л. : УАД, 2009. – 124 с.

Ніконенко У.М. Еволюція монетарної політики України в умовах ринкової трансформації економіки : монографія /У.М.Ніконенко, О.І.Копилюк. – Л. : УАД, 2011. – 254 с.

Оздоблення друкованої продукції : технологія, устаткування, матеріали : навч. посіб /С.Ф.Гавенко, Е.Т.Лазаренко та ін. – К. – Л. : Ун-т «Україна» ; УАД, 2003. – 180 с.

Основи проектування цифрових логічних пристроїв : навч. посіб. /Б.В.Дурняк, І.Т.Стрепко, Г.Н.Тітов, О.В.Тимченко. – Л. : УАД, 2006. – 274 с.

Палига Є.М. Корпоративне управління : навч. посіб. /Є.М.Палига. – Л. : УАД, 424 с.

Палига Є.М. Основи сучасного маркетингу : навч. посіб. /Є.М.Палига. – Л. : УАД, 2007. – 236 с.

Палига Є.М. Стан та розвиток видавничо-поліграфічного комплексу України : регіональний аспект : монографія /Є.М.Палига, Г.І.Пушак, Я.Я.Пушак. – Л. : УАД, 2009. – 192 с.

Пасічник М.С. Історія України та її державності : конспект лекцій /М.С.Пасічник, С.М.Пасічник, О.М.Василишин. – Вид. 2-ге, доп. – Л. : УАД, 2011. – 760 с.

Пасічник М.С. Україна в період Руїни : 60 – 80 роки XVII століття : монографія /М.С.Пасічник. – Л. : УАД, 2010. – 712 с.

Пашуля П.Л. Стандартизація, метрологія, відповідність, якість у поліграфії : підручник /П.Л.Пашуля. – Л. : УАД, 2011. – 408 с.

Поліграфія та видавнича справа : Російсько – український тлумачний словник /уклад. : Б.В.Дурняк, О.В.Мельников, О.М.Василишин, О.Г.Дячок. – Л. : Афіша, 2002. – 456 с.

Практикум з охорони праці : навч. посіб. /В.Ц.Жидецький, В.С.Джигирей, В.М.Сторожук, Л.В.Туряб, Х.І.Лико ; за ред. В.Ц.Жидецького. – Л. : Афіша, 2000. – 352 с.

Практикум з статистики підприємств видавничо-поліграфічної галузі : навч. посіб. /Л.Є.Сухомлин, А.М.Штангрет, Я.В.Котляревський, І.В.Зубрей, З.В.Григорова. – Л. : УАД, 2013. – 224 с.

Предко Л.С. Проектування до друкарських процесів : навч. посіб. для студ. спец. «Видавничо-поліграфічна справа» /Л.С.Предко. – Л. : УАД, 2009. – 352 с.

Програмна та апаратно реалізація схем  автоматизації на базі мікро-ЕОМ : [навч. посіб.] /Б.В.Дурняк, І.Т.Стрепко, Г.Н.Тітов, Б.І.Федина. – Л. : УАД, 2005. – 128 с.

Репета В.Б. Матеріали і технології лакування поліграфічної продукції : навч. посіб. /В.Б.Репета, В.В.Шибанов. – Л. : УАД, 2011. – 136 с.

 

посмотрите комедии трейлеры в хорошем качестве
последние и лучшие новости искусства в мире