І - ІІ квартал

002 Друк загалом. Документація. Книги. Авторство

 

Тимошик М. Українська книга і світ/ М.Тимошик; передм.В.Іваненка. - К.: Наша культура і наука; Вашингтон: Український університет, 2018. - 516с.

Ідеться про історичну місію української книги і преси як чинника національного поступу в тісному взаємозвязку з європейською спільнотою.

Автор привертає увагу до тих фактів історії та сучасних проблем, які через політичні обставини або принципово замовчувалися, або свідомо фальшувалися.

Визначальною особливістю розділів, присвячених історії і побутуванню української книги в Італії, Німеччині, Франції, Великій Великобританії, Польші, Канаді та США, є те, що написані вони "з першихї рук". кожен факт, кожну сторінку автор добував самостійно - в бібліотеках і архівах тих зарубіжних країн, де формувалися провідні осередки українського книго- і пресотворення.

 

004 Компютерна наука і технологія. Застосування компютера. Оброблення даних

 

Babichev S., Durnyak B. Methods, Models and Information Technology of Complex Data Processing in the Fields of Technical Diagnostics and Bioinformatics. - Lviv: Ukrainian Academy of Printing, 2020. - p.178

 

Визначення рівня безпеки технологічних процесів на основі оцінювання ризику: моногр./Б.В.Дурняк, Г.Г.Петріашвілі, В.І. Сабат, Т.М.Майба. - Львів: УАД, 2019. - 160с.

У монографії висвітлено основи інформаційної технології створення методів і моделей для визначення рівня безпеки технологічних процесів на основі оцінювання величини ризику. Розглянуто особливості проектування моделей та створення систем управління ризиком, які дозволяють змінювати рівень захисту та адаптувати його для технологічних процесів у поліграфії.

Значну увагу надано розробленню та дослідженню організації роботи системи безпеки інформаційного комплексу управління поліграфічним технологічним процесом на основі запропонованої інформаційної технології визначення величини ризику, що забезпечують відповідні рівні захисту.

 

Впровадження компетентнісного підходу в освітній простір закладів вищої освіти: моногр./ Б.В.Дурняк, О.М.Микитюк, Я.М.Угрин, А.М.Зачепа, Т.М.Майба. - Львів: УАД, 2019. -224с.

У колективній монографії розкрито загальні позиції впровадження компетентнісного підходу в освітній простір ЗВО в умовах реформування системи вищої освіти України. Розглянуто сутність, зміст і завдання процесу впровадження компетентнісного підходу в освітній простір закладів вищої освіти з урахуванням новітніх технологій розвитку суспільства.

Гавриш Б.М. Основи інфографіки: навч.посіб./ Б.М.Гавриш, З.М.Сельменська, С.М.Комар. - Львів:УАД, 2020. - 132с.

У навчальному посібнику викладені основні питання візуального сприйняття та відтворення інформації, ознаки, типи та функції інфографіки, основи дизайну інфографіки та ресурси для її створення. У кожному розділі наведено контрольні запитання.

 

 Інформаційна технологія активізації процесів навчання: моногр./ Б.В.Дурняк, Г.Й.Михайлишин, Н.М.Пасєка, М.С.Пасєка, Т.М.Майба. - Львів: УАД, 2019. - 184с.

У монографії проведено грунтовні наукові дослідження методів та засобів спрямованих на підвищення ефективності навчального процесу для покращення якості набуття когнітивної компетентності студентів у процесі надання освітніх послуг вищим навчальним закладом. Розроблено модель консолідованого сховища даних та модель аналітичного опрацювання кубічного сховища даних для підтримки прийняття управлінських рішень з метою підвищення якості управління навчальним процесом, які можуть бути використані у процесі професійної підготовки майбутніх висококваліфікованих фахівців з використанням інформаційно-комунікативних технологій.

 

Інформаційна технологія розроблення когнітивних моделей засвоєння знань із компютерних наук: моногр./ Б.В.Дурняк, М.Б.Поліщук, О.В.Тимченко, І.М.Лях. - Львів: УАД,2019. - 184с.

У монографії викладено методи і моделі підвищення ефективності та здатності до прийняття рішень у професійній діяльності слухачів вищих професійних училищ на основі активізації когнітивних процесів навчання. Особливу увагу приділено розробці логічної структури моделі навчальних планів та когнітивним тестам оцінки здібностей слухачів для професійної діяльності.

 

Методи корекції та розпізнавання спотворених зображень тексту: моногр./ Б.В.Дурняк, О.В.Тимченко, І.О.Кульчицька, М.М.Кляп. - Львів: УАД, 2019. - 126с.

У монографії розроблено інформаційну технологію і створений на її основі програмний продукт для розпізнавання спотворених зображень тексту, що дає змогу провести автоматичну корекцію спотворень зображень будь-якого типу (перспективні, циліндричні  чи їх сукупності). Особливу увагу приділено розробці математичного формулювання задачі випрямлення рядків тексту на зображенні документу шляхом визначення функції перетворення зображень тексту.

 

005 Управління. Менеджмент

 Гірняк О.М. Обгрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків: навч.посіб./ О.М.Гірняк, П.П.Лазановський. - Львів: УАД, 2020. - 268с.

У навчальному посібнику висвітлено основні питання розроблення та прийняття господарських рішень, а також повязані з ними ризики у підприємницьких структурах. Матеріал поданий у вигляді лекцій, в яких у концентрованій формі розкрито зміст тем дисципліни. Теми обєднані у тематичні розділи, а також містять блок питань для самоперевірки знань і повторення матеріалу, питання плану семінарських занять.

 

33.Економіка. Економічні науки

 

Білик О.!. Страховий менеджмент: навч.посіб./О.І.Білик, О.І.Савчин. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. - 314с.

Викладено основні категорії, методи та механізми функціонування страхової галузі в Україні. Значну увагу звернено на специфічну страхову термінологію, питання самопідготовки, виконання тестів та практичних завдань. Тематичний план дисциплін поділено на тринадцять тем, що дає змогу вивчати курс у логічній послідовності й систематично перевіряти рівень отриманих знань. Структура посібника допоможе майбутнім фахівцям у галузі фінансово-економічної безпеки засвоїти теоретичний матеріал, здобути практичні навички й орінтуватися в питаннях організації та функціонування страхового бізнесу в Україні.

 

Гончар М.Ф. Системи стрес-менеджментуна підприємствах: формування, використання, моделювання: моногр. М.Ф.Гончар. - Львів: Видавництво Львівської політехніки,2018. - 272 с.

 Розглянуто особливості формування, використання та моделювання систем стрес-менеджменту на підприємствах, розкрито сутність і значення цих систем, їх місце в організаціях. Викладено концептуальні положення, загальні та специфічні принципи формування і використання систем стрес-менеджменту, класифікацію відповідних чинників. Діагностовано процеси формування та використання систем стрес-менеджменту, побудовано концептуальну модель цих процесів. Удосконалено метод діагностування цих систем, охарактеризовано їх стан у бізнесі, узагальнено вітчизняний та іноземний досвід з цієї проблематики. Розглянуто інструментарій формування і використання систем стрес-менеджменту на підприємствах і моделювання як спосіб їх побудови.

 

Кіндрацька Г.І. Аналіз господарської діяльності: практ./ Г.І.Кіндрацька, А.Г.Загородній, Ю.І.Кулиняк. - 2-е вид., доопрац. і допов. - Львів: Видавництво Львівської політехніки,2018. - 156 с.

Практикум призначений для опанування методики комплексного аналізу господарської діяльності підприємств і містить практичні завдання, розв’язання яких дає аналітику змогу набути відповідних фахових компетентностей. Структура та зміст практикуму забезпечують ґрунтовне закріплення теоретичного матеріалу, а також відповідають навчальній програмі дисципліни «Аналіз господарської діяльності» та посібнику, який видав цей самий авторський колектив. До кожної теми розроблено навчальний кросворд, контрольні запитання, тематику рефератів, практичні та тестові завдання. Практикум може бути за формою «робочим зошитом» студента на практичних заняттях, сприяти формуванню вмінь і навичок економічних досліджень.

Подольчак Н.Ю. Комплексне забезпечення фінансово-економічної безпеки. Ч.1: навч. посіб./ Н.Ю.Подольчак, В.Я.Карковська, І.І.Яремког, І.С.Вішка. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. - 264с.

Розкрито суть та значення комплексного забезпечення фінансово-економічної безпеки, проаналізовано найважливіші складові її забезпечення. Висвітлено основні теоретичні підходи, запропоновано задачі, багатоваріантні запитання, наведено перелік дискусійних питань, словник основних термінів, а також список рекомендованої літератури з відповідних тем.

Партин Г.О. Фінансовий менеджмент: підруч./ Г.О. Партин, Н.Є.Селюченко. - Львів: Видавництво Львівська політехніка, 2018. -388с.

Викладено теоретичні та прикладні основи фінансового менеджменту, визначено складові системи його організаційного та інформаційного забезпечення, наведено методичний інструментарій оцінювання вартості грошей в часі, вартості власного і позикового капіталу, ефективності інвестиційних проектів, рівня фінансових ризиків, аналізу фінансового стану та оцінювання ймовірності банкрутства підприємства, формування фінансових планів і бюджетів. Висвітлено механізми управління прибутком, активами, капіталом, інвестиціями, фінансовими ризиками підприємства та особливості антикризового фінансового управління. Теоретичний матеріал пояснено на конкретних прикладах. У кінці кожного розділу подано питання для самоконтролю, тестові завдання, завдання для практичної та самостійної роботи студентів

 

Податковий менеджмент: навч.посіб./С.В.Паранчук, А.С.Мороз, О.С.Червінська, Н.Г.Синютка. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. -296с.

 Систематизовано теоретичні і методологічні аспекти адміністрування податків (управління податковою роботою) і з боку суб’єктів підприємницької діяльності (підприємств, організацій, банківських та інших установ), і контролюючих органів. Навчальний посібник виконаний відповідно до вимог Податкового Кодексу України й охоплює всі форми навчального процесу.

Швайка Л.А. Наукові економічні школи Української академії друкарства/ Л.А.Швайка. - Львів: Українська академія друкарства, 2018. -184с.

Вперше охарактеризовано процеси розвитку економічних шкіл Української академії друкарства. Виділено декілька етапів їх формування і розкрито особливості кожного: наукові напрями, лідери, результати діяльності.

 

39 Культурна антропологія. Етнографія. Звичаї. Традиції. Спосіб життя. Фольклор

 

 Бойківські латканки/ упоряд.П.Зборовський, муз.транскрип. І.Федун. - Львів: УАД,2013. - 201с.

Латкання - жанр народного співу бойків, корені якого губляться не тільки у літах, а й у тисячоліттях. Характерними ознаками латканок є трирядкова, семискладова будова вірша 73, де текст першого і другого рядків є однаковими. Перший рядок порушує проблему, другий її стверджує, а третій - розвязує і він же стає першим і другим рядком наступного куплету. Є і інші варіанти структурної будови латканок.

Однією з основних ознак є те, що авторська і виконавська функції цілком належать жінкам.

Латкання буває весільне, сколтарське, сінокосне і жнивне. Колись латкали ще на Св. Андрія, Юрія та ін. Зараз ці латканки вже призабулись.