І півріччя 2021 Нові надходження

Нові надходження І півріччя 2021р.

 004 Компютерна наука і технологія. Застосування компютера. Оброблення даних

Бобало Ю.Я. Стратегічна безпека системи «об’єкт - інформаційна технологія» : монографія/ Ю.Я.Бобало,  В.Б. Дудікевич,  Г.В.Микитин. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2020. – 260с.

Висвітлено взаємозв’язок  завдань програми «об’єкт - інформаційна технологія» у контексті робото здатності об’єктів та гарантоздатності інформаційних технологій.  Викладено парадигму побудови інформаційних технологій відбирання різнорідних даних та аналітичну платформу безпеки «об’єкт - інформаційна технологія» у контексті  інфраструктури інформатизації. Систезовано квінтесенцію безпеки багаторівневих кіберфізичних систем «кібернетичний простір – комунікаційне середовище – фізичний простір». Розглянуто парадигму, концепцію та універсальну платформу побудови комплексних систем безпеки у просторі « загрози – профілі – інструментарій»,  які цілісно прямовані на забезпечення гарантоздатності  кіберфізичних систем.

 

 

Журавчак Л.М. Програмування комп’ютерної графіки та мультимедійні засоби: навч.посібник/ Л.М. Журавчак, О.М.Левченко. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. – 276с.

Посібник містить теоретичний та практичний  матеріал із дисциплін «Засоби програмування комп’ютерної  графіки» та «Програмування мультимедійних систем» . У його першій частині викладено базові принципи  розроблення і програмування систем комп’ютерної графіки як однієї зі складових мультимедіа,  друга присвячена  власне мультимедіа – моделям організації,  структурі та засадам функціонування, взаємодії з комп’ютерними мережами.  Практична складова посібника подає основи програмування на базі графічної бібліотеки OpenGL, опис нових технологій програмування мультимедіа (веб-анімація HTML 5, засоби WPF) та  методів створення  мультимедійної продукції за допомогою користувацьких програм (Adobe Animate).

 

Лотошинська Н.Д. Технології   3D - моделювання в програмному середовищі  3ds Max з дисципліни «3D - Графіка»: навч. посібник/ Н.Д. Лотошинська, І.В. Ізонін. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2020. – 216с.

,Метою посібника є ознайомлення студентів із теоретичними основами технології 3D  - моделювання та одержання ними практичних навичок моделювання і візуалізації складних тривимірних графічних обєктів  програмними засобами тривимірного моделювання.

Теоретична частина посібника тісно пов’язана з практичною.  Одержані знання закріплюються виконанням лабораторних робіт, під час якого студенти поетапно, в програмі  autodesk 3ds max, вивчають  усі основні етапи розроблення 3D – моделі:  моделювання, текстурування,  створення освітлення, анімацію та візуалізацію.   

 

 

Онисик С. Моделювання об’єктів керування. Поняття. Тлумачення. Моделі. Дослідження: навч. Посібник/ Стефан Онисик. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. – 292с.

У навчальному посібнику викладено основи побудови моделей  об’єктів керування та застосування математичних методів для їх дослідження. Методологію моделювання проілюстровано на численних прикладах об’єктів  різної фізичної природи.

 

 

Пушак А.С.

     Програмування РІС-контролерів: лаб. практикум/ Пушак А.С., Вістовський В.В. – Львів: УАД, 2021. – 118 с.

 

Розглядається архітектура 8-рядних мікроконтролерівсімейства РІС-16 та їх програмне середовище MPLAB X IDE. Приведено структурні блок-схеми периферійних модулів мікроконтролера РІС16 F876A та опис їхніх регістрів налаштування. Наведено алгоритми ініціалізації периферійних модулів мікроконтролера та приклади кодів програм роботи цих модулів. Розглядаються алгоритми реалізації прийому та передачі інформації мікроконтролером, а також алгоритми обробки як цифрових так і аналогових сигналів. Розглядається середовище proteusдля симуляції роботи електричних схем в реальному часі.

 

33 Економіка. Економічні науки

 

     Історія фінансових ринків. Від класиків - сучасникам: монографія/ за ред. Девіда Чемберса та Елроя Дімсона ; пер. з англ. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2020. – 308 с.

Після фінансової кри зи 2008 року відбулось відродження інтересу інвестиційних професіоналів до економічної та фінансової історії. Ця книга є сукупністю думок авторитетних науковців та практиків щодо впливу минулих подій на фондових ри нках на сучасний глобальний фінансовий ринок.

У колективній монограії детально розглянуто причини виникнення"фінансових бульбашок" на ринках акцій та нерухомості, а також їхні наслідки -  фінансові кризи та посилення регулювання фінансових ринків. Автори книги переконані, що уроки минулого допоможуть сучасникам у формуванні інвестиційних портфелів.

 

Матос, Педро

     ESG - принципи та відповідальне інституційне інвестування у світі: Критичний огляд досліджень/ Педро Матос ; пер. з англ. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2020. – 88 с.

 

Книга сучасного дослідника у галузі фінансових інвестицій Педро Матоса присвячена огляду світових публікацій на тему екологічних, соціальних та управлінських чинників (ESG) у прийнятті інвестиційних рішень та сталого інвестування. У світі поки немає єдиної думки щодо точного переліку усіх ESG-чинників, але інвестори все частіше вивчають нефінансову звітність компаній для уникнення інвестицій у компанії, які мають великі ESG-ризики. Дослідження дає уявлення про перелік ESG-принципів, аналізує практику та намагається дати обєктивну оцінку потенціалу ESG-інвестування.

 

 

 

Шира Т.Б. Безпека функціонування та розвитку підприємств: теоретичні та прикладні аспекти: моногр./ Т.Б.Шира, С.М. Шинкар, О.С.Силкін; за заг. ред. А.М.Штангрета. - Львів: УАД, 2020. -426с.

У моногорафії розглянуто основні безпекові аспекти функціонування та розвитку підприємств із орієнтацією на розроблення теоретичного підгрунття для захисту бізнесу шляхом більш ефективного використання наявного організаційного та ресурсного забезпечення. Розроблено теоретичне підгрунтя забезпечення економічної безпеки підприємств. Сформовано методичні засади обліково-аналітичного забезпечення управління економічною безпекою промислових підприємств. Розроблено науково-методичний підхід до формування та функціонування організаційно-економічного механізму забезпечення безпеки промислових підприємств. Обгрунтовано теоретичні засади антикризового управління у системі фінансової безпеки підприємства. Запропоновано концептуальні основи антикризового управлінняв системі фінансової безпеки підприємства. Проведено моделювання антикризового управління в процесі забезпечення фінансової безпеки підприємств. Сформовано теоретичний базис забезпечення корпоративної безпеки підприємств. Розроблено механізм управління та організаційно-економічний механізм забезпечення корпоративної безпеки промислових підприємств.

 

 

 

655. Поліграфічна промисловість. Поліграфічні підприємтва.  Видавництва. Книжкова торгівля.

Виготовлення тактильних видань для дітей з порушенням зору: навч.метод.посіб./ В.М. Ремажевська, В.З.Маїк, В.В.Стасенко, Т.Г.Дудок. - Львів: УАД, 2019. - 56с.

У навчально-методичному посібнику наведена сучасна термінологія і визначення тактильних видань для дітей з порушеннями зору. У посібнику подано узагальнені технологічні схеми і рекомендації з адаптації друкованих текстів до переведення у шрифт Брайля, виготовлення тактильних видань різних видів для дітей з порушеннями зору. У видання описані різні технології створення  рельєфних зображень залежно від тиражу тактильних видань та вимоги до їх шрифрового оформлення. Наведено опис конструктивних особливостей тактильних видань.

Навчально - методичний посібник рекомендовано викладачам і студентам закладів вищої освіти для дітей з порушенням зору, ІРЦ, асистентам вчителів у закладах загальної середньої освіти, спеціалістам бібліотек для сліпих.

 

Маїк В.З. Поліграфічні технології нанесення рельєфно-крапкових зображень (шрифт Брайля): моногр./Маїк В.З., Вакуліч Д.А. - Львів: УАД, 2020. -196с.

У монографії проаналізовано сучасний стан та проблеми інформаційного забезпечення незрячих людей, способів одержання рельєфно-крапкового шрифту. Встановлено, що найбільш оптималшьним для нанесення рельєфно-крапкового зображення на паковання є процес тиснення, запропоновано класифікацію процесів, матеріалів і технологій тиснення, в якій відображені новітні досягнення цього способу. Здійснено математични й опис форми кривої осьового вертикального перерізу елемента шрифту Брфйля та створено програму для моделювання елемен7тів рельєфно-крапкового шрифту різної форми та профілю; розвинуто модель фізико-математичних явищ формування конгревного рельєфного зображення.

Здійснено дослідження і виявлено закономірності впливу величини зусилля тиснення  та технологічних і деформаційних властивостей картонів на висоту рельєфно-крапкового зображення на відбитку; взаємозвязок між стійкістю картонів до стирання та зносостійкістю елементів шрифту Брайля.

 

 

Маїк Л.Я.

     Системи цифрового виведення форм глибокого друку: монографія/ Маїк Л.Я., Ковальський Б.М., Миклушка І.З. – Львів: УАД, 2021. – 164 с.

 

Наведено сучасні досягнення в області систем цифрового виведення форм глибокого способу друку. Розглянуті цифрові технології виготовлення друкарських форм, представлені технологічні схеми та їх опис. Приведено дослідження технологічного процесу виготовлення форм глибокого друку на основі розроблених полімерних матеріалів способом прямого лазерного гравіювання.

 

 

Репета В.Б.

     Матеріали і технології цифрового друку: навчальний посібник/ Репета В.Б., Шибанов В.В. – 2-ге вид., змін. і допов. – Львів: УАД, 2021. – 160 с.

У посібнику висвітлено сучасний стан матеріалів і технологій цифрового друку. Розглянуто способи цифрового друку, компонентний склад чорнил і тонерів, властивості задруковуваних матеріалів, принципи побудови пристроїв цифрового друку.

 

 

 

 

Ривак П.М. Технологія друкарських процесів: лаб. практ.: навч. -метод. посібн./ П.М.Ривак. - Львів: УАД, 2021. - 224с.

 Розглянуто сучасні друкарські процеси та розроблено методологію оцінювання якості друкованих відбитків з використанням "функції бажаності Харрінгтона".

Описано теоретичні основи вигогтовлення кольорової поліграфічної продукції сучасними способами  друку, а також технологічні операції підготовки основних і допоміжних матеріалів, особливості налаштування і керування друкарським процесом пристроїв цифрового друку та друкарських машин із застосуванням відповідного технічного і програмного забезпечення, витратних матеріалів, режимних чинників.

Подано методики лабораторних досліджень критеріїв якості друкованих відбитків, техніко-експлуатаційних показників витратних матеріалів та технологічних чинників процесу друкування відбитків у сучасних технологіях.

Наведено розроблені завдання для визначення технологічних характеристик видань, витрат основних матеріалів на технологічні потреби друкарського виробництва, технологічних параметрів і режимів друкування різноманітної друкарської продукції, а також собівартості  виготовлення друкованих видань і паковань та орієнтовного терміну окупності друкарського устаткування.

Навчально - методичний посібник призначений для студентів і магістрів, які навчаються за спеціальністю 186 "Видавництво та поліграфія", а також буде корисним для фахівців-практиків поліграфічних та пакувальних виробництв.

 

 

 681 Точна механіка та автоматика

 

Васильківський  І.С. Виконавчі пристрої систем автоматизації: навч. посібник/І.С.Васильківський, В.О. Фединець, Я.П.Юсик. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2020. – 220с.

У навчальному посібнику розглянуто виконавчий пристрій як одну з основних ланок системи автоматичного управління. Наведено класифікацію виконавчих пристроїв, загальні вимоги до них, їх монтажу та експлуатації, подано принципи і методи розрахунку, підбору регулюючих органів, а також виконавчих механізмів.  Проаналізовано різні типи виконавчих механізмів, їхню будову і принцип дії, статистичні та динамічні характеристики. Розглянуто особливості  управління різними виконавчими механізмами і додаткові пристрої, необхідні для покращення їхньої роботи.

У посібнику також здійснено класифікацію регулюючих органів, розглянуто їх конструкції та сферу їх використання. Наведено основні параметри  і  характеристики дросельних  регулюючих органів, подано приклади задач розрахунку і вибору регулюючих органів.

 

Пістун Є. Основи автоматики та автоматизації: навч. посібник/ Євген Пістун, Іван Стасюк. – 2-ге вид., змін. І допов. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 336с.

Розглянуто основні принципи побудови систем автоматичного регулювання та керування. Висвітлено основні етапи розвитку техніки автоматизації. Подано функцій не призначення і наведено статистичні та динамічні характеристики елементів систем автоматичного регулювання і керування. Наведено класифікацію регуляторів за законами регулювання. Розглянуто будову і роботу регуляторів прямої дії та ізодромних регуляторів, основні властивості об’єктів регулювання та їхній вплив на характер процесу регулювання, а також вплив властивостей автоматичного регулятора на характер перехідного процесу в САР. Подано спрощені інженерні методи вибору автоматичних регуляторів і розрахунку їхніх параметрів настроювання.

 

 

 7 Мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво. Ігри. Спорт

 

Авраменко О.О.: Білокур: монографія / Авраменко О.О.; Ін-т проблем сучасного мистецтва НА мистецтв України. – К.: Вид-во Горобець, 2021. – 168 с.

Національний музей українського народного декоративного мистецтва презентує монографічне дослідження мистецтвознавиці Олесі Авраменко, присвячене життєвому і творчому шляху народної художниці України Катерини Білокур (1900-1961), подає на тлі історичних, часом трагічних, подій ХХ ст. Творчість Катерини Білокур розглядається в контексті світових мистецьких тенденцій означеного часу. У книзі здійснено фаховий аналіз творчогого доробку художниці, висвітлено її нелегку життєву долю.

Видання присвячене 120-річчю від дня народження Катерини Білокур.

Адресоване всім, хто цікавиться творчістю видатної української художниці.

 

 

 

Дядюх – Богатько Н.Й. Мистецтво декорування зброї на Гуцульщині у XVIII-XIX століттях: монографія/ Наталія Дядюх – Богатько. -  Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 224с.

Дослідження присвячене художнім особливостям мистецтва декорування різних типів зброї на Гуцульщині у XVIII-XIX ст. У монографії розглянуто історичні, культурні, декоративні  та обрядові аспекти розвитку мистецтва декорування гуцульської зброї як складової частини українського декоративно-ужиткового мистецтва, проведено аналіз формотворення зброї на прикладі художньої обробки металу, дерева, шкіри. Рогу та кістки, визначено композиційні схеми на декоративних деталях, виокремлено провідні орнаментальні мотиви гуцульської зброї.

Дослідження супроводжує текстовий та ілюстрований каталоги взірців художньо декорованої гуцульської з музейних колекцій.

 

Іконопис ХІІ - початку ХХ століття та давньоруське декоративно-прикладне мистецтво. Національний музей "Київська картинна галерея": каталог/ Авт. вступ. ст. і каталогу С.Левченко, Г. Алавердова. - К.: ВД"Антиквар", 2020. - 344с.: іл. У науковому каталозі представлено всю колекцію іконопису та давньоруського декоративно-прикладного мистецтва, що зберігається в Національному музеї "Київська картинна галерея". У вступній частині йдеться про історію формування та вивчення колекції, а кожна з 93 каталожних статей містить опис твору, аналіз його іконографії, дані про походження, надходження до музею, реставрацію, показ на виставках, а також посилання на видання, в яких він згадується. Довідковий апарат включає перелік скорочень, бібліографію та алфавітний покажчик творів.

Видання адресовано фахівцям-мистецтвознавцям і всім, хто цікавиться іконописом і давнім декоративно-прикладним мистецтвом.

 

 

 

Керамічний код Івана Левинського в естетичному вимирі українця кінця ХІХ - початку ХХ ст./ за ред. А. Клімашевського; НАН України; Інститут народознавства. - Харків: Раритети України, 2020. - 256с. - (Зі скрині часу) Альбом сформований за результатами резонансної виставки "Керамічний код Івана Левинського" (Львів, 2019-2020). Репродуковані у книзі понад 500 пам'яток ужиткової і будівельної кераміки кінця ХІХ - початку ХХст. дають уявлення про виняткове мистецьке явище, створене підприємницьким талантом українського архітектора Івана Левинського. Науково-популярні статті дослідників зі Львова, Опішні, Харкова розкривають перед читачем захопливу панораму закодованих у візуальних формах смислів, що поставили в добу модерну - час, коли в пошуку власного національного виразу з новою силою зазвучав мистецький діалог між Заходом і Сходом України.

 

Косів В.

     Магістерська робота з графічного дизайну : 100 вимог і порад: навч. посіб./ Василь Косів. – Львів: Літопис, 2021. – 112 с.

 

Навчальний посібник адресований студентам освітнього рівня магістра спеціальності 022"Дизайн", спеціалізації "Графічний дизайн".

 

Прищенко С.В.

     Дизайн і реклама : ілюстрований глосарій (основні терміни та поняття): видання присвячено 50-річчю Національної академії керівних кадрів культури і мистецтва/ Світлана Прищенко. – К.: Кондор, 2020. – 208 с.

 

Глосарій містить визначення основних термінів і понять художньо-проєктної культури, які супроводжуються відповідним ілюстративним матеріалом. Термінологічний склад суттєво розширено тлумаченнями синергетични можливостей кольору та семіотичних транформацій візуальної мови дизайну і рекламних комунікацій, основними рисами мистецьких стилів, а також низкою понять із суміжних галузей: етнокультурознавства, психології, екології, маркетингу, рекламної індустрії, поліграфічних і компютернипх технологій, кваліметричних методів оцінки естетичної якості об′єктів.

 

Прищенко С.В.

     Кольорознавство: навч. посіб./ Світлана Прищенко. – 3-тє вид., випр. і доповн. – К.: Кондор, 2018. – 436 с.

 

 

Кольорознавство у мистецькій освіті - одна з фундаментальних фахових дисциплін. У навчальному посібнику подано закони колороистики та принципи роботи з компютерними колірними моделями на основі активного розвитку творчого мислення. Розкрито комплексний метод формування колірного середовища з урахуванням його функціональних, соціокультурних, асоціативно-емоційних особливостей. Узагальнено світовий науковий досвід вивчення кольору, висвітлено знасення кольору в нашому житті та психофізіологічні аспекти його сприйняття, проаналізовано використання кольору в образотворчому, декоративно-прикладному мистецтві, дизайні та рекламі. Вперше визначено принципи гармонізації кольорів засобами компютерних технологій.

 

 

Прищенко С.В.

     Основи рекламного дизайну: підр./ Світлана Прищенко. – 2-ге вид., випр. і доповн. – К.: Кондор, 2019. – 400 с.

 

Авторка розглядає актуальні проблеми сучасного рекламного дизайну як специфічного виду творчої діяльності - процес проектування представлено як синтез соціокультурних, кольоро-графічних і маркетингових аспектів. Проаналізлвано вагомий вплив мистецьких стилів на рекламну графіку, проблеми візуалізації рекламних ідей і структуровано арсенал художньо-графічних засобів у сукупності з компютерними технологіями, а фірмовий стиль визначено як комплексну рекламу. Окрему увагу присвячено сприйнятт. кольору в рекламних зверненнях і його смисловим інтерпреткціям. Уперше запропоновано естетичні параметри та критерії оцінки рекламної продукції, методичнв засади проектування обєктів рекламного дизайну, тощо.

 

 

Семчишин-Гузнер, Олеся

     Модест Сосенко (1875 - 1920): монографія/ Олеся Семчишин-Гузнер. – Львів: Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького, 2020. – 468 с.

Пропонована монографія є першим цілісним науковим дослідженням, присвяченим творчості одного з найяскравіших українських художників початку ХХ століття Модеста Сосенка - автора модерних церковних розписів, ікон, екслібрисів, портретиста, майстра краєвидів, стипендіата митрополита УГКЦ Андрея Шептицького та працівника Національного музею у Львові. Постать митця висвітлено в широкому контексті тогочасного історико-культурного періоду, що допомагає якнайкраще зрозуміти і сприйняти його персональні творчі здобутки. Дослідження базавано на багатому архівному матеріалі (документи, листи, світлини); залучено також дотепер не відомі праці митця, що належать до приватних колекцій і музейних збірок не лише в Україні, а й за океаном (США та Канада). Великий підрозділ монографії охоплює художників доробок у ділянці храмового малярства. Водночас це - історія національної культури, Церкви; історія, в якій переплелись імена митців, священників, різьбярів, непересічних особистостей, навіть церковних громад - усіх тих, хто в такі непрості часи робив усе від них залежне, щоб повернути релігійне мистецтво до національних традицій переосмислення візантійської спадщини в нових обставинах початку ХХ століття.

Для мистецтвознавців, істориків, художників, музейників, реставраторів, викладачів і студентів мистецьких навчальних закладів та всіх, хто цікавиться українським мистецтвом.

 

 

Семчишин-Гузнер, Олеся

     Модест Сосенко (1875 - 1920). Живопис, графіка (зі збірки Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького): альбом-каталог/ Олеся Семчишин-Гузнер. – Львів: Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького, 2020. – 256 с.

Модест Сосенко - художник-класик українського мистецтва початку ХХ століття, нині відомий завдяки обмеженій кількості своїх репродуктивних станкових і монументальних творів, що не дає можливості належно оцінити значення його творчості для української культури та її зв'язку з проблемами, які на той час були актуальними і для західноєвропейського мистецтва. Видання покликано заповнити цю прогалину, адже головну частину Сосенкових малярських, графічних і підготовчих робіт до монументальних об'єктів тут опубліковано вперше й вона вповні відображає найбільшу колекцію його творів, зібрану в Національному музеї у Львові імені Андрея Шептицького та започатковану ще за життя художника. Кожну пам'ятку супроводжує науково-довідковий матеріал, який може слугувати її своєрідним провенансом.

Для мистецтвознавців, художників, музейників, реставраторів, викладачів і студентів мистецьких навчальних закладів та всіх, хто цікавиться українською культурою та  мистецтвом початку ХХ століття.

 

 

Soroko A. Rysunki artystow polskich z muzeum Lubomirskich we Lwowie = Рисунки польських художників з музею Любомирських у Львові/ Anita Soroko = Аніта Сороко - Wroclaw: Wydawnictwo Ossolineum. - 2020. - 568s.

 

Музей князів Любомирських, історію якого від початку нерозривно пов′язано із Національним закладом ім. Оссолінських, до війни володів багатою колекцією рисунків польських митців. Значна її частина залишилася після 1945 року у Львові та зберігається сьогодні у Львівській національній науковій бібліотеці України ім. Василя Стефаника.

Завдяки співпраці хранителів колекції у Польщі та в Україні, з′явився двомовний, винятковий альбом, який не лише містить численні рисунки, а й розкриває початки формування збірки та її долю у післявоєнний період. Тут представлено твори визнаних художників, таких як Юзеф Хелмонський, Юліан Фалат, Яцек Мальчевський, Фридерик Паутч, Леон Вичулковський та багато інших.

 

 

Таранушенко С.А. Знищені шедеври української деревяної сакральної архітектури. Книга з доповненою реальністю/ Стефан Таранушенко; передм. В.В.Вечерський; упоряд. О.О.Савчук. - Харків: Видавець Олександр Савчук, 2021. - 224с.; 125іл.

У книзі зібрано розвідки Стефана Таранушенка, присвячені п'ятьом знищеним шедеврам української дерев'яної сакральної архітектури: Троїцькій  церкві 1710 року в селі Пакуль на Чернігівщині, Покровській церкві 1759 року в місті Зіньків на Полтавщині, Вознесенській церкві 1759-1761 років в містечку  Березна на Чернігівщині, Введенській церкві 1761 року в селі Артемівка на Харківщині, Миколаївській церкві 1760-х років в селі Нові Млини на Чернігівщині. У 1920-30-ті рр. автор встиг їх обміряти та зафотографувати перед процесом тотального нищення пам'яток сакрального мистецтва совєцькою владою.

У виданні в кінці кожної розвідки розміщено gr-код, скануючи який, читач зможе ознайомитися із 3d -моделями знищених храмів і скласти вичерпне уявлення про шедеври української дерев'яної сакральної архітектури, які ми не зберегли.

 

 82 Художня література. Літературознавство

 

 

Войтюк О.

     Пошук істини: у 3-х книгах. Кн.1. Дар предків/ Олександра Войтюк. – Львів: УАД, 2019. – 122 с.

 

Події відбуваються у далекому минулому. Коли світом правили королі та чародії.

Історія ця про принца, який прирік своє королівство на погибель, зробивши помилку. Під час війни, яку вів його батько, король Уолтер, з давнім ворогом, королем Даліеном, принц Веліамін пропускається великої помилки у командуванні  армією, через що батько програє війну і гине разом із дружиною. Лише принцові вдається вижити, завдяки втечі з поля бою. Але його знаходять лицарі ворога та убивають. Його дух потрапляє у казковий, неземний світ. Там принц з′ясовує про себе і свою родину невідомі досі факти. Що дізнаєтиься принц?.

 

 

 

посмотрите комедии трейлеры в хорошем качестве
последние и лучшие новости искусства в мире