ІІ півріччя 2022

Нові надходження ІІ півріччя 2022

 

004 Комп'ютерна наука і технологія

Застосування комп'ютера. Оброблення даних

 

Брюханова Г.В.       Комп'ютерні дизайн-технології: навч. посіб./ Брюханова Г.В.- К.: Центр учбової літератури, 2021.- 180 с.

Навчальний посібник присвячено актуальним проблемам підготовки фахівців з дизайну реклами. Висвітлено основні поняття комп'ютерних дизайн технологій; використання програм для комп'ютерного дизайну та комп'ютерні технології у роботі дизайнера; розглянуто технологічні особливості підготовки файлів до друку.

 

Васюта С.П.       Інфографіка та візуалізація даних: навч. посіб./ Світлана Васюта, Орест Хамула.- Львів: УАД, 2022.- 192 с.

У навчальному посібнику викладені основні засади інфографіки та можливості подання інформації за допомогою візуальних засобів. Наведено технологічні особливості та приклади різних видів візуалізації даних та способи їх застосування в інфографіці залежно від типу даних. На основі  проведених досліджень запропоновано оптимальний алгоритм розробки інфографіки, який включає методологію збору та опрацювання даних, вибір інструментів, розробку макету та сам процес проектування інфографіки.

 

Гавриш Б.М.       Основи інфографіки: навч. посіб./ Гавриш Б.М., Сельменська З.М., Комар С.М.- Львів: УАД, 2020.- 132 с.

 

У навчальному посібнику викладені основні питання візуального сприйняття та відтворення інформації, ознаки, типи та функції інфографіки, основи дизайну інфографіки та ресурси для її створення. У кожному розділі наведено контрольні запитання.

 

Дурняк Б.В.       Теоретичні основи інформаційної концепції формування та оцінювання якості видавничо-поліграфічних процесів: монографія/ Б.В. Дурняк, І.В. Піх, В.М. Сеньківський.- Львів: Українська академія друкарства, 2022.- 356 с.

Наведено особливості інформаційної концепції оцінювання видавничо-поліграфічних процесів - передумови якості друкованої продукції. Розглянуто методи і синтезовано моделі опрацювання факторів впливу на процеси випуску книжкових видань з урахуванням оптимальних варіантів їх реалізації. Описано розроблені нечіткі системи прогностичного оцінювання якості виконання технологічних етапів з використанням засобів теорії нечітких множин, реалізація яких у вигляді імітаційних моделей уможливлює отримання якісної друкованої продукції

 

 

050 Серіальні видання. Періодика

 

Екземпляри ХХ. Літературно-мистецька періодика ХХ століття/ упоряд. Олена Брайченко.- К.: Читомо, 2021.- 480 с .

Екземпляри ХХ століття. Літературно-мистецька періодика ХХ століття - це видання про знакову мистецьку періодику, яка виходила на території України або створювалася українцями діаспори минулого століття.

Вашій увазі представлені 26 науково-популярних досліджень про українські часописи ХХ століття, які були експериментальними, інноваційними у свій час, фіксували культурний ландшафт, а також впливали на нього, спричиняли дискусії, встановлювали стандарти й тренди. Літературно-художні видання розглядаються як синергетичне явище на межі різних видів мистецтв, як приклади об'єднання митців, літераторів, художників для спільного творення культурного продукту. Творчі ідеї, розробки й здобутки українських письменників, журналістів, митців ХХ століття можуть стати платформою для креативної діяльності нинішних письменників, медійників, видавців, художників, ілюстраторів, театралів та представників інших творчих професій.

 

 

159.9 Психологія

 

Максименко С.Д.       Загальна психологія: навч. посіб./ С.Д. Максименко.- 3-тє вид., переробл. та допов.- К.: Центр учбової літератури, 2021.- 272 с.

У навчальному посібнику викладено основи нормативного курсу загальної психології; розглянуто загальні питання психології; закономірності психологічних процесів, психічної діяльності, емоційно-вольову сферу та індивідуальні особливості особистості; висвітлено питання психології особистості; колективу та психології спілкування.

Подано блок процедур, які забезпечують активне та свідоме засвоєння навчальної інформації.

 

5 Математика. Природничі науки

502 Природа. Навколишнє середовище та його захист

 

Білоус В.І.       Отруєння талієм (талотоксикози). Чернівецька екологічна катастрофа (причини і наслідки)/ Білоус В.І., Білоус В.В.- Чернівці: Місто, 2021.- 256 с.

 

Ця книга дає комплекс мало відомих лікарям та екологам знань про токсикологію талію і талотоксикози, а також нові уявлення про найбільше масове отруєння талієм людей і біоти, яке відоме в світі як "чернівецька хімічна хвороба". Розділи книги охоплюють всі ключові аспекти стосовно талію, включаючи його фізико-хімічні властивості і розповсюдження в природному середовищі, виробництво і застосування, антропогенні джерела  талію і їх небезпечність для довкілля та фонові рівні елементу у людини.

В окремих розділах цікаво і зрозуміло викладено всі наявні на даний час відомості про токсичність талію, шляхи його потрапляння в організм, токсикокінетику, механізми токсичної дії, патофізіологію. клінічні прояви, діагностику, лікування і профілактику талотоксикозів, в їх числі професійних та ятрогенних.

Заключні розділи висвітлюють результати ретельних досліджень причин виникнення у 1988 році епідемії чернівецької хімічної хвороби з ураженням мешканців м. Чернівців і приміської зони, розвиток, перебіг та віддалені наслідки масового талотоксикозу. Привернуто увагу до допущених в процесі ліквідації екологічної катастрофи трагічних помилок і їх наслідків.

 

 544 Фізична хімія

 

 

Волошинець В.А.       Фізична хімія: навч. посіб./ В.А. Волошинець, О.В. Решетняк.- 3-тє вид., доп. і змін.- Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018.- 176 с.

 Стисло викладено основні поняття та визначення фізичної хімії. Наведено основні відомості щодо застосування законів термодинаміки до аналізу рівноваги хімічних реакцій, одно- та багатокомпонентних систем. Розглянуто питання кінетики хімічних реакцій.

 

 

Білонога Д.М.       Алгебра та геометрія: навч. посіб./ Д.М.Білонога, П.І.Каленюк.- 2-ге вид., випр.- Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016.- 380 с.

 Навчальний посібник відповідає чинній програмі розширеного курсу "Лінійна алгебра та аналітична геометрія" і містить теоретичний матеріал з таких розділів: " Основні числові системи", "Многочлени від однієї змінної", "Числові матриці", "Системи лінійних алгебраїчних рівнянь", "Елементи векторної алгебри", "Аналітична геометрія на площині", "Аналітична геометрія в просторі", "Елементи загальної алгебри", " Алгебраїчні системи","Системи координат", "Поліноміальні матриці" та "Елементи теорії лінійних просторів". Його написано на основі лекцій, які читають автори у Національному університеті "Львівська політехніка", і призначено для забезпечення викладання теоретичної частини поглибленого курсу "Лінійна алгебра та аналітична геометрія".

 

7 Мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво. Ігри. спорт

 

Яців Р.       Мала хронологія мистецьких подій і пам'ятних дат ХХ століття : Україна - світ: локально-індивідуальний дослідницький ракурс : довідник/ Роман Яців ; Львівська національна академія мистецтв ; Наукове товариство імені Шевченка.- Львів: Апріорі, 2021.- 544 с.: іл.

 

Довідник є першою авторською  спробою систематизувати великий масив фактів щодо історичної динаміки розвитку образотворчого мистецтва ХХ ст. в широкій контактній конфігурації України та світу. В основі хронології відомі й маловідомі відомості про значимі культурно-мистецькі події: художні виставки, заснування мистецьких організацій, поява творчих маніфестів та вагомих мистецтвознавчих і культурологічних праць, дати створення мистецьких творів, етапних подій у творчості багатьох мистців тощо. Важливою особливістю книги є представлення у складних організаційних взаємозв'язках українських художників, теоретиків мистецтва, артменеджерів і в Україні, і в різних культурних центрах світу. Чимало фактів засвідчує активну участь мистців, вихідців з України, в культуротворчих процесах в Європі, на Американському континенті, в Австралії.

Хронологію поді1й супроводжує широкий візуальний ряд репродукцій знакових мистецьких творів ХХ століття.

 

744 Геометричне креслення. Технічне креслення

 

Клименюк Т.М.       Креслення. Рисунок: навч. посіб./ Т.М. Клименюк.- Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2021.- 244 с.

У навчальному посібнику розглянуто основи креслення, рисунка. Для полегшення розуміння викладеного матеріалу  та можливості його самостійного вивчення всі теоретичні положення і завдання проілюстровано кресленнями й рисунками, доповнено зразками виконаних робіт.

 

 75 Живопис

 

Любов Панченко : повернення: альбом.- Київ-Харків: Видавець Олександр Савчук, 2022.- 256 с.- Українською та англійською мовами.

 

 

Альбом творчості  Любові Панченко — перше і поки що єдине видання її творів, підсумок її життя і, водночас, повернення її імені в українське мистецтво, адже завдяки публікаціям в журналі «Радянська жінка» 1960 – поч. 1970-х років її ескізів до вишивання і конструювання моделей одягу з виразними фольклорними українськими мотивами, хоча б цей бік творчого обдарування Любові Панченко був трохи відомий українському загалу.

Будучи талановитим модельєром, Любов Михайлівна працювала у різних жанрах мистецтва — в її доробку ліричні акварелі, ліногравюри, розкіш фантазійних декоративних розписів і неповторні картини-колажі з пальтової тканини. Проте вся її творчість мала яскраво виражений український колорит, що в часи комуністичного застою вважалося проявом «буржуазного націоналізму» і, відповідно, гальмувалося, замовчувалося владою. Звідси — відсутність персональних виставок і публікацій.

На сьогодні більша частина творчого доробку художниці зберігається у Музеї шістдесятництва — філії Музею історії міста Києва.

 

 

Лесняк В.       Відтворення шрифтової спадщини : 40 оригінальних шрифтів/ Володимир Лесняк ; пер. з рос. Наталя Мацибок -Стародуб.- К.: ArtHuss, 2020.- 160 с.

 

 Шрифт - основа графічного дизайну. В історії графічного дизайну й мистецтві шрифту відбувалося безліч естетичних і стильових змін, до появи яких долучилися багато чудових дизайнерів, художників і архітекторів. Роботи більшості з цих  творчих особистостей стали за основу до осмислення розвитку шрифтової графіки й допомогли зрозуміти ідеї авторів, що дозволило студентам курсу відтворити свої версії адаптації й розвиток накреслення шрифтів.

 

 76 Графічні мистецтва. Естамп. Графіка

Мітченко В.С.       Естетика українського рукописного шрифту/ Віталій Мітченко.- К.: Грамота, 2007.- 208 с.

 

Головне завдання автора - побачити в історичних почерках твори графіки, які можуть бути адаптовані до сучасної естетики. У цьому виданні узагальнено досвід п’ятнадцятирічного викладання навчального курсу шрифту на кафедрі Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури. Автор пропонує поринути в курс вивчення історії та теорії українського рукописного шрифту, який напрацьовувався протягом багатьох років. Значний внесок у підготовку матеріалів зробили також студенти, кращі праці яких подані в цьому виданні.

 

Культурологія: підручник для студентів вищих навчальних закладів.- Харків: Фоліо, 2013.- 863 с.

 

Специфічними завданнями даного підручника є формування у студентської молоді вмінь та практичних навичок використання культурологічного знання та результатів культурологічних досліджень у майбутній професійній діяльності. До того ж осмислення певних закономірностей та ключових подій історичного розвитку світової та вітчизняної культури, актуальних проблем глобалізації та мультикультуралізму сприяє розширенню культурного та світоглядного горизонту фахівця з вищою світою, що нині стає невід'ємною умовою конкурентоспроможності на сучасному ринку праці.

 

93/94 Історія

 

Бойко О.       Історія України: підручник/ Олександр Бойко.- 8-ме вид., перероб., доповн.- К.: Академія, 2021.- 640 с.- (Альма-матер).

 

Цьому виданню підручника "Історії України", як і попереднім, притаманні концептуально-смислова самодостатність, аналітичність, науково коректне мислення, виважений виклад дискусійних проблем і лаконічне слово автора. Системний погляд на події та явища, врахування новітніх досягнень історичної науки, залучення відомостей і фактів з раніше недоступних джерел, розкриття передумов і причин неоднозначного сприйняття суспільством, історичною наукою деяких подій і явищ надає йому сили обізнаного і розсудливого співрозмовника для кожного, хто зацікавлений пізнати історичний шлях України і здобути цілісне його розуміння.

 

посмотрите комедии трейлеры в хорошем качестве
последние и лучшие новости искусства в мире