І півріччя 2023

Нові надходження І півріччя 2023 року

 

001 Наука та знання загалом. Організація розумової праці. 

Дурняк Б.В.       Довідник нормативних документів про наукову діяльність, підготовку та атестацію наукових кадрів/ Дурняк Б.В., Маїк В.З., Жидецький В.Ц.- Львів: УАД, 2020.- 412 с.

 

У довіднику наведено чинні нормативно-правові документи, які стосуються науки й атестації наукових, науково-педагогічних працівників.

 

Маїк В.З.       Методологія та організація науково-дослідницької діяльності: навч. посіб./ Маїк В.З., Конюхова І.І., Рибка Р.В.- Львів: УАД, 2021.- 236 с.

У навчальному посібнику детально розглянуто теоретичні аспекти методології наукового дослідження, алгоритм основних етапів проведення наукового дослідження; подано опис суб'єктів наукової системи, основи методології наукового дослідження, логіку процесу емпіричного та теоретичного наукового дослідження, а також методи та моделі дослідження; описано організацію наукового дослідження.

Маїк В.З.       Підготовка і захист дисертаційної роботи: навч. посіб./ Маїк В.З., Садова Р.М., Жидецький В.Ц.- Львів: УАД, 2021.- 196 с.

 

У посібнику розглянуто основні етапи становлення відділу аспірантури і докторантури Української академії друкарства, перелік спеціальностей з описом паспортів з підготовки доктора філософії, кандидата і доктора наук. Розглянуто узагальнений алгоритм підготовки і захисту дисертаційного дослідження та основні вимоги до оформлення дисертаційної роботи з виведенням конкретних прикладів.

  

 655 Поліграфічна промисловість. Поліграфічні підприємства. Видавництва. Книжкова торгівля 

Гавенко С.       Системний аналіз у видавництві та поліграфії : методологічні та прикладні аспекти: навч. посіб./ Світлана Гавенко.- Львів: УАД, 2022.- 229 с.

 

У навчальному посібнику розглядаються методологічні засади теорії систем і системного аналізу, поняття про системи та їх властивості, основні фактори утворення систем, етапи їх розвитку та їх удосконалення.

Основні розділи посібника присвячені методам моделювання, принципам побудови моделей систем, їх класифікації. Описуються дослідницькі технології системного аналізу, основні принципи системного підходу для дослідження інформаційних технологій і вирішення проблем у видавництві та поліграфії; постулати теорії прийняття рішень та ефективності операцій.

 

 

Гавенко С.       Системний аналіз наукових досліджень: лаб. практ./ Світлана Гавенко, Марта Лабецька, Олена Котмальова.- Львів: УАД, 2022.- 124 с.

 

Лабораторний практикум з системного аналізу наукових досліджень призначений для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня ступеня вищої освіти доктор філософії з галузі знань  18 Виробництво та технології за спеціальністю 186 "Видавництво та поліграфія" та галузі знань 12 Інформаційні технології за спеціальністю 126 "Інформаційні системи та технології".

 

796 Спорт. Спортивні ігри. Фізична культура 

Лапшина Г.Г.       Сутність гіпертермії людини при виконанні фізичних навантажень різної модальності: моногр./ Галина Лапшина, Роман Дмитрів.- Львів: УАД, 2022.- 156 с.

Монографія присвячена проблемі роботі гіпертермії людини при виконанні фізичних навантажень різної модальності.

На підставі своїх досліджень автори монографії прийшли до висновки про наявності "гіпермобілізації" функціональної діяльності при різних життєвих ситуаціях. Робота пропонує докази, які отримані у дослідженнях на різних "експериментальних" контингентах (стрибки парашуту, альпінізм та ін.)

Програма "гіпермобілізації"виникла у процесі еволюції, але в  сучасних умовах вона нівельована (загальмована)

 

 

Спеціальна фізична підготовка молоді допризовного віку: навч. посіб./ Галина Лапшина, Олена Череповська, Роман Дмитрів, Ольга Кондрат.- Львів: УАД, 2023.- 93 с.

 

У даному посібнику пропонуються не конкретні тренувальні програми, а сучасні технології вимірювання, оцінки і управління руховими якостями, на базі яких можуть бути сформовані цільові програми корекції психофізичного стану людини. При розробці  тренувальних занять, ми особливу увагу приділяли підбору альтернативних фізичних вправ, доступних людям різного віку, статі і рухової підготовки за параметрами часу, міцності і пульсової вартостей навантажень. У цьому є практичне значення посібника. Крім практичного розділу, посібник має і теоретичний, у якому у стислій і доступній для широкого кола читачів формі подачі сучасні концепції масової фізичної культури, проблемні питання з фізіології спорту, і практики фізичного виховання.

 

посмотрите комедии трейлеры в хорошем качестве
последние и лучшие новости искусства в мире