Правила користування бібліотекою

 І. Загальні положення.

 1.1.     Правила користування бібліотекою вищого закладу освіти розроблені відповідно до Закону України  «Про бібліотеки і бібліотечну справу», затвердженого Положенням Верховної Ради України від 27 січня 1995 року  та Типового положення про бібліотеку вищого навчального  закладу освіти України, затвердженого наказом Міністерства освіти України №155 від 30.04.98р. із змінами і доповненнями, затвердженими наказом Міністерством культури і мистецтва України від 25 .05.2001р. №319 і зареєстрованими у Міністерстві юстиції 22.06.2001р. за 538 / 5729.

1.2.     Бібліотека Української академії друкарства є навчальним , науковим, інформаційним та культурно-просвітницьким  структурним підрозділом навчального закладу і забезпечує творами друку та іншими інформаційними матеріалами навчальний, науковий та виховний процеси вузу.

1.3.     Фонди бібліотеки академії є складовою частиною загальнодержавної довідково-інформаційної системи і знаходяться під охороною держави.

1.4.     Користування бібліотекою академії безкоштовне. Платні послуги можуть надаватись  додатково відповідно до постанов Кабінету Міністрів України. Вартість послуг визначається на договірних  засадах і затверджується  керівником академії.

 2. Права та обов’язки читачів. Умови запису в бібліотеку та порядок користування бібліотечними фондами.

2.1.Право користування бібліотекою мають  студенти, аспіранти,     професорсько-викладацький склад та працівники структурних підрозділів академії, учні ліцеїв, коледжів та гімназій, що мають угоду про співробітництво з вузом. Користувачі інших вищих навчальних закладів обслуговуються, як правило, в читальних залах.

2.2 Читачі мають право:

·  отримувати в тимчасове користування  наукову, навчальну, художню, довідкову, методичну літературу на абонементах, в читальних залах;

·  користуватись всіма видами довідково-бібліографічного обслуговування, іншими послугами, що надаються бібліотекою

·  брати участь в читацьких конференціях, літературно-музичних вечорах, диспутах та інших заходах, що їх проводить бібліотека.

2.3 Для запису в бібліотеку необхідно подати студентський(аспірантський) квиток або службове посвідчення, дійсне в поточному році. Студенти заочної форми навчання та факультету підвищення кваліфікації для запису в бібліотеку заповнюють реєстраційну картку читача і подають – паспорт.

 Запис студентів проводиться  на підставі поданих списків відповідних факультетів.

Користувачі інших навчальних закладів подають посвідчення і обслуговуються, як правило, в читальних залах.

2.4 На підставі поданих документів читачу видається читацький квиток .

2.5 Передавати читацький квиток іншим особам заборонено.

2.6 Втрата читацького квитка не знімає відповідальності за всю літературу, що під нього взято.        

2.7 При втраті читацького квитка читач отримує дублікат.

2.8 Перед записом в бібліотеку читач повинен ознайомитись з правилами користування бібліотекою і підтвердити своє зобов’язання їх неодмінного виконання підписом в читацькому формулярі.

2.9 Навчальна література видається на абонементі на семестр або на навчальний рік .

2.10 Наукова література видається професорсько-викладацькому складу та науковим працівникам строком на місяць, студентам та іншим категоріям читачів на той же термін.

2.11 Художня література та періодичні видання поточного року видаються строком на 15 днів.

Читачі, які не повернули літературу у терміни, визначені пп. 2.9, 2.10, 2.11 цих Правил, зобов'язані оплатити поштові повідомлення бібліотекарів щодо повернення літератури.

2.12 Рідкісні та цінні видання, альбоми, атласи, енциклопедії, інші довідкові видання, а також поодинокі примірники, книжки підвищеного попиту, видання на електронних носіях та матеріали, що надійшли по МБА, видаються лише в читальних залах.

2.13 Неопубліковані матеріали (дисертації, звіти НДР та ін.) література обмеженого користування видаються в установленому порядку.

2.14 Бібліотекар має право подовжити термін користування літературою на прохання читача, якщо на неї немає попиту з боку інших читачів.

2.15 При відсутності в бібліотеці необхідних видань їх можна отримати з фондів інших бібліотек по міжбібліотечному абонементу (МБА).

2.16 Для одержання літератури читач подає читацький квиток, заповнює читацьку вимогу чи подає усний запис, розписується на читацькій вимозі (книжковому формулярі) чи у формулярі за кожний одержаний примірник.

2.17 Читачі зобов’язані дбайливо ставитись до книжок та інших творів друку, одержаних із фондів бібліотеки, повертати їх у встановлені терміни, не виносити із приміщення бібліотеки літератури з бібліотечного фонду, якщо вона не записана в одному з облікових документів; не робити в ній ніяких поміток, не виривати не загинати сторінки; не виймати картки з каталогів та картотек; не порушувати розстановку фондів з відкритим доступом.

2.18 При отриманні літератури читач має ретельно передивитись її і, якщо виявить якісь дефекти, - повідомити бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на виданні відповідні службові позначки.

2.19 Відповідальність за зіпсовану літературу несе читач, який користувався нею останнім.

2.20 Читачі, що втратили книжки з бібліотечного фонду, або завдали їм непоправної шкоди, повинні замінити їх відповідно такими ж або визнаними бібліотекою рівноцінними.

2.21 Вартість пошкоджених чи загублених книжок та інших матеріалів визначається за цінами, що вказані в облікових документах бібліотеки з урахуванням подальшої індексації вартості їх фондів.

2.22 Заміна втраченої чи пошкодженої читачами літератури фіксується у спеціальному зошиті і підтверджується підписами читача і бібліотекаря, що приймає заміну.

2.23 На час літніх канікул студенти повинні повернути до бібліотеки книжки та інші отримані матеріали.

2.24 На початку кожного навчального року читач повинен перереєструватись, пред’явити всю літературу, яка рахується за ним та подовжити( при потребі) термін користування нею.

2.25 Читачі, що закінчили Українську академію друкарства, повинні до отримання диплому повністю розрахуватись з бібліотекою і підписати обхідний лист на всіх пунктах видачі літератури.

2.26 Читачі повинні дотримуватись тиші в читальних залах та інших приміщеннях бібліотеки.

2.27 За порушення правил користування бібліотекою читач може бути позбавлений права користуватись всіма пунктами видачі літератури на термін, що визначається адміністрацією бібліотеки.

2.28 Читачі, що завдали бібліотечному фонду збитків, несуть матеріальну, адміністративну відповідальність згідно з законодавством України.

3. Зобов’язання бібліотеки по обслуговуванні читачів.

3.1 Бібліотека формує свої фонди згідно з потребами навчально-методичної, науково-дослідної та культурно-виховної роботи академії.

3.2 Здійснює облік, забезпечує зберігання, раціональну організацію і використання своїх фондів.

3.3 Здійснює бібліотечне, інформаційне та бібліографічне обслуговування читачів, забезпечує повне та оперативне задоволення їх запитів на наукову, навчальну, виховну, соціально-політичну, художню та іншу літературу.

3.4 Створює і ретельно веде довідково-бібліографічний апарат, укладає і готує до видання бібліографічні покажчики, списки літератури для здійснення навчально-виховної роботи академії, виконує всі види бібліотечних довідок, організовує та проводить бібліографічні огляди тощо.

3.5 Організовує книжкові виставки, дні інформації, конференції та інші бібліотечні заходи.

3.6 Організовує диференційоване обслуговування читачів на абонементах, в читальних залах.

3.7 Забезпечує високий культурний рівень обслуговування читачів,  створює комфортні умови для роботи з різними джерелами інформації.

3.8  Надає допомогу при доборі необхідних матеріалів шляхом надання для користування бібліотечних каталогів, картотек, науково-допоміжних та рекомендаційних покажчиків, необхідної комп’ютерної техніки, а також усних консультацій і таке інше.

3.9 Вивчає інформаційні потреби та здійснює оперативне забезпечення інформаційних запитів науковців та студентів академії, використовуючи різні форми і методи індивідуальної, групової та масової інформації. Проводить соціологічні дослідження читацьких інтересів з метою оптимального їх задоволення.

3.10 Надає читачам широку інформацію про платні інформаційні ресурси, забезпечує доступ до інших баз даних як в Україні, так і за її межами.

3.11 Бере участь у створенні галузевих, регіональних та загальнодержавних баз даних.

3.12 Розширює можливості інформаційного книгообміну, національної та міжнародної інформаційних мереж.

3.13 Проводить серед читачів роботу по поширенню знань з основ інформатики, бібліотекознавства і бібліографії, по прищепленню їм навичок роботи з книгою, культури читання тощо. Організовує з цією метою спеціальні заняття згідно з навчальним розкладом, проводить індивідуальні бесіди, консультації та ін.

3.14 Забезпечує інформування читачів про всі види бібліотечних послуг.

3.15 Надає читачам методичну і практичну допомогу по укладанню і впорядкуванню власних бібліотек, колекцій книг та інших документів.

3.16 Забезпечує високий рівень обслуговування читачів, на основі постійного підвищення фахового і культурного рівня бібліотечних працівників.

3.17 Бібліотека видає читачу книги тільки після повернення взятих раніше, строк користування якими закінчився.

3.18 Через 15 днів після закінчення терміну користування книгами, іншими творами друку і матеріалами бібліотекар нагадує читачам поштою чи по телефону про необхідність повернення літератури у визначений строк.

«Правила користування бібліотекою УАД» обговорені та затверджені на бібліотечно-методичній раді бібліотеки.

посмотрите комедии трейлеры в хорошем качестве
последние и лучшие новости искусства в мире