І квартал 2015

0 – Загальний відділ

Здоровега В. Й. Теорія і методика журналістської творчості: підручник. - 3-тє вид. - Львів: ПАІС, 2008. - 276 с. ISBN 978-966-7651-80-0

Пропонована книга - перший у пострадянських країнах підручник, присвячений найважливішій частині теорії та практики журналізму: аналізу природи літературної праці у засобах масової інформації.

Багато уваги приділено сутності журналістської майстерності як найважливі­шого складника професіоналізму співробітника мас-медіа, головним етапам роботи над твором і написанню тексту.

Висвітлено головні потоки та методику збору інформації. Чільне місце відведе­но аргументації та полеміці, загальній характеристиці жанрів, а також інформаційному, аналітичному, художньо-публіцистичному методам відображення дійсності в мас-медіа.

Мета видання - сприяти формуванню професіоналів, журналістів нового бачення світу, оригінального мислення, гострого, чесного слова.

Для студентів інституту та факультетів і відділень журналістики університетів, журналістів-практиків.

 

Крейґ, Ричард Інтернет-журналістика: робота журналіста і редактора у но­вих ЗМІ / перекл. з англ. А. Іщенка.- К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007.- 324 с. ISBN 978-966-518-427-0

   У книжці Ричарда Крейґа інтернет-журналістика розглядається як незалежний різновид журналістської роботи поряд із друкованими і ефірними ЗМІ. Автор знайомить студентів з особливостями інтернет- ЗМІ і професійними навичками, необхідними для адекватного вико­ристання переваг нових засобів масової інформації. У виданні вміщено численні інтерв'ю автора з працівниками- провідних американських інтернет-ЗМІ. Значна увага приділяється базовим правовим питанням та їх особливостям стосовно нових медіа.

   Видання буде корисним для українських студентів і викладачів журналістський спеціальностей.

   3 – Суспільні науки

Колесников А. Первый украинский. - К.: Вагриус, 2005. - 413 с. ISBN 966-339-187-1

Непочатенко О. О. Фінанси підприємств: навч. посіб. - К: Центр учбової літератури, 2011. - 328 с. ISBN 978-611-01-0198

   Посібник підготовлено відповідно до програми з нормативної навчальної дисципліни "Фінанси підприємств", яку включено до навчального плану підготовки бакалаврів з економіки й підприємництва. У ньому висвітлено питання сутності й організації фінансів підприємств, організації готівкових та безготівкових розрахунків, формування і розподілу прибутку, оподаткування підприємств, організації оборотних коштів і кредитування підприємств, фінансування відтворення основних фондів, фінансового планування, бюджетування та контролінгу, методики аналізу фінансового стану, проведення фінансової санації підприємств.

   Для студентів, аспірантів, викладачів, практичних працівників у сфері фінансів, бізнесменів.

 5 – Математика та природничі науки

Гладунський В. Н. Математика для економістів: означення, формули, приклади :навч. посібник / В. Н. Гладунський. — Львів, 2013. — 632 с. ISBN 978-966-325-185-1

   У посібнику містяться означення, опис понять з основних розділів курсу математики для економістів, який включає вищу математику та теорію ймовірностей і математичну статистику. Включені також базові поняття з математичної логіки та елементарної математики. Кожен розділ проілюстрований прикладами, рисунками.

   Розрахований на студентів економічних спеціальностей з метою відновлення та систематизації знань. Посібник буде корисним і для студентів інших спеціальностей.

 

Зайцев Є. П. Вища математика : лінійна та векторна алгебра, аналітична геометрія, вступ до математичного аналізу: навч. посіб. / Є. П. Зайцев. - К.: Алерта, 2013. - 574 с. ISBN 978-617-566-231-1

    Запропонований навчальний посібник призначений для початкового ознайомлення з основами вищої математики і розвитку навичок розв'язання практичних задач для студентів нематематичних спеціальностей вищих навчальних закладів. У навчальному посібнику розглядаються елементи теорії множин, лінійна та векторна алгебра, аналітична геометрія, теорія границь, диференціальне числення та його застосування.

   Теоретичний матеріал супроводжується великою кількістю прикладів і задач. Крім того, у кінці кожного розділу наведено питання для самоперевірки, 30 комплексних індивідуальних завдань, а також розв'язок варіанта індивідуального завдання. До книги включено розширений довідковий розділ з елементарної математики. У додатку наведено числові таблиці та 120 графіків раціональних, дробово-раціональних, ірраціональних і трансцендентних функцій.

   Посібник може одночасно виконувати роль підручника, довідника, задачника і методичних вказівок щодо виконання індивідуальних завдань.

   Призначається для студентів технікумів і ВНЗ, аспірантів, осіб, що займають­ся самоосвітою, та викладачів, які організовують навчальний процес за кредитно- модульною системою.

 

 

 8 – Мова. Мовознавство. Художня література. Літературознавство

Англійська мова. Сучасна граматика : навч. посіб. Частина І / Дубравська Д.М., Ванівська О. І. - Львів: Новий Світ 2000, 2012. — 370 с. ISBN 978-966-418-209-3

   Навчальний посібник з іноземної мови (англійської) для студентів вищих навчаї закладів України (III-IV рівнів акредитації) з дисциплін "Іноземна мова", "Іноземна мова професійного спрямування".

   Розділи навчального посібника містять базовий пакет матеріалів, до яких входить комплекс теоретичних положень граматики та завдання для вироблення граматичних і комунікативних навиків, вправи на розвиток логіки і мовлення, креативності, а також завдання для узагальнення пройденого матеріалу, самоконтроля, самооцінки.

   Навчальний посібник складається з двох частин. Граматичні пояснення стосуються таких тем: іменник, артикль, прикметник, прислівник, дієслово. Частина II міститиме дієслово (пасивний стан і модальність), непряму мову, інфінітив, дієприкметник та герундій. Структура навчального посібника дасть змогу студентам ознайомитись із теоретичними поясненнями і проаналізувати зміст, занотувати найважливіші правила та намагатися запам'ятати шляхом виконання запропонованих вправ і завдань.

   Матеріали навчального посібника, які грунтуються на новітніх даних Британського національного корпусу текстів та результатах сучасних лінгвістичних досліджень сприятимуть розвитку комунікативних та творчих здібностей студентів і формуванню в культури спілкування іноземною мовою.

 

Партико 3. В. Прикладна і комп'ютерна лінгвістика: Вступ до спеціальності: навчальний посібник. — Львів: Афіша, 2008. — 224 с. ISBN 78-966-325-092-2

   Розглядається специфіка навчання на спеціальності «Прикладна лінгвістика» у вищих навчальних закладах за кордоном та в Україні, а також професія прикладного і комп'ютерного лінгвіста. Описуються організація навчального процесу, історія розвитку, основні галузі й базові поняття прикладної та комп'ютерної лінгвістики, формальне представлення комунікативних актів і будови мови, засади моделювання мови, мовлення й текстів, а також види комп'ютерних лінгвістичних систем.

   Для студентів спеціальності «Прикладна лінгвістика». Більшістю розділів посібника можуть користуватися студенти старших курсів інших філологічних спеціальностей, які вивчають прикладну чи комп'ютерну лінгвістику. Посібник можна використовувати з метою профорієнтації для старшокласників.

 9 – Географія. Біографії. Історія

Греченко В. А., Кислюк К. В. Історія української культури [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. А. Греченко,К. В. Кислюк. -К.: Кондор-Видавницгво, 2013. - 352 с. ISBN 978-966-2781-56-4

   У пропонованому посібнику висвітлюються основні аспекти розвитку української культури від первісного суспільства до сучасної доби. Розглядаються основні теоретичні проблеми і напрями вивчення вітчизняної культури. На широкому фактичному матеріалі розкриваються основні тенденції поступу освіти, науки, літератури та образотворчого мистецтва в Україні.

   Для викладачів курсу «Історія української культури», студентів усіх спеціальностей, а також тих, хто цікавиться здобутками рідної культури.

 

Хома І.Я. Історія української культури: навч. посібник/ І .Я. Хома, А.О. Сова, Ж.В. Мина; за ред. І.Я. Хоми. - 2-ге вид., доп. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. - 356 с. ISBN 978-617-607-356-7

   Подано теоретичні основи культури, розкрито процес розвитку української культури від найдавніших часів до сьогодення, розглянено найвизначніші здобутки, що стали найбільшими надбаннями української нації та світової цивілізації.

 

   Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів і всіх тих, хто цікавиться історією української культури.