І півріччя 2017

0 – Загальний відділ

Глинський Я.М. Інформатика. Практикум з інформаційних технологій - Тернопіль: Підручники і посібники, 2014. - 304 с.

У посібнику охоплено теми про сучасні операційні системи MS Windows та Linux, програми з офісних пакетів MS Office, OpenOffice і LibreOffice, про будову комп'ютера, інтернет, веб-служби, хмарні технології, основи веб-дизайну, комп'ютерної математики, статистики та комп'ютерної графіки.

 

 

 

 Морушко О.О. Кадровий менеджмент: навч. посібник / Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. - 176 с.

Розкрито сутність та зміст управління персоналом, висвітлено питання формування і соціального розвитку колективу. Проведено порівняльний аналіз основних загальновизнаних шкіл кадрового менеджменту. Висвітлено питання кадрового планування, організації набору і відбору кадрів, оцінювання і атестації персоналу. Розглянуто суть сучасних методів кадрового менеджменту, зокрема з використанням елементів психоінформатики та типології Юнга. Для студентів вищих навчальних закладів - майбутніх фахівців у галузі документно-комунікаційної діяльності, а також студентів та викладачів гуманітарних напрямів підготовки.

 

 

Захарчин Г.М. Управління персоналом: навч. посібник / Г.М. Захарчин, Л.Р. Струтинська, Н.П. Любомудрова, Р.О. Винничук. - Львів: Видавництво Львівської політехніки.- 2013. - 260 с.

Висвітлено теоретичні та прикладні аспекти управління персоналом в системі менеджменту організацій, які системно відображають механізм управління персоналом та тлі історичного, суспільного і глобального процесів. Запропоновано системний погляд на персонал як суб'єкт управління, відповідно до якого формується кадрова політика організації, механізм і технологія управління персоналом. Розглянуто питання, які характеризуть управління розвитком і мобільністю персоналу, процесом вивільнення персоналу на прикладі аспекти оцінювання ефективності системи управління персоналом. Для студентів і викладачів економічних та інших спеціальностей вищих навчальних закладів, менеджерів, господарників, працівників державних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також тих хто цікавиться сучасними проблемами управління персоналом.

 

 Кузьмін О.Є. Управління персоналом: навч.-метод. посібник / О.Є. Кузьмін, І.С.Процик, Х.С. Передало, Б.Б. Комарницька; за заг. ред. О.Є. Кузьміна. - Львів:Видавництво Львівської політехніки, 2011. - 240 с.

Розглянуто комплекс питань щодо особливостей формування, функціонування та розвитку персоналу в організації, особливу увагу приділено персоналу зовнішньоекономічних служб. На основі узагальнення вітчизняних та зарубіжних літературних джерел розглянуто базові поняття управління персоналом, кадрову політику і стратегію управління персоналом організації та кадрове планування, організацію набору та відбору персоналу, діяльність та функції служб персоналу, формування колективу та його соціальний розвиток, оцінювання та мотивування персоналу, професійний розвиток, управління кар'єрою, соціальне партнерство тощо. Рекомендовано для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей усіх форм навчання, аспірантам, викладачам вищих навчальних закладів, а також усіх тих, хто цікавиться питаннями управління персоналом.

 

 Кузьмін О.Є. Менеджмент: графічна і таблична візуалізація: навч. посібник / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, І.С. Процик, С.Б. Романишин, Р.З. Дарміць. - 2-ге вид., випр. та доп. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. - 208 с. 

Роглянуто теоретичні аспекти науки "Менеджмент" згідно з програми курсів "Менеджмент" (для студентів галузі знань "Менеджмент і адміністрування"). Лекційні викладки для кращого розуміння, якіснішого сприйняття та наочності вдало доповнені і компактно представлені за допопмогою основних термінів таблично-графічних засобів. У посібнику логічно, послідовно і грамотно подано взаємозв'язок основних термінів за темами дисциплін. Теоретичний матеріал дає цілісне уявлення та розуміння про предмет, уможлилює частково апробувати навички і застосувати управлінський інструментарій у прикладному аспекті. Опанування класичних тем доповнено цікавою та кориснорю інформацією у додатках (зокрема, наведені методичні рекомендації для курсового проектування). Для студентів стаціонарної, дистанційних (заочна, екстернат тощо) форм навчання та самостійного опрацювання, а також для викладачів ВНЗ, керівників, підприємців, тренерів курсів, практиків тощо. 

 

 1 – Філософія. Психологія

Копитко А.Д., Крачковський Б.П., Харісова Т.І. Основи психологіі. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. - Львів: Ліга-Прес, 2015. - 305 с.

У навчальному посібнику коротко і доступно характеризуююся основні розділи психологічної науки тощо. До кожної теми запропоновано план, контрольні запитання і завдання, теми доповідей і рефератів, тести, методологічні рекомендації та список рекомендованої літератури. Посібник розрахований на організацію самостійної підготовки до практичних занять і складання підсумкового модульного контролю з психології студентам усіх форм навчання

 

 

 

 3 – Суспільні науки

Перхач О.Л. Корпоративні конфлікти та методи їх подолання: навч. посібник / О.Л. Перхач, Н.Ю. Подольчак. -  Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. - 192 с.

Розглянуто причини виникнення та способи подолання корпоративних конфліктів. Визначено суть і види корпоративних конфліктів, подано основні методи захисту підприємсв від протиправних поглинань, викладено порядок організації діяльності підприємсва в умовах загрози виникнення корпоративного конфлікту тощо. Для студентів, аспірантів та викладачів економічних спеціальностей, а також керівників та працівників фінансово-економічних структур.

 

 

 

Кузьмін О.Є. Управління витратами на підприємсвах: навч. посібник / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, У.І. Когут. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014 - 244 с.

Наведено підходи до ідентифікування витрат, процес управління витратами на засадах використання функціонального підходу. Висвітлено планування витрат на підприємсві, бюджетування як інструмент управління витратами, організування центрів відповідальності та їх мотивування за економію витрат, контролювання та регулювання витрат. Розглянуто інструментарій діагностики витрат, резерви зниження витрат, резерви зниження витрат, індикатори діагностики фінансового стану та фінансового потенціалу підприємств, проаналізовано форми фінансового забезпечення витрат, зазаначено переваги та недоліки кожної з них. Рекомендовано студентам вищих навчальних закладів економічних спеціальностей усіх форм навчання, аспірантам, викладачам вищих навчальних закладів, економістам, фінансистам, менеджерам, а також усім, хто цікавиться питанням управління витратами.

 

 

Подольчак Н.Ю. Аудит і оцінювання управлінської діяльності: навч. посібник / Н.Ю. Подольчак, В.Я. Карковська. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. - 128с.

Розкрито суть та значення оцінювання управлінської діяльності організацій (підприємств, установ), зокрема організацію перевірки, виявлення недоліків та проблем у методиці управління керівників різних ланок. Подано комплексний аналіз стану управлінської діяльності на основі зібраних даних та рекомендації щодо механізмів підвищення економічності, ефективності та результативності роботи суб'єктів управлінської діяльності різних рівнів. Для студентів, аспірантів, викладачів, керівників організацій.

 

 

 

Князь С.В. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність: організаційно-методогічні аспекти: навч. посібник / С.В. Князь, Н.П. Яворська. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. - 104 с.

Описано фахові компетенції бакалаврів за напрямом 6.030510 "Товарознавство і торговельне підприємство" ( спеціальністю 076 "Підприємство, торгівля та біржова діяльність"), наведено анотації дисциплін, які викладають бакалаврам, логічно-структурні схеми вивчення дисциплін, відображено зміну наповнення навчального плану підготовки бакалаврів, що відбулась у зв'язку із розширенням напрямів. Для студентів і виклапдачів ВНЗ.

 

 

 

Князь С.В. Підприємництво та менеджмент: навч. посібник / С.В. Князь, Т.І. Данько, Н.Б. Ярошевич; за наук. ред. С.В. Князя. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. - 124 с.

Розглянуто сутність, види, організаційно-правові форми ведення підприємницької діяльності в Україні; витрати та доходи виробничо-господарської діяльності та ресурсне забезпечення діяльності підприємства; сутність і значення менеджменту; загальні і конктретні функції менеджменту; методи менеджменту; основні засади керівництва, лідерства та влади в організації. Для студентів напряму 6.030510 "товарознавство і торговельне підприємство".

 

 

 

Кузьмін О.Є. Планування, організування та мотивування зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник / О.Є. Кузьмін, А.О. Босак, Р.З. Дарміць. - Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009. - 324 с

Висвітлено основні положення планування, організування та мотивування зовнішньоекономічної діяльності, методи організування та розвитку зовнішньо-торгової діяльності. Висвітлено проблеми та напрями розвитку транспортної та страхової інфраструктури, досліджено методи мотивування працівників зовнішньоекономічних підрозділів. Теоретичний матеріал доповнено контрольними питаннями, тестовими та розрахунково-ситуаційними завданнями. Комплексний підхід до вивчення дисципліни охоплює лекційно-практичний матеріал, курсове проектування та курс лабораторних робіт в аспекті прикладного застосування, закріплення набутих навичок.

 

 

Карп'як Я.С. Облік зовнішньоекономічної діяльності: навч. посібник / Я.С. Карп'як, В.І. Воськало. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. - 300с.

Розглянуто сутність та порядок обліку та оподаткування зовнішньоекономічної діяльності підприємств. Висвітлено основні положення, порядок відображення в обліку операцій з купівлі, продажу та  обліку операцій з купівлі, продажу та обміну іноземної валюти, курсових різниць, операцій на розподільному та акредитованому рахунках, кредитів, відряджень, експортних, реекспортних,імпортних, реімпортних, давальницьких, бартерних, лізингових операцій, знижки від нерезиндента, повернення товару та переоплати, обмеження строків розрахунків за операціями ЗЕД та порядок подання і заповнення валютної декларації. Для студентів спеціальностей ''Облік і аудит", "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності", аспірантів, викладачів, науковців, підприємств, менеджерів, фахівців у галузі зовнішньоекономічної діяльності.

 

 

Захарчин Г.М. Мотивування й розвиток персоналу: культорологічний аспект: монографія / Г.М. Захарчин, Н.П. Любомирова, Р.О. Винничук. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015.- 284 с. 

У монографії висвітлено основи соціокультурної парадигми менеджменту в умовах глобалізації; розглянуто теоретико-методологічні підходи до формування організаційної культури підприємств, досліджено еволюцію систем менеджменту і організаційної культури; викладено авторські міркування про поєднання глобалізаційних факторів і специфіки національного менталітету під час формування організаційної культури. Запропоновано концепцію мотивування персоналу в умовах глобалізації на основі впливу культорологічного чинника на мотиваційну сферу. Розглянуто теоретичні аспекти чинника на мотиваційну сферу. Розглянуто теоретичні аспекти розвитку персоналу в системі менеджменту, його суть та значенння в умовах побудови економічних знань. Для наукової спільноти, практиків, менеджерів, господарників, викладачів вишів, аспірантів, студентів.

 

 

Захарчин Г.М.Формування та оцінювання мотивація управлінського персоналу підприємств і організацій: монографія / Г.М. Захарчин, Н.П. Любомудрова. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015.- 188 с.

Висвітлено теоретичні та прикладні аспекти мотивування управлінського персоналу промислового підприємства. Запропоновано авторську концепцію мотивування управлінського персоналу промислового підприємства. Запропоновано авторську концепцію мотивування управлінського персоналу в умовах глобалізації. Проаналізовано основні тенденції розвитку мотивування на вітчизняних підприємствах та проведено оцінку чинників мотивування управлінського персоналу промислових підприємств, серед яких виділено соціалізацію та гуманізацію праці. Запропоновано методи мотивування управлінського персоналу та оцінювання їхньої ефективності на промисловому підприємстві. Обгрунтовано необхідність і доцільність виконання чинника організаційної культури в системі мотивування управлінського персоналу підприємстві і організації.

 

 

Подольчак Н.Ю. Менеджмент управлінських конфліктів у діяльності машинобудівних підприємств: монографія / Н.Ю. Подольчак, Г.Р.Ковальчук. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. - 192 с.

Розрито теоретично та метологічні аспекти менеджменту управлінських конфліктів у діяльності машинобудівних підприємств, зокрема сформовано метод кількісного оцінювання міжособистісних управлінських конфліктів у діяльності машинобудівних підприємств, удосконалено катеріальний апарат, класифікацію управлінських конфліктів у діяльності машинобудівних підприємств, удосконалено метод інентифікування управлінських конфліктів. Розвинено модель Річардсона для оцінюваня швидкості зміни та динаміки управлінських конфліктів у діяльності машинобудівних підприємств, удосконалено метод ідентифікування управлінських конфліктів та модель життєвого циклу управлінського конфлікту у діяльності машинобудівних підприємств, розроблено способи запобігання управлінськими конфліктами та вирішення їх, запропоновано стратегії урегулювання цих конфліктів.

 

 

Економічна безпека держави та суб'єктів підприємницької діяльності в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення

Мат. IV Всеукраїн. наук.-прак. конф. (18-20 травня 2017 р., м.Львів) / упоряд. А.М. Штангрет; редкол.: О.І. Копилюк, Є.М. Палига та ін. - Львів УАД, 2017. - 210 с. Для учнівської та студентської молоді, аспірантів, здобувачів, науковців, викладачів вузів, державних службовців, практичних працівників та всіх, хто цікавиться питаннями гарантування економічної безпеки держави та суб'єктів підприємницької діяльності.

 

 

  

 5 – Математика та природничі науки

Лукіянець Б.А., Понеділок Г.В., Рудавський Ю.К. Основи квантової фізики: Навчальний посібник.- Львів:  Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009. - 420 с.

 Викладено основи квантової фізики, яка становить органічну частину курсу загальної фізики і відповідає програмі інженерно-технічних та фізико-технічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Поряд з традиційними для загального курсу фізики темами розлянуті окремі прикладні використання квантової фізики. Для демонстрації практичного використання фізичних принципів та математичного апарата квантової фізики розв'язано значну кількість задач різного рівня складності. Мінімальний довідковий матеріал з фізики і математики, необхідний для вивчення основ квантової фізики і математики, необхідний для вивчення основ квантової фізики, подано у додатках. Буде корисним як вступ до спеціальних дисциплін інженерних напрямів підготовки, зорієнтованих на сучасні наукоємні технології.

 

 

Фізика. Електрика і магнетизм: С.В.Мягкота, О.М.Вовк, А.С.Пушак, Т.М.Демків Навчальний посібник для студентів нефізичних спеціальностей вищих навчальних закладів, Львів 2016. -200 с.

Навчальний посібник висвітлює розділ "Електрика і магнетизм" дисципліни "Фізика". Подано основи закони, рівняння та теореми, які описують електромагнітну теорію поля у вакуумі, діелектричному, магнітному та провідному середовищах. Наведено приклади розв'язування задач, запитання та завдання для самоконтролю знань. Для студентів нефізичних спеціальностей вищих навчальних закладів. 

 
 

 

  6 – Прикладні науки. Медицина. Техніка

Скальський В.Р. Методи розрахунку ресурсу, відновлення і відбракування кілець буксового підшипника локомотивів : Моногр. / В.Р. Скальський,  Р.Я. Ярема. -

Львів: УАД, 2015.- 288 с.

У монографії викладено медологічні основи діагностування стану буксового вузла локомотива, що полягають у їх відбракування, відновленні та розрахунку залишкового ресурсу.     Методика відбракування кілець грунтується на комплексному застосуванні магнетичного та акустичного методів неруйнівного контролю. Останній полягає у використанні випромінювання пружних хвиль акустичної емісії, чка генерується під час зародження та розвитку тріщин в об'ємі матеріалу кілець. Створена експрес-методика й обладнання для реалізації у виробничих умовах показали свою ефективність.  Описано також методологію й обладнання для відновлення кілець у випадку їх зносу з застосування гальванопокриві. Розкрито підходи щодо оптимізування товщини гальванопокриву з урахуванням шкідливого впливу водню. Запропоновано методика розрахунку ресурсу кільця з наявною поверхневою макротріщиною дозволяє знайти для такого дефекту відповідний пробіг локомотива для вичерпання ресурсу. Для інженерів-експлуатаційників, наукових співробітників, аспантів, студентів вищих навчальних закладів спеціальностей, які поєднані з технічними діагностуванням рухомого складу залізниць.

                                           

Кузьо І.В., Ванькович Т.-Н. М., Зінько Я.А. Теоретична механіка. Динаміка. Кн.1: Навчальний посіб. - Львів: Видавництво "Растр-7", 2012. - 444 с.

Посібник підготовлено відповідно до норм програм з курсу теоретичної механіки для вищих технічних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації. Після кожної теми наведені приклади розв'язування задач, в яких проілюстровані застосування основних теоретичних положень відповідної теми.  За структурою і змістом посібник буде корисний студентам всіх форм навчання як за повною, так і скороченою програмами з теоретиної механіки.  

 

 

 

Кузьо І.В., Ванькович Т.-Н. М., Зінько Я.А. Теоретична механіка. Динаміка. Кн.2: Навчальний посіб. - Львів: Видавництво "Растр-7", 2012. - 338 с.

Посібник підготовлено відповідно до норм програм з курсу теоретичної механіки для вищих технічних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації. Після кожної теми наведені приклади розв'язування задач, в яких проілюстровані застосування основних теоретичних положень відповідної теми.  За структурою і змістом посібник буде корисний студентам всіх форм навчання як за повною, так і скороченою програмами з теоретиної механіки.  

 

 

 

 

Дурняк Б.В. Інформаційні технологіі активізація навчального процесу / Б.В. Дурняк, Р.А.Федчишин, Т.М.Майба. - Львів : УАД 2016. - 192 c.

У монографії створено і досліджено когнітивної моделі засвоєння знань з комп'ютерних наук учнями вищого професыйного училища. Проаналізовано навчальний процес у ВПУ, який за якістю повинен відповідати вимогам до обслуговування автоматизованих і комп'ютеризованих виробничих промислових комплексів різних галузей у структурі регіону. Запропоновані нові інформаційні технології з використанням агентних і когнітивних технологій підвищення рівня знань і навичок для майбутньої професійної діяльності в галузі комп'ютерних технологій сучасного виробництва.   Для студентів-магістрів та факівців з інформаційних технологій у навчальному процесі.  

 

 

Дурняк Б.В. Управління запитами в системах документообігу / Б.В. Дурняк, М.С. Пасєка, Т.М. Майба.- УАД, 2016. - 192с.

У монографії розроблено нові методи вирішення задач прискорення запитів у базах даних систем документообігу для прийняття рішень в соціоорієнтованих структурах. Запропоновано методику пошуку на основі нечітких мір для скорочення часу вибірки у великих і надвеликих базах даних. Удосконалено методи побудови автоматизованих інтеграваних мультимедійних комплексів для відображення динамічних ситуацій в об'єктах соціокомунальної структури. Для студентів-магістрів та фахівців з управління системи документообігу.

 

 

 

Дурняк Б.В. Оцінка якості поліграфічних видань на основі моделі книги / Б.В. Дурняк, О.М. Назаренко, В.І. Сабат. - Львів: УАД, 2016. - 152 с.

У монографії висвітлено основи інформаційної технології формування систем оцінки якості поліграфічних видань на основі моделі якості книги. Розглянуто особливості проектування моделей якості книги, запропоновано методи формального визначення та опису параметрів книжкового продукту та досліджено їхній вплив на формування показників якості поліграфічного видання. Значну увагу надано розробленню математичної моделі для визначення якості поліграфічних видань на основі виводу інтегральної оцінки книжкової продукції та алгоритмами функціонування процесів оцінки якості книги. Для студентів-магістрів та фахівців у галузі інформаційних технологій підвищення якості поліграфічних видань.

 

 

Дурняк Б.В. Проектування реклами в мережі Інтернет на основі її сематичного аналізу / Б.В. Дурняк, О.Ю.-Ю.Коростіль. - Львів: УАД, 2014. - 136 с.

У монографії висвітлено основи технології проектування та контролю реклами в мережі Інтернет на основі її сематичного аналізу. Розглянуто особливості створення рекламного матеріалу в мережі Інтернет на основі проектування Інтернет-вітрин та засоби підвищення ефективності впливу Інтернет-реклами на користувача. Значну увагу приділено аналізу основних семантичних компонен інформаційної технології проектування реклами та її контролю в мережі Інтернет. Для студентів- магістрів і фахівців у галузі реклами та зв'язків з громадкістю.

 

 

 

Дурняк Б.В. Управління повноваженнями в системах захисту інформації / Б.В.Дурняк, В.І. Сабат, Л.Є.Шведова. - Львів: УАД, 2016.- 148 с.

У монографії висвітлено основи інформаційної технології формування засобів захисту даних у комп'ютерних мережах на основі використання методів управління повноваженнями користувачів. Розглянуто особливості проектування моделей та створення систем управління доступом, які дозволяють змінювати рівень захисту доступу та адаптувати його для кожного з користувачів. Значну увагу надано розробленню та дослідженню методів функціонування моделей управління повноваженнями на основі запропонованої інформаційної технології формування систем управління доступом, що забезпечують відповідні рівні захисту. Для студентів-магістрів та фахівців у галузі інформаційних технологій захисту інформації в комп'ютерних мережах.

 

 

Дурняк Б.В. Лазерний контроль вібрації агрегатів транспортної інфраструктури / Б.В. Дурняк, А.І. Груник, Л.С. Сікора, О.В. Тимченко. - Львів: УАД, 2016. - 157 с. 

У монографії висвітлено основи інформаційної технології лазерного контролю вібрації агрегатів та тягових електродвигунів транспортної інфраструктури на основі використання методів теорії дистанційного зондування вібраційних коливань для безконтактного відбору даних, випадкових процесів і полів для опису вібраційних сигналів, математичної статистики для опрацювання та класифікації даних про рівень вібрації агрегатів у процесі їх встановлення та пружні амортизатори, яка є підставою створення нових методів відбору даних у тримірному 3DxT  просторі ( X, Y, Z,) і в часі.

 

 

 

Пасіка В.Р. Теорія механізмів і машин. Навчально-методичний посібник і завдання до виконання індивідуальних домашніх робіт з дисципліни. - Львів: УАД, 2015 - 106 с.

 

 

 

 

 

Одинокова Е.В. Проектинование полиграфических машин: Учебник для вузов / Е.В. Одинокова, Г.Б. Куликов, И.Ш. Герценштейн: Моск.гос. ун-т печати. - М.: МГУП, 2003. - 411 с.  

  В учебнике дается общая характеристика специфики полиграфіческого производства и вытекающих отсюда требований к полиграфическому оборудованию, раскрывается механизм зависимости производительности машин от их построения, а также излагаються основополагающие принципы процесса проектирования полиграфических машин. Расссматриваються методики на функциональном уровне проектирования, критериальный метод анализа кинетостатических параметров механизмов, отдельные методы синтеза кинематических структур и параметров механизмов, обобщаються методы анализа динамики исполнительных систем. Кроме того, излагаються принипы конструкторской реализации "cхемных" решений и общие принципы математического моделирования обьектов проектирования и оптимизации их параметров.

 

 

Хома І.Б. Структурно-функціональна діагностика рівня економічної безпеки машинобудівного підприємства: Монографія. - Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010. - 232 с.

Розглянуто концептуальні засади структурно-функціональної діагностики рівня економічної безпеки на прикладі машинобудівного підприємства. Проаналізовано складові елементи запропонованого поетапного процесу забезпечення економічної безпеки. Охарактеризовано способи досягнення економічної безпеки підприємсв машинобудівної галузі на основі трансформації механізму формування фінанасових ресурсів та впливу фінансово-інвестиційного забезпечення на їх рівень економічної безпеки. Рекомендовано різні методологічні підходи щодо діагностики захищеності фінансового стану виробничих підприємств із застосуванням економіко-математичного моделювання у межах принципів забезпечення економічної стабільності та інтеурації критеріїв прийняття оптимальних економічних рішень на виробничо-господарських структурах в умовах невизначеності ринкової економіки. Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів, тих, хто цікавитться проблемами оцінки економічної безпеки.


 

8 – Мова. Мовознавство. Художня література. Літературознавство.

Пащенко В.І., Н.І. Пащенко Світ міфів та легенд Еллади: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. -  Київ: Либідь, 2007 - 384 с.

У поетичному викладі представлено якнайширшу палітру грецьких міфів та легенд про богів та героїв, які вивчаються у курсах зарубіжної літератури. Поетична форма переказу класичних текстів використовується вперше і значно полегшує їх читання і сприйняття. Для студентів вищих навчальних закладів.

 

 

 

 

 

 9 – Географія. Біологія. Історія

Наш край Любачівщина: альманах / За ред. Ю.Судина, А.Судина. - Львів: СПОЛОМ, 2016. - Вип. 10.- 124 с. 

В журналі, в його традиційних рубриках, уміщено матеріали про виселення українців з Польщі, про переселенців, їхні долі, про історію краю. Особлива увага приділена історії УГКЦ, її розгалуженню в світі й участі вихідців з Закерзоння в розбудові УГКЦ на різних континентах нашої планети. Подані матеріали допоможуть читачу краще пізнати свій край, його історію.

 

 

 

Григорій Стецюк - лицар революції духа: книга / За ред. В.Семеніва.- Львів: Друкарські куншти, 2016.- 236 с.

Книга знайомить з творчою спадщиною сотника УГА Григорія-Юрія Стецюка, незаслужено призабутого політолога, економіста і журналіста, члена редколегії концерну І.Тиктора "Українська преса", редактора газет "Наш прапор" (Львів) і "Вісті" (Берлін). Збірка містить вибрані статті з періоду 1930-1939 рр., опубліковано в тогочасних галицьких виданнях. Вони заторкують широке коло питань, які залишаються дуже актуальними і сьогодні. Автор аналізує технологію і практику виконання різних видів людської діяльності українцями і порівнює їх з аналогічними досвідом народів розвинених країн сівту. У низі обгрунтовано висновок, що для забезпечення конукрентоспроможності нашої нації потрібна певна зміна характеру, так би мовити "революція духу". Це дасть змогу українцям зайняти належне їм гідне місце серед народів-лідерів світової спільноти. Книга буде цікавою, насампере, для істориків, політиків, журналістів, усіх, хто цікавиться історією Галичини і вболіває за долю України.