ІІ півріччя 2017

0 - Загальний відділ

        Боженко Ольга Миколаївна: бібліографічний покажчик / упоряд. Л.А. Швайка, С.Г. Янчишин. - Львів.- УАД, 2017 - 52 с. 

Боженко Ольга Миколаївна - доцент, кандитат економічних наук, Відмінник освіти України. Випускниця Українського поліграфічного інституту ім.Івана Федорова 1965 року. З 1991 до 2004 р. - декан факультету економіки і організації книжкової справи. Забезпечує підготовку фахівців з дисципліни "Економіка підприємства", "Потенціал і розвиток підприємства", "Управління потенціалом підприємства". Автор понад 155 наукових статей та методичних розробок, співавтор підручників "Економіка підприємства". З 2001 до 2006 року - член журі міжвузівського конкурсу дипломних проектів і робіт. Займається науковою роботою, постійно бере участь в науково-технічних конференціях Української академії друкарства, була учасницею ряду міжвузівський і міжвузівських і міжнародних наукових конференцій. Її наукові інтереси лежать в царині дослідження проблем підвищення ефективності інноваційної діяльності та управління потенціалом підприємсв.

 

 

Голод І.В., Пасічник М.С., Кудряшова А.В.

Інформаційно-аналітична діяльність. Навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів / І.В. Голод, М.С. Пасічник, А.В.Кудряшова - Львів: УАД, 2017. - 296с.

У навчальному посібнику розглянуто найважливіші теоретичні та практичні питання інформаційно-аналітичної діяльності, принципи, методи, методики застосування інформаційно-аналітичних технологій для прийняття ефективного управлінського рішення. Особливу увагу приділено розвитку нових засобів інтелектуалізації інформаційно-аналітичної діяльності, специфіці професії аналітика, інформаційній революції, загрозам, що виникають у зв'язку з цим та сучасним концепціям розвитку інформаційного суспільства. Посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів спеціальностей "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа", але може бути корисний викладачам, аспіранта та всім, хто цікавиться аналітикою.

 

 

IX Міжнародна наукова-практична конференція / Квалілогія книги / Матеріали конференції.

     

До збірника увійшли матеріали доповідей, подані в авторській редакції.

 

 

 

 

 

 

 1 – Філософія. Психологія.

Зачепа А.М. Основи філософських знань: конспект лекцій / А. М. Зачепа. - Львів: Українська академія друкарства, 2016. - 176 с.

 

3- Суспільні науки.

Савчук Г.М. Патентознавство: Навч. посібник для студентів спеціальностей 029 - "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" / Г.М. Савчук.- Львів: УАД., 2017. - 231 с.

 

Дисципліна "Патентознавство" передбачена навчальним планом для студентів спеціальності "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" ( до 2016 р. - "Документознавство та інформаційна діяльність") Вона читається в УАД з 2016 року на ІІІ курсі навчання по програмі бакалавра.

Згідно з пояснювальною запискою до навчального плану, навчальна дисципліна "Патентознавство" як результат навчання забезечує знання про основні теорії та практики патентної справи і входить до широкої компетенції базової базових юридичних знань.

Навчальна дисципліна "Патентознавство" входить до циклу дисциплін професійної та практичної підготовки. Вона покликана ознайомити студентів з таким видом документації як патентна, основними її поняттями та принципами формування, загальною теорією та історією патентної справи в Україні.

 

 
 Економічна безпека держави та суб'єктів підприємницької діяльності в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення: Мат. IV Всеукраїн. наук.-практ. конф. (18-20 травня 2017р., м.Львів) / упоряд. А.М. Штангрет; редк.: О.І.Копилюк, Є.М. Палига та ін. - Львів: УАД, 2017. - 210 с.

 

Для учнівської та студентської молоді, аспірантів, здобувачів, науковців, викладачів вузів, державних службовців, практичних працівників та всіх, хто цікавиться питанння гарантування економічної безпеки держави та суб'єктів підприємницької діяльності.

 

 

 

 

 

 Палига Є.М. Корпотативне управління і фондовий ринок: підручник./ Є.М. Палига, І.Є. Палига. - Львів: УАД, 2017. - 508 с.

У підручнику розкривається суть та особливості корпоративного управління з урахуванням досягнень зарубіжної економічної науки і практики, а також завдання і проблем ринкової економіки; висвітлюються процеси розвитку приватної форми власності підприємств, фондового ринку в Україні.

Підручник передбачає системний послідовний виклад правової та економічної основ корпоративного управління, фондового ринку, показано вирішення проблем управління корпоративними правами власників; встановлено баланс інтересів інвесторів, менеджерів і держави для раціонального менеджменту акціонерним товариством у межах норм чинного законодавства.

Пропонується для студентів і викладачів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей, спеціалістів сфери корпоративного управління й фондового ринку, а також широкого кола працівників і підприємців.

 

 

Актуальні проблеми забезпечення економічної безпеки в Україні: колективна монографія / за ред. Я.Я. Пушака та Я.С. Піцура - Львів: Ліга-Прес, 2017. - 368 с.

У колективній монографії проведено узагальнення окремих теоретико-методичних проблем економічної безпеки держави, регіону, суб'єктів господарювання, розглянуто соціальні, фінансово-економічні та організаційно-управлінські напрями зцілення економічної безпеки України в сучасних трансформаційних умовах.

Для науковців, економістів, освітян, керівників та практичних працівників органів управління різних рівнів, усіх хто цікавиться проблематикою економічного безпекознавства.

 

 

 

Зачепа А.М. Гуманістична спрямованість військово-управлінської діяльності збройних сил України в період наростання військової загрози: моногр. / А.М.Зачепа. - Львів: Українська академія друкарства., 2017. - 312 с.

Описано історнію світового капеланства і необхідність його створення в сучасній українській армії. Досліджується вплив душпастирства і суспільної дійсності на морально-психологічний стан воїнів ЗС України, а також вплив капеланства на формування ідейнонаціонального коспонента як складової духовного виховання війсковослужбовців. В умовах суспільно-економічної дестабілізації зростає значення філософсько-теоретичного осмислення суспільних процесів і серед них також тих, що стосуються суті збройних сил не тільки України але й інших світових держав.

 

 

 

 

Зачепа А.М. Гармонізація військово-релігійних відносин як чинник консолідації і стабілізації суспільств: монографія / А.М. Зачепа. - Львів: Українська академія друкарства, 2017. 360 с.

 

У монографії на основі всебічного соціально-філософського аналізу досліджується природа, сутність, характер і протиріччя військово-капеланської служби у контексті глобальних, геополітичних та соціокультурних трансформацій сучасності.

 

 

 

 

 

Формування стратегії соціально-економічного розвитку підприємницьких структур в Україні

Мат. II Всеукраїн. наук.-практ. конф. (23-25 листоп. 2016 р., м. Львів) / упоряд. А.М. Штангрет; редкол.: З.Б. Живко, А.Н. Колосов, О.І. Копилюк, М.І. Копитко та ін. - Львів: Укр. акад. друкарства, 2016. - 232 с.

Для учнівської та студентської молоді, аспірантів, здобувачів, науковців, викладачів вузів, державних службовців, практичних працівників та всіх, хто цікавиться питаннями соціально-економічного розвитку підприємницьких структур в Україні.

 

 

 

 

  6 – Прикладні науки. Медицина. Техніка.

Маїк В.З. Технології виготовлення пластикових карток: моногр. / В. З. Маїк, Ю. М. Румянцев, І.І. Конюхова, М.Ф. Ясінський, Л.Я. Маїк. - Львів: УАД, 2015. - 144 с.

Подано класифікацію пластикеових карток, технології їх виготовлення з використанням різних способів за різними технологічними схемами. Наведено загальні відомості про технологічні процеси і операції, характеристику матеріалів та устаткування для виготовлення різних видів пластикових карток. Подано дослідження технологічного процесу виготовлення пластикових карток з використанням офсетного друку.

Призначено для викладачів, аспірантів, наукових працівників вищих навчальних закладів, керівників та фахівців поліграфічних підприємств.

 

 

 

Пасічник М.С. "Документне забезпечення діяльності установи": навч.-метод. посібник. / уклад. М.С.Пасічник. Львів, 2017 - 144с.

Навчальна дисципліна "Документне забезпечення діяльності установи" є важливим компонентом у системі професійної підготовки фахівців за напрямом підготовки 029 - "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа". Матеріал, представлений у посібнику, допоможе у самостійному вивченні даного курсу, виконанні практичних і контрольних робіт та завданнь самостійної роботи студентів.

 

 

 

 

 

Стрепко І.Т., Єфімов А.В. Автоматизований розрахунок джерел живлення на Delphi. - Львів: Укр. акад. друкарства, 2017. - 368 с.

У навчальному посібнику розглянуто дуальне вирішення проблеми автоматизації розрахунку елементів, схем, характеристик лінійних та імпульсних джерел живлення інженером-системотехніком і програмістом.

Унітарні (прикладні) програмні модулі розрахунків джерел живлення сконструйовані об'єктно-орієнтованою мовою програмування Delphi згідно з принципами "зручності" та "послідовності дій" із забезпеченням широкого "сервісу" для користувача програми. Вибір мови програмування обумовлення простотою, мобільністю, наявністю зручного інтерфейсу програмування та широкою гамою компонентів. При конструюванні програмних модулів використано патентовий підхід програмування, що дозволяє оперативно та просто використовувати та доповнювати розроблені програми інженеру-системотехніку. Книга буде корисна студентам і спеціалістам у галузі інформаційних технологій, системотехніки та програмування.

 

 

Комп'ютерні технології друкакрства

 

Включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата технічних наук.

 

 

 

 

Дудяк В.О., Занько Н.В., Сельменська З.М. Природа кольору та його характеристики / В.О. Дудяк, Н.В. Занько, З.М. Сельменська. - Львів: Укр. акад. друкарства, - 2013. - 208с.

 

У навчальному посібнику розглянуто питання природи кольору, пов'язаної з характеристикою світлового сигналу, будовою ока та психологічними особливостями синтезу та вимірювання характеристик кольору в різних колометричних системах та системах специфікації і моделях кольору. В кожному розділі наведено контрольні питання.

 

 

 

 

Губарець В. Редактор і переклад. Основи видавничої роботи з відтвореними текстами: навчальний посібник / В. Губарець. - Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2012. - 176 с.

У посібнику подано суть та основні принципи редакторської роботи з текстами різних видів перекладної літератури, розкрито найважливіші редакційно-видавничі вимоги до перекладача і відтворених ним текстів. значне місце у книзі відведено мовностилістичним засадам, практичним рекомендаціям та порадам, порівняльному аналізу перекладної книжкової продукції, випущеної видавництвами України.

Книга орієнтована на фахівців видавничої справи, редакторів і перекладачів, студентів- філологів і видавців та журналістів.

 

 

 

 

7 - Мистецтво. Декоративно - прикладне мистецтво.

Богородчанский іконостас 1698 - 1705: до 350-ліття від дня народження Йова Кондзелевича (1667 - бл. 1747): наук.-попул. вид. - К.: Майстер книг, 2016. - 32с.

 

Літопис Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького. - Львів, 2016. - №11 (16). - 160с.

У матеріалах цього числа "Літопису" висвітлено сторінки, історії становлення і розвитку музею та його зібрань, подано огляд науково-дослідницької, науково-фондової, виставково-експозиційної, науково-освітньої й видавничої діяльності установи за 2014-2015 роки.

2015 року виповнилося 150 літ від дня народження Основника музею, визначного церковного та культурно-громадського діяча митрополита Андрея Шептицького. З пошано до постаті Основника цей випуск розпочинає передрук викладу А.Шептицького "З істориї і проблєм нашої штуки", виголошеного під час урочистого відкриття Національного музею у Львові 13 грудня 1913. Тут також уміщено вибрані матеріали з міжнародного симпозіуму, присвяченого 150-річчю від дня народження митрополита Андрея Шептицького (Львів, 29 жовтня - 1 листопада 2015).

Серед публікацій в інших розділах - дослідження українського іконопису XV-XVIII ст. і західньоукраїнської хатньої ікони XIX - початку ХХ ст., вивчення памп'яток книговидавничої культури XVII - XVIII ст. Низку статей присвячено творчості видатних українських художників зламу XIX-XX ст.: Т.Романчука, А.Коверка, М.Мурашка й ін. До збірника ввійшли також рецензії та відгуки на видання і на культурнор-мистецькі заходи, які відбулись у музеї впродовж 2014-2015 років.

Для мистецтвознавців, культорологія, музеєзнавців, істориків, читачів, котрі цікавляться українською культурою.

 

 Срібний мольберт - 2016: каталог конкурсу / Ужгород 18-22 жовтня 2016 р. - К.: Фамільна друкарня huss, 2017. - 304с.

Ілюстроване видання присвячене Всеукраїнському студентському конкурсу з живопису "Срібний мольберт", що відбувся в Ужгороді 18-22 жовтня 2016 року. Містить довідкову інформацію та детальний фотозвіт про перебіг конкурсу, відомості про склад журі й 44 учасників-конкурсантів. У каталозі вміщено фоторепродукції усіх творчих робіт, які учасники виконували в межах трьох конкурсних етапів: "Міський пейзаж", "Пейзаж", "Портрет".

Книга адресована студентам і викладачам спеціалізованих художніх навчальних закладів, мистецтвознавцям, усім поціновувачам сучасного українського живопису

     

 

 

 

 

 Школа мистецьких традицій діалог поколінь

Матеріали наукової конференції присвяченої 140-річчю від часу заснування професійної художньої освіти у Львові.

 

 

 

 

 

 

 

Занд Ю. Основы рисования карандашом + DVD / Пер. с немецкого А.Литвинова. - СПб.: Питер, 2012. - 64с.: ил.

 

Секреты реалистичного изображения с помощью простого карандаша раскрываэт известный немецкий художник и архитектор Юрген Занд. Простые и последовательные уроки позволят вам без труда освоить основы рисунка, даже если вы никогда раньше не рисовали. На прилагпемом к книге DVD вы найдете уроки рисунка, в ходе которых Юрген Занд наглядно, шаг за шагом, обьясняет различные техники рисования, дает практические советы начинающим и раскрывает секреты своего мастерства.

 

 

 

 

 8 - Мова. Мовознавство. Художня література. Літературознавство.

Василь Касіян Автопортрет: Літ.- мистец. вид./ Упорядкув., підготов. тексу, іл.,передм. та післямова Я.П.Гояна. - К.: Веселка, 2004. -671с.: іл.

Книжка ця унікальна в українському письменстві й мистецтві. Її автор - Василь Касіян - словом і графічним штрихом вирізьбив на скрижалях часу живий портрет своєї епохи і власний автопортрет сина цієї епохи. Видання уперше так широко являє зібрану воєдино значну частину великої спадщини художника, відкриває мистецьку серію в "Бібліотеці Шевченківського комітету".

 

 

 

 

 

 

Гоян Я.П. Воскресіння Сонця: есе / Ярема Гоян; Київ: Веселка, 2016. - 319с.

Нова книжка відомого письменника, лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка, Заслуженого діяча мистецтв України Яреми Гояна про двох Світочів України: класика української літератури Василя Стефаника і класика образотворчого мистецтва Василя Касіяна.

       
 

 

 

 

 Гоян Я.П. Пророк:  Літ.-мистец. кн. / К.: Веселка, 2006. - 430 с.: іл.

Сяйливе слово пророк дало назву новій книжці, унікальній в українському книговиданні, національному мистецтві й шевченкознавстві. Уперше в Україні відкривається скарбниця народу - Шевченкіана видатного художника, академіка, першого з митців лауреата Шевченківської премії Василя Касіяна, щедро ілюстрований літопис життя і геніальної творчості Тараса Шевченка. Нове літературно-мистецьке видання іде в віт як викліт одного роду: ілюстрації Василя Касіяна зріднені з художнім словом лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка, заслуженого діяча мистецтв України Яреми Гояна - племінника художника, сина його рідної сестри Олени.

Книгою про Тараса Шевченка віддано шану Василеві Касіяну в 110-ту річницю його народження.

 

 

 

   Гоян Я.П. Світло з неба: есе, легенди, поезії, пісні / Я.П.Гоян; упоряд. О.Б. Гоян; іл. В.І. Касіяна, О.Л. Лисенко; худож. оформ. М.С.Пшинки. - 2-ге вид., доп. - К.: Веселка, 2008.- 374 с.: іл., ноти.

Нова, унікальна в українському письменстві книга лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка, заслуженого діяча мистецтв України Яреми Гояна. Автор словом із серця мовить про найдорожче і найсвятіше для кожного українця - корінь роду, маму і тата, отчу хату і мамину молитву. Вірою в історичну державність української нації огорнуті легенди рідного краю і лицарство галицької "Січі". Особлива сторінка книги - віршований цикл "Ластівка", поетична сповідь про кохання, найкращу життєву пісню яреми Гояна, яку йому подарувало світло з неба.

 

 

 

 

 

Письменники Франкового краю / За редакцією М. Якубовської. - Львів: Астролябія, 2007. - 128 с.

У даному збірнику представлена творчість письменників Франкового краю - благословенної Дрогобиччини. Їхня творчість багатопланова, різноманітна. Яскраво засвідчує за те, що сучасне українське слово - яскраве і неповторне. Потрібно лише "прорвати " інформаційну блокаду, яка штучно створена між письменником і читачем. Наше видання - перший крок до цього.

Книга розрахована на масового читача, але найбільше - на молоде покоління, яке повинно вдумливо читати сьогоднішнього дня, бо тільки, вивчивши історію, осмисливши сьогодення, ми здатні зробити своє майбутнє щасливим. Тільки слово зберегти і сформувати озоновий шар нації - її душу.

 

 

 

 

 9 – Географія. Біологія. Історія.

Етнологія для народу. Свята, традиції, звичаї, обряди, прикмети, вірювання українців. / Ігнатенко Ірина . - Харків 2016.- 320 с.

"Етнологія для народу" - це науково-популярна книжка, написана простою, зрозумілою мовою, не обтяжена термінами й купою посилань. Натомість викладений матеріал базується на солідних та достовірних етнографічних джерелах: польових дослідженнях, архівних матеріалах, фаховій сучасній літературі, яку створили провідні етнологи України.

 

 

 

 

 

 

Історія української культури: підручник / В.А. Качкан, О.Б. Величко, Н.М. Божко та ін.; за ред. В.А. Качкана. - 3-є вид., випр. - К.: ВСВ "Медицина", 2016. - 368 с.

 

У національному підручнику розглянуто основні аспекти становлення і розвитку української культури від найдавніших часів до сьогодення. Теоретичний та фактичний матеріал розкриває основі тенденції розвитку освіти, науки, літератури, музично-театрального, образотворчого та прикладного мистецтва у контексті європейських та світових з'явів.

Для студентів та викладачів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації.