І та ІІ півріччя 2018

  0 – Загальний відділ

Василюк А.С. Комп'ютерна графіка: навч. посібник / А.С. Василюк, Н.І. Мельникова. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. - 308 с.

У навчальному посібнику розглянуто історію винекнення комп'ютерної графіки, засоби введення та виведення графічної інформації. Розкрито типи комп'ютерної графіки, галузі застосування.

Мета посібника - розкрити різні можливості використання комп'ютерної графіки. посібник, крім теоретичного матеріалу, містить також практичну частину для засвоєння відомих алгоритмів растової графіки. В теоретичній частині описано історію комп'ютерної графіки, засоби введення та виведення графічних зображень, подано аналіз відомих комп'ютерних систем створення та редагування комп'ютерної графіки для двох операційних систем: Microsoft Windows та Apple Mac OS X.

Посібник побудований на основі курсу "Комп'ютерна графіка", який викладається на кафедрі інформаційних систем та мереж Національного університету "Львівська політехніка". Ним можуть користуватись студенти як денної, так і заочної форм навчання, викладачі вищої школи.

 

 

 Черниш Наталія. Основи бібліології: навч. посібник. - К.: Наша культура і наука, 2014. - 220 с.

Висвітлено основоположні теоретичні питання, передбачені навчальною програмою курсу "Основи бібліології". Наведено сучасну дефініцію цієї науки, визначено складові книгознавчого комплексу, охарактеризовано об'єкт, предмет і методи бібліографічних досліджень. Подано відомості про історичний шлях книгознавства в світі та в Україні, виокремлено етапи його розвитку, розглянуто основні елементи книги як матеріальної конструкції, відповідно до чинних нормативних документів викладено матеріал щодо сучасної типології видань. Значну увагу приділено генезі української науки про книгу, багатоаспектно проаналізовано книгознавчі періодичні видання "золотої доби" національної бібліографії та новітні фахові джерела. Вміщено додатки (бібліографічні довідки про видатних дослідників книги, відомості щодо періодичних та інтернет - джерел з книгознавства та ін.), розгалужений допоміжний апарат методичного спрямування.

Для студентів вищих закладів освіти, які навчаються за спеціальністю "Видавнича справа та редагування". Може бути корисним тим, хто готується стати фахівцем з книгознавства, бібліотекознавства, бібліографії, а також працівникам у царині книговидання та книгорозповсюдження.

 

 

 

Литвин В.В. Технології менеджменту знань: навч. посібник / В.В. Литвин; за заг. ред. В.В. Пасічника. - 2-ге вид. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. - 260 с.

Викладено основні технології менеджменту знань, особливу увагу звернуто на технології видобування, нагромадження, структуризації, формування, опрацювання даних та знань. Висвітлено особливості технології менеджменту та інженерії знань, їх теоретичні та прикладні аспекти. Розглянуто моделі онтологічних систем та методику розроблення онтологій. Детально описано побудову онтології за допомогою програмного засобу Protege. Наведено завдання для практичних завдань та подано перелік питань та завдання для самостійного розв'язування.

Для магістрів зі спеціальності "Консолідована інформація" специфічних категорій підготовки, а також бакалаврів та магістрів, що навчаються за напрямами галузей зань "Інформатика та обчислювальна техніка", "Системні науки та кібернетика", "Системна інженерія". Ним можить скористатися також студенти інших спеціальностей.

 

 

 

 

Литвин В.В. Бази знань інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень: Монографія / В.В. Литвин. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. - 240 с.

Розглянуто моделі інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень, ядром яких є онтології предметних галузей та онтології задач. Здійснено класифікацію таких систем з погляду їх функціонування.Наведено поняття адаптивної її оптимізації. Наведено поняття адаптивної онтології. Детально описано задачі автоматичної розбудови базових онтологій та її оптимазації. Наведено приклади прикладних інтелектуальних систем, функціонування яких грунтується на розроблених моделях та алгоритмах.

Призначення для спеціалістів з моделювання, проектування та розроблення інтелектуальних систем прийняття рішень, науковців у галузі штучного інтелекту, фахівців з інженерії даних та знань, а також для аспірантів і магістрів відповідних спеціальностей.

 

 

 

 

 

 Шаховська Н.Б., Пасічник В.В. Сховища та простори даних: Монографія. - Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009. - 244 с.

Розглянуто основні принципи побудови та функціонування сховищ даних. Показано коло задач, для яких необхідно використовувати сховища даних. Уведено формальну модель простору даних як нову абстракцію керування даними. Монографія рекомендована для аспірантів, студентів, що навчаються в магістратурі за спеціальністю 8.080405 "Інтелектуальні системи прийняття рішень" і вивчають курси "Технологія сховищ даних", "Інформаційні технології відкритих систем". Зміст монографії відповідає окремим розділам програми цих курсів.

 

 

 

 

 

 

Верес О.М. Технології підтримання прийняття рішень: навч. посібник / О.М. Верес; за заг. ред. В.В. Пасічника. - 2-ге вид.- Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. - 252 с.

Навчальний посібник містить матеріал, необхідний для вивичення основних теоретичних принципів та практики побудови математичних моделей різноманітних систем з метою використання обчислювальної техніки для управління економічними, виробничими та іншими процесами.

Навчальний посібник призначений для студентів, що навчаються за спеціальністю "Консолідована інформація", галузь знань "Специфічні категорії"та споріднених галузей знань, пов'язаних з вивченням комп'ютерних інформаційних технологій. Иоже бути використаний викладачами як дидактичний  матеріал, а також для самостійного вивчення і підвищення кваліфікації.

 

 

 

 

 

Поліграфічні, мультимедійні та web-технології. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-технічної конференції (17-19 жовтня 2018 р.) . - Львів: Українська академія друкарства, 2018. - 380 с.

До збірника включено матеріали доповідей, у яких висвітлено: теоретичні та практичні досягнення вітчизняної та зарубіжної науки в галузі друкованої продукції; розгляд проблем та перспектив розвитку технології, матеріалів та техніки видавничої справи, поліграфії та книгорозповсюдження; розробка та дослідження інформаційних, мультимедійних і web-технологій; редакторське опрацювання видань; розробки інтелектуальних систем; обробки графіки й управління кольором; економічна стратегія галузі; маркетинг та менеджмент у видавничо-поліграфічній галузі, зв'язок навчального процесу з виробництвом.

Матеріали конференції призначені для викладачів, науковців, видавців, спеціалістів видавничо-поліграфічної та рекламної галузі, розробників мультимедійних інформаційних продуктів, докторантів, аспірантів і студентів.

 

 

 

 

 

 

Програмування на Visual Basic: / Петро Малачівський, Ярополк Пізюр. - Львів: Видавництво "Растр - 7", 2014. - 408 с.

Викладено засоби й методику розроблення програм в середовищі Visual Basic. Детально, з використанням ілюстративних прикладів, розглянуто створення графічного інтерфейсу й оператори мови, що дає можливість цілісно відтворити процес розроблення програм і відчути характерні особливості використання засобів Visual Basic

Орієнтовано для студентів та інженерів, а також вивчення у школах.

 

 

 

 

 

 

 

2  –  Релігія. Теологія.

Киричук О. Йосиф Сліпий: ректор - митрополит - в'язень - кардинал і патріарх. - Львів: Логос, 2017. - 164 с.

Книга відтворює життєвий шлях предстоятеля УГКЦ Йосифа Сліпого (1892 - 1984); його дитячі та юнацькі роки, період навчання за кордоном, керівництво Львівською духовною семінарією і Богословською академією, прийняття митрополичого сану в 1944 р, вісімнадцятирічний мученицький шлях в'язня радянських тюрем, ГУЛАГу і заслання, обставини звільнення 1963 р. Показана роль блаженнішого в розвитку історичної та богословської науки, в об'єднанні українців діаспори, організації катакомбної УГКЦ в Україні та змаганні за набуття Українською церквою патріаршого статусу.

 

 

 

 

 

 

 

Історія релігій в Україні: наук. щоріч. / за заг. ред. О. Киричук, І. Орлевич, М. Омельчук; Львівський музей історії релігії; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського; Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди. Львів: "Логос", 2018. Вип. 28. Ч.І 608 с.

Тематика: Опобліковані у збірнику наукові дослідження охоплюють широке коло питань, з  історії розвитку християнства від найдавніших часів до кінця ХХ ст. Розглядаються різноманітні аспекти політичного, правового й культурного становища православ'я, римо і греко-католицизму, протенстантизму та ісламізму.

Для регієзнавців, істориків та всіх, хто цікавиться минулим України.

 

 

 

 

 

Історія релігій в Україні: наук. щоріч. / за заг. ред. О. Киричук, І. Орлевич, М. Омельчук; Львівський музей історії релігії; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського; Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди. Львів: "Логос", 2018. Вип. 28. Ч. IІ 630 с.

Тематика: Публікуються результати дослідження пам'яток сакрального мистецтва. Автори статей аналізують сюжети іконографії та архітектурні особливості культових споруд, характеризують музейні колекції. Розглядаються також різні аспекти релігійної міфології, історії богословської та релігієзнавчої думки, етноконфесійні проблеми, актуальні питання соціології, релігії та політології. Для мистецтвознавців, істориків і всіх, хто цікавиться історією, релігією Україні.

 

 

 

 

 

 

Реформація - 500: загальноєвропейський та український контент: Альманах / Упоряд. О.Киричук, М. Омельчук, І. Орлевич. -Львів: видавничий відділ Львівського музею історії релігії, Логос, 2017. - 112 с.

Публікуються статті науковців, присвячені актуальним питанням церковної Реформації. Збірник статей розширить знання про значення події в європейській та українській історії релігії, Львівського історичного музею та Наукової бібліотеки Львівського національного університету ім. І.Франка популяризують мультикультурність України і її європейський контекст.

Для науково-методичної допомоги вчителям, краєзнавцям та екскурсоводам.

 

 

 

 

 

 

6 – Прикладні науки. Медицина. Техніка.

Дурняк Б.В. Нечітке управління рулонними ротаційними машинами з кластеризацією технологічних параметрів: моногр. / Б.В. Дурняк, Я.О. Меденець, І.Т. Стрепко, О.В. Тимченко. - Львів: Укр. акад. друкарства, 2017. - 164 с.

 

У монографії друкарський процес розглядається як багатомірна інформаційна модель, в якій локальними інформаційними об'єктами виступають окремі технологічні операції. Вперше розроблено і досліджено систему синтезу нейро-нечіткої моделі для кластерної системи управління. Проаналізовано використання кластеризації технологічних параметрів для отримання оптимальних режимів рулонного ротаційного друку, а також для візуалізації даних пульта керування РРМ. Наведені результати моделювання елементів та систем рулонних ротаційних машин з нейро-нечіткими регуляторами в пакеті Matlab Simulink. Для студентів-магістів та фахівців у галузі інформаційних технологій та автоматизованого управління технологічними процесами.

 

 

С.Г. Стельмащук, О.С. Гончарук З'єднання деталей та їх кресленики в сучасних стандартах. Навчальний посібник з дисципліни "Нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка" для студентів вищих навчальних закладів 4-го рівня акредитації, що навчаються за спеціальністю 131."Прикладна механіка", 2016. - 88 с.

 

Посібник призначений для студентів інженерних спеціальностей, які вивчають розділ інженерної графіки "З'єднання деталей машин". В посібнику включено велику кількість довідкового матеріалу та методичних порад по виконанню креслеників різного роду з'єднань та їх оремих елементів відповідно до сучасних машинобудівних стандартів. Посібник може бути корисним і для студентів старших курсів при виконанні курсового та дипломного проектування.

 

 

 

 

С.М. Комаров Деталі машин. Розрахунок з'єднань. Навчальний посібник з дисципліни "Деталі машин" для студентів вищих навчальних закладів 4-го ріня акредитації, галузь знань 13 - "Механічна інженерія", спеціальність: 131 - "Прикладна механіка", 133 - "Галузеве машинобудування", - 148 с.

 

 ІІ Міжнародна науково-практична конференція Пакувальна індустрія: Сучасні тенденції розвитку та підготовки кадрів. Матеріали конференції , Львів 2016. -122 с.

 Наукові записки / Scientific papers, № 2 (55) 2017, Українська академія друкарства, 2017. - 320 с.

 Поліграфія і видавнича справа / Printing and publishing, №2 (74), 2017, Українська академія друкарства, 2017. - 204 с.

http://pvs.uad.lviv.ua

 

 

Пістун І.П. Безпека життєдіяльності: навч. посібник / Пістун І.П., Мервінський Р.І., Олянишен Т.В., Назарук М.М., Білянюк В.І., Цуца Н.М. - 2-е вид., перероб. - Львів: Українська академія друкарства, 2017. - 556 с.

Навчальний посібник містить основні відомості з ризику виникнення техногенних аварій та природних небезпек, які можуть спричинити надзвичайні ситуації й призвести до несприятливих наслідків на об'єктах господарювання, а також формування у студентів відповідальності за особисту та колективну безпеку.

Наведено теми і плани проведення практичних занять, подано розширені методичні рекомендації та нормативні документи, питання для самоконтролю, теми рефератів.

Для студентів вищих навчальних закладів при підготовці фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем"молодший спеціаліст" та "бакалавр". 

 

 

 

 

 

Кульчицька Х.Б. Практикум із проектування видавничо-поліграфічних процесів: навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів / Х.Б. Кульчицька, Л.С. Предко. - Львів: Українська академія друкарства, 2016. - 200 с.

Практикум із проектування видавничо-поліграфічних процесів висвітлює та доповнює головні теми лекційного курсу, сприяє застосуванню теоретичних знань на практиці при розв'язуванні виробничих задач під час проектування технологічних процесів, підприємств та їх підпрозділів.

Навчальний посібник містить основні теоретичні положення з кожної теми дисципліни та приклади розв'язування типових задач, а також питання для самоперевірки, задачі  для аудиторного та самостійного розв'язування, що допоможе студентам набути практичного досвіду у вирішенні завдань додрукарського виробництва.

Видання призначено для студентів спеціальності "Видавництво і поліграфія " освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр та магістр, може бути корисним інженерно-технічним працівникам видавничо-поліграфічних підприємств, аспірантам, працівникам проектних організацій та поліграфічних навчальних закладів.

 

 

 

 

 Ривак П.М., Шаблій І.В. Практикум з технології друкарських процесів:  навч.-метод. посіб. Львів: УАД, 2018. 184 с.

  Розглянуто сучасні друкарські процеси та методологію оцінювання якості друкованих відбитків з використанням "функції бажаності Харрінгтона".

Описано теоретичні основи виготовлення кольорової поліграфічної продукції сучасним способом друку, а також технологічні операції підготовки основних і        допоміжних матеріалів, особливості налаштування і керування друкарським процесом пристроїв цифрового друку та друкарських машин із застосуванням відповідного технічного і програмного забезпечення, витратних матеріалів, режимних чинників.

Подано методики лабораторних досліджень критерії якості друкованих відбитків, техніко-експлуатаційних показників витратних матеріалів та технологічих чинників процесу друкування відбитків у сучасних технологіях.

 Розроблено завдання для визначення технічних характеристик видань, технологічнних параметрів роботи друкарських машин.

Навчально - методичний посібник призначений для студентів і докторантів вищих навчальних закладів зі спеціальності 186 "Видавництво та поліграфія", фахівців-практиків із поліграфічних медійних технологій.

 

 

Інформаційні технології друкарства. Алгоритми, сигнали, системи. Друкотехн - 2018: збірник наукових праць (тези доповідей і вибрані статті) VII міжнародної науково-технічної конференції, м. Львів, 15-16 листопада 2018 р. - Львів: УАД, 2018. 184 с. + Програма VII міжнародної науково-технічної конференції.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фінансова безпека машинобудівного підприємства: Методичні засади формування та безпеки: моногр. / Х.О. Мандзіновська, А.М. Штангрет, Я.В. Котляривський, О.В. Мельников; за заг. ред. А.М. Штангрета. - Львів: УАД, 2016. - 226 с.

У монографії сформовано теоретичний підхід забезпечення фінансової безпеки підприємства, що передбачають захист від можливих зовнішніх і внутрішніх загроз з метою найбільш ефективного використання ресурсів для досягнення фінансових інтересів. Обгрунтовано теоретико-методичні положення формування фінансової безпеки через уточнення трактування загрози фінансовій безпеці підприємства. Сформовано науковий підхід до побудови механізму забезпечення фінансової безпеки машинобудівного підприємства. Запропоновано науково-практичний підхід до оцінювання рівня фінансової безпеки машинобудівного підприємства. Розроблено механізм протидії загрозам фінансовій безпеці машинобудівного підприємства, що регламентує вибір певного варіанту захисник дій. Обрунтовано науково-методичний підхід до формування тактики та стратегії забезпечення фінансової безпеки підприємства, що передбачає визнечення сукупності пріоритетних завдань виходячи із обгрунтованих прогнозів. Запропоновано методичний підхід до ресурсного забезпечення фінансової безпеки машинобудівног підприємства.

Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів ВНЗ, прцівників органів виконавчої влади й місцевого самоврядування, керівників і менеджерів підприємств та організацій.

 

 

Теоретико-методичні формування організаційного забезпечення управління економічною безпекою машинобудівного підприємства: моногр. / О.В. Халіна, А.М. Штангрет, Л.Є. Сухомлин, О.В. Мельников; за заг. ред. А.М. Штангрета. - Львів: Укр. акад. друкарства, 2016. - 220 с.

У монографії удосконалено теоретичний базис управління економічною безпекою підприємства. Обгрунтовано теоретико-методичний підхід до формування організаційного забезпечення управління економічною безпекою підприємства. Розроблено механізм організаційного забезпечення управління системою економічної безпеки підприємства. Обгрунтовано науково-практичний підхід до діагностики рівня агресивності зовнішнього середовища та підконтрольності внутрішніх процесів. Запропоновано методичний підхід до оцінювання рівня організаційного забезпечення управління економічною безпекою машинобудівного підприємства. Обгрунтовано технологію формування структурного підрозділу безпеки в умовах машинобудівного підприємства виходячи із необхідності концентрації уваги на протидії ключовим загрозам.

Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів  ВНЗ, працвників органів виконавчої влади й місцевого самоврядування, керівників і менеджерів підприємств та організацій.

 

 

7 - Мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво. Ігри. Спорт.

Юрій Галіцин. Yuri Gal (Образотворче видання): Гравюра. Ілюстрація. Логоперсонажі: каталог / ред.-упоряд. Л. Мірошниченко; худож. оформл. О. Здор; пер. англ. мовою О. Гутник. - Київ: Веселка, 2016. - 167 с.: іл.

 

Ця книга - про самобутню творчість досі, на жаль, малознаного художника Юрія Галіцина (1964 - 2012). Його недовге життя освітив яскравий спалах багатогранного таланту: віртуозного гравера, життєрадісного ілюстратора книжок, творця довершених символічних образів векторної графіки.

Народжені в перші роки незалежності України, роботи митця пронизані нестримними пошуками нових можливостей малярського вислову, його багатим світовідчуттям, закоріненим у традиціях української та світової культури. Натхнення роботи Майстра - то витвори мистецького сумління, що досягають абсолютної простоти і чистоти стилю, сповнені живого подиху і теплого усміху доброї людини. Тексти подаються двома мовами: українською та англійською.

 

 

 

 

 

Любов Волошин Образ жінки у творчості Олекси Новаківського: Монографія /Любов Волошин. - Львів - Харків: Видавець Олександр Савчук, 2018. - 368 с.

Монографія Любов Волошин - довголітньої дослідниці творчості Олекси Новаківського, заслуженого діяча мистецтва України, - присвячена ще одній яскравій сторінці у творчому доробку цього визначного українського художника.

 Автор праці, опираючись на числені літературні та архівні джерела, вперше у вітчизняній літературі насвітлює принципово важливу у творчості Олекси Новаківського роль жіночих образів, що були для нього улюбленим засобом поетичного іносказання та символістської трансформації реальності. В образах жінок митець втілював свої найбільш маштабні за думкою, програмні творчі задуми, в яких знайшли вираз основи його духовного світогляду та національні ідеали. Жінка персоніфікувала у його творах такі складні для візуального зображення теми, як неоромантична візія національного відродження України, рефлексії над сенсом життя та трагізмом людського призначення, погляди на жіноче начало, як носія життєдайних сил природи та ірраціональної влади еросу, роздуми про красу материнства та інші. У книзі проаналізовано також майстерність Новаківського, як портретиста жінок - його сучасниць, що нерідко були особистостями великого характеру  та складної драматичної долі.

У праці вперше в Україні публікується низка закордонних малярських творів Олекси Новаківського, а також малознаних його рисунків.

Книга адресована дослідниками - мистецтвознавцями, студентами вищих художніх учбових закладів, культорологами та усім шанувальникам мистецтва.

 

 

 

 

Роман Турин (1900 - 1979). Під єврейським капелюхом: альбом - монографія / Упоряд. Галина Гронська; вступ. ст. "Роман Турин: під європейським капелюхом" Романа Яціва. Львів: Укр. акад. друкарства, 2018. - 224 с.

Видання присвячене творчій спадщині видатного українського митця, фотохудожника, кінематографіста, музейника, педагога, організатора культурно-мистецького життя Романа Миколайовича Турина (1900 - 1979). На широкому історичному тлі розповідається про родинне середовище, джерела натхнення, соціокультурні та психологічні фактори, які впливають на різні етапи творчого розвитку художника, на тематично-смислове поле його творчості. Базові професійні навики Р.Турин здобув у Краківській академії мистецтва, яку завершив у Парижі. Діапазон його зацікавлень розкрився вже в Україні у різних іпостасіях - як художника, арт - менеджера, теоретиа, культурного діяча, інтелектуального "гуру" та людини високого морального авторитету. Як першовідкривач малярського таланту лемківського самоука Епіфанія Дровняка (Никифора) він протягом усього свого життя популяризував це ім'я у світі.

У книзі вперше публікується переважна більшість творів Романа Турина різних періодів. Разом з унікальними свтлинами з родинногог і товариського життя представлені у виданні твори дають можливість відчути цілісність індивідуальності ситця як носія неповторного естетичного і національного світогляду.

 

 

 

 

 

Новоженець Галина. образотворче мистецтво української діаспори 1940 - 1970 років: поліваріантність художнього досвіду. - Львів: Вид-во "Кальварія", 2015. - 280 с.

В дослідженні репрезентовано низку мистецьких особистостей, що творили за межами України, представлено жанрову багатогранність мистецтва діаспори, прослідковано його зв'язок з українською художньою традицією, досліджено вплив на нього західних художніх тенденцій. Поліваріантний художній досвід мистецтва діаспори представлений як сума досвідів, здобутих митцями в локальних мистецьких осередках на прикладі творчості митців Української паризької групи, ОМУА та Групи дев'znb (Нью -Йорк), групи "Моноліт" (Чикаго).

Ключові слова: образотворче мистецтво, українська діаспора, художній досвід, культурно-мистецькі процеси.

 

 

 

 

 

Любов Волошин Іванна Нижник-Винників. Творчість на еміграції. Німеччина, Франція. 1945 - 1993 роки: Монографія (видання Національного музею у Львові ім. Андрея Шептицького). - Львів: ТзОВ "ВФ "Афіша", 2015. - 372 с.: - 372 с. 

Пропонована увазі читача монографія мистецвознавця, заслуженого діяча мистецтва України Любов Волошин є, фактично, другою частиною її праці про творчість талановитої української художниці Іванни Нижник-Винників (1912-1993), яка народилася у Львові і в 1930-х роках дуже успішно розпочинала тут свій творий шлях як обдарована, багатонадійна учениця Мистецької школи Олекси Новаківського. Однак події Другої світової війни і загроза репресій з боку тотального комуністичного режиму стали причиною її вимушеної еміграції на Захід, де художниця стала однією із найяскравіших творчих постатей повоєнної української еміграції у Франції.

Автор книги, опираючись на численні літературні та архівні джерела, вперше докладно аналізує мистецький доробок художниці на чужині, висвітлюючи його в широкому контексті її життя та пов'язань з культурно-мистецьким життям тогочасної Франції. У житті І. Нижник-Винників це був важливий період її творчості зрілості, коли вона, ближко зітнувшись у Європі з модерними імпульсами західного мистецтва, творила в полікультурному просторі Франції власний світ образів та спосіб мистецького бачення, позначений виразними рисами національної своєрідності. У Західному світі творчості її успішного репрезентувала високий духовно-творчий потенціал нашої національної культури.

Книги містить науковий каталог унікальної збірки малярських творів І. Нижник-Винників, переданих 1995 р. із Франції разом зі спадком художниці у власність Національного музею у Львові.

Книга адресована дослідниками-мистецтвознавцям, студентам художніх вузів та шанувальникам мистецтва.

 

Бойчукізм. Проект "великого стилю". - К.: ДП "НКММК Мистецький арсенал". 2018. - 256 с.

Видання містить матеріали, зібрані під час підготовки виставки "Бойчукізм. Проект "великого стилю", яка відбулась у НКММК "Мистецький арсенал" 7 грудня 2017 - 28 січня 2018 рок, та вдображає сучасний стан наукової розробки тематики бойчукізму в контексті мистецтвознавчих, сторичних та культурологічних студій. Значна частина мистецької спадщини бойчукістів публікується вперше.

 

 

8 – Мова. Мовознавство. Художня література. Літературознавство.

Порода: Антологія українських письменників Донбасу. Упорядкування Веніаміна Біляковського і Микити Григорова. Передмова Івана Дзюби. - К.: Легенда, 2017 с. - 384 с.

До антології увійшли твори українських письменників кінця ХХ - початку ХХІ с., життя і творчість яких тісно пов'язані з Донбасом. Це автори родом з Донеччини й Луганщини; письменники, що тривали час жили на Донбасі й віддали йому в своїй творчості або своєю творчістю в донецькій землі закорінені; нинішні донеччани, більшість із яких трагічного 2014 - го змушена була переселитися до Києва, Харкова, Львова, Івано-Франківська та інших міст України, й лише кілька їх зосталося в Донецьку.

Академік Іван Дзюба в передмові визначає, що метою цієї антології не в останню чергу є прагнення "кинути виклик уявленню про Донеччину як заповідник совєтщини та "совковості": показати альтернативну, змісторву й естетичну, підкреслити її".

 

 

 

 

 

 Журнал "Образотворче мистецтво"

Журнал висвітлює українське візуальне мистецтво, практики сучасних мистців та виставки, українське мистецтво у світі, українське традиційне мистецтво, мистецькі школи та традиції, глибинні джерела творчості, портрети художників минулого і сучасності тощо.

Виходять тематичні видання, присвячені Шевченкіані, художникам Львова, Одеси, Полтави, українській сценографії, монументальному мистецтву, скульптурі тощо. Видання висвітлює також процес інтеграції українського мистецтва в європейський та світовий контекст.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ровенчак О.І. Кардіограма: Літературно-публіцистичне видання / Оксана Ровенчак. - Івано-Франківськ: Місто НВ, 2018. - 296 с.

Розшарпана людська душа шукає правди, добра й любові. Вона проганяє брехню, зневіру й відчай. Журналіст не прихиляє небо до землі. Він думками підіймається на небо, щоб воно ясніло й окрилювало правдою на землі.

 

 

 

 

 

 

Сибірський семестр: пригоди, спогади, роздуми студзагонівців / за ред. І. Паславського. Львів: ПАІС, 2018. 288 с.

Пропонована авторським колективом книга про пригоди й перипетії студентів у третьому трудового семестрі - це щирі і відверті спогади, роздуми і зізнання учасників студзагонівського руху про роки своєї молодості і дивовижний світ Сибіру, Казахстану, Далекого Сходу та Крайньої Півночі. Їх романтики поєднувалась із прагматизмом. Студенти самоорганізувались, мандрували у незвідані краї, адаптувались до місцевих реалій, закохувались, одружувались і щиро вірили у перспективу завтрашнього дня.

Сучасна молодь і нинішнє покоління студентів, сподіваємось, виявить неабияку заціавленість до книги, яка зорієнтує їх у колориті студентського життя попередніх поколінь. Написана у доступному стилі, книга розрахована на якнайширшу аудиторію.

 

 

 

 

 

 

9 – Географія. Біологія. Історія

Матяш І.Б. Архівознавство: методологічні засади та історія розвитку. – К.: Видавн.дім "Києво-Могилянська академія", 2012. - 515 с.

У виданні досліджено розвиток архівознавства в світі, цого загальні тенденції та національні особливості на прикладі Франції, Польщі, Росії, США, України. Значну увагу приділено методологічним питанням. Розглянуто роль міжнародних архівних організацій у розвитку архівознавства. У додатках уміщено в хронологічномі порядку відомості про Міжнародні конгреси архівів, Міжнародні конференції "Круглого столу" архівів, Міжнародні конференції архівів країн Центральної і Східної Європи, перелік архівознавчих періодичних і продовжуваних видань та їх Інтернет-ресурсів тощо.

Для архівознавців, істориків, викладачів та студентів вищих навчальних закладів та всіх, хто цікавиться історією архівної науки.

 

 

 

 

Теліженко О.В. Основи національної культури: навч. посібник / Олександра Василівна Теліженко. - К.: УБС НБУ, 2012. - 443 с.

Навчальний посібник розкриває матеріальну і духовну суть національної культури і традиційного народного мистецтва України, еволюцію його розвитку від найдавніших часів до сьогодення.

Посібник укладено у формі текстів лекцій з бібліографією до кожної теми та запитаннями для самоконтролю.

Книга має багато ілюстрованих матеріалів.

Видання розраховане на студентів гуманітарних спеціальностей, аспірантів, викладачів, усіх, хто цікавиться матеріальною і духовною культурою України.

 

 

 

 

Рейнольдс Д.Л. Залишаючи рідний дім. Надзвичайне життя Петра Яцика. Переклад з англійської М. Сороки. - Кам'янець - Подільський: ТОВ "Друкарня "Рута", 2018. - 304 с.

Книга розповідає про життя видатного українця Петра Яцика, якого воєнне лихоліття, складні життєві обтавини змусили покинути батьківську хату, рідну Україну і вирушити а океан, до Канади, де він важкою працею, постійним самовдосконаленням, мудрими рішеннями і високоморальними вчинками здобув широке суспільне визнання, став одним з провідних канадських бізнесменів. Славу Петру Яцику принесли не тільки його незаперечні успіи у бізнесі, а й багатогранна меценатська діяльність і насамперед велика фінансова підтримка розвитку української освіти, культури і духовності, з чим досконало знайомить читачів пропоноване видання.