І та ІІ півріччя 2019

  0 – Загальний відділ

 Мирослав Бутрин (1926 - 2000): біобібліографічний покажчик / укладач Ольга Стадник; УАД. - Львів: Українська академія друкарства, 2016. - 96 с.

Посібник висвітлює життєвий шлях і наукових доробок відомого літературознавця та бібліографа, доцента кафедри книгознавства та організації книжкової торгівлі Мирослава Львовича Бутрина (1926-2000). Видання доповнюють спогади учнів та колег. 

Покажчик підготовлено з нагоди 90-річчя від дня народження вченого.

Видання адресовано науковцям, літераторам, бібліотечним працівникам, студентам-літературознавцям та книгознавцям.

 

 

 

 

 

 

Ярка У.Б. Інформатика та комп'ютерна техніка: навч. посібник: у 2-х ч. / У. Б. Ярка, Т. М. Білущак. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. - Ч. 1. - 200 с. 

Висвітлено основні поняття з комп'ютерної техніки - Open Office org. Calc. Розгорнуто пояснено можливості цих програм для створення електронного документаційного забезпечення.

Для студентів вищих навчальних закладів - майбутніх фахівців у галузі документно-комунікаційної діяльності, а також студентів та викладачів гуманітарних напрямів підготовки.

 

 

 

 

 

 

 

Скленар І.М. Історія видавничої справи та редагування: навч. посібник / І.М. Скленар, М.В. Лозинський. - Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. - 192 с.

Досліджено історію видавничої справи і редагування в українському та світовому контексті. Розглянуто етапи становлення видавничої сфери, починаючи з найдавніших часів і до сьогодення, коли людство користується найновішими комінікаційними досягненнями. Виокремлено важливі події  української та світової історії, які мали вплив на розвиток книговидавничої галузі.

Для студентів факультетів журналітики, усіх, хто цікавиться історією видавничої справи та редагування.

 

 

 

 

 

 

 

Кулинич М. "Вістник для русинів Австрійської держави" як трибуна галицького українства: організаційні, ідеологічні та жанрові засади часопису: монографія / Мирослава Кулинич. - Львів: Українська академія друкарства, 2011. - 200 с.

У виданні досліджено організаційні, ідеологічні та жанрові засади, на яких грунтувалася діяльність часопису "Вістник для русинів Австрійської держави", зокрема, особливу увагу приділено праці редакційного колективу та авторського кола газети.

Висвітлено історію видання, основні напрями діяльності газети, тематичну специфіку різних сегментів часописних публікацій. Акцентовано домінування у газеті політичної та релігійної проблематики.

Комплексно досліджено предметні особливості публіцистики видання - естетичні та фахові, проаналізовано творчий доробок авторів як унікальне джерело історичної інформації.

Для науковців, зокрема культорологів, українознавців, пресознавців, а також журналістів, публіцистів, викладачів, студентів.

 

 

 

 

Піх. І.В. Інформаційні технології формування якості книжкових видань: Монографія / І. В. Піх, Б. В. Дурняк, В. М. Сеньківський, Т. С. Голубник. - Львів: Українська академія друкарства, 2017. - 308с.

Наведено загальну характеристику процесу оцінювання якості книжкових видань. Розглянуто методи і засоби опрацювання та синтезу моделей факторів впливу на якість книжкової продукції. Досліджено процеси проектування монтажних спусків книжкових видань на підставі виокремлених факторів впливу та віжповідних моделей. Розроблено інформаційні технології формування та прогностичного оцінювання якості книжкових видань засобами нечіткої логіки.

Монографі призначена для науковців, аспірантів, магістрів і вищих навчальних закладів видавничо - поліграфічного напряму.

 

 

 

 

 

Історія видавничої справи Сумщини. Збірник документів та матеріалів. 1920 - 1990 / Упорядник Н.С. Подоляка. - Суми: ВД "Білий птах", 2017. - 206 с. 

У книзі вперше зроблено спробу подати документи та матеріали про розвиток видавничої справи Сумщини (1921 - 1990). Видання призначене для викладачів та студентів навчальних закладів, при викладанні курсу предметів "Історія України та всесвітня історія", "Основи книгознавства", "Історія видавничої справи", "Журналістики", та для всіх, хто цікавиться історичним минулим нашого краю.

 

 

 

 

 

 

 

Екстракт 150. У двох частинах / За загальною редакцією Л. Івшиною. - Видання перше. К.: ЗАТ "Українська прес-група", 2009. Частина перша - 1040 с., частина друга - 576 с.

Книга "Екстракт 150" - знакові статті, які показують унікальний шлях, що разом зі своїми читачами пройшла газета "День". Це - лабораторія творчих підходів практичної журналістики і громадської діяльності. Це - досвід створення і "вирощування" громадянського суспільства у період повернення і "вирощування" громадянського суспільства у період повернення до європейського дому із пострадянського стану. Це - впровадження стандартів якості преси.

 

 

 

 

 

 

Дитяча книга і промоція читання в Східній Європі: зб. наук.-прак. ст./ Упор. Емілія Огар. - К.: Граніт - Т, 2012. - 192 с.

У науково-практичних статтях висвітлено особливості розвитку сучасної дитячої книги в Україні, Росії, Литві, Латвії, Естонії, Польщі, Болгврії - країнах, що протягом останнього двадцятиліття пройшли шляхом подібних політико-економічних та соціокультурних трансформацій.

Аналіз проблематики у книгознавчому, літературознавчому, дидактичному та бібліотекознавчому аспектах визначив міждисциплінарний характер збірника. Порушені питання інформаційного забезпечення дослідницької сфери, підтримки просування ідей читання та позитивного іміджу книги є важливими для вироблення життєздатних стратегій й тактики подального розвитку царини дитячої книги, а також відповідної ділянки наукових знань.

Для науковців і практиків, може використовуватися в навчальному процесі студентам різних спеціальностей, об'єднаних напрямом "соціальної комунікації".

 

 

 

 

Черняк Е. Big Money: принципы первых. Откровенно о бизнесе и жизни успешных предпринимателей / Евгений Черняк; составитель текста Тимур Ворона. - Киев: Форс Украина, 2019. - 256 с.

"Кто не хочет, ищет причыни. Кто хочет, ищет возможности - фраза моего Отца, главная фраза в моем воспитании".

Эта книга о людях, которые всегда ищут возможности и находят их. Все хорошее в этом Мире придумано людьми, которые хотели заработать. Предпринимателями и Бизнесменами. Эта книга о них. О тех, кто каждый день делает этот мир лучше, развивая свой бизнес, создавая рабочие места и платя налоги. Вопреки стереотипам, это не скучные, угрюмые капиталисты, у которых в голове только деньги. Это интересные, умные, харизматичные люди, которые, как и каждый из нас, каждый день нуждаються в успехе и сожалеют о том, что времени для этого всегда не достаточно.

Их отличие только в том, что все они одержимые своей идеей перфекционисты. А именно таких будет принадлежать Мир будущего.

Я очень волнуюсь. В твоих руках, уважаемый читатель, моя первая книга,  состоящая из интервью успешных предпринимателей в YouTube - проекте Big Money. Книга о людях и их историях побед. Эта книга поможет тебе увеличить скорость и быстрее достигнуть своей мечты. Именно для этого эта книга и создана.

 

 

 

2  –  Релігія. Теологія

Національна ідея: Йосип Сліпий та Українська Державність: матеріали V науково-практичної конференції 15 березня 2018 р. - Львів: УАД, 2018. - 116 с. - З нагоди 125-ї річниці від дня народження Патріарха Йосипа Сліпого.

 

Історія релігії в Україні: актуальні питання / за заг. ред. О. Киричук, І. Орлевич, М.Омельчук; Львівський музей історії релігії; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського; Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди; Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України. Львів "Логос", 2019. 252 с.

Публікуються наукові дослідження учасників 29 міжнародної наукової конференції "Історія релігій в Україні". Розглядається широке коло питань суспільно-історичного розвитку різних конфесій в Україні й поза її межами. Досліджується етнологія, релігія міфологія історія релігійно-філософської думки, етноконфесійні проблеми, питання соціології релігії. Аналізуються сюжети іконографії та архітектурні особливості культових споруд; характеризується духовна музика.

 

 

 

 

 

 

 

 

3 – Суспільні науки

Гуткевич С.О. Привабливість Українських Карпат: сільський зелений туризм/ С.О. Гуткевич, М.І. Габа, М.Д. Коронько. - К.: НУХТ, 2016. - 212 с.

Розглянуті актуальні питання перспективного напряму розвитку туризму сільського зеленого туризму.

Книга представляє інтерес для тих, хто вивчає проблеми туристичної діяльності в Україні.

 

 

 

 

 

 

 

Подальчак Н.Ю. Стратегічний менеджмент: навч. посібник / Н. Ю. Подольчак. - 2-ге вид., зі змінами та доп. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. - 424 с.

Висвітлено суть та значення стратегічного менеджменту, наведено нові аспекти управління, враховано особливості господарювання у вітчизняних умовах, охарактеризовано моделі стратегічного планування та підходи до реалізації стратегій. Автор запропонував багато власних розробок та підходів у стратегічному менеджменті: оцінки ефективності стратегій та систем менеджменту підприємства, формування системи менеджменту на засадах ризик-менеджменту, R-теорія мотивації, HEVEN теорія мотивації, стратегічний контроль тощо. Для студентів, аспірантів, викладачів, керівників організацій.

 

 

 

 

 

 

Ірина Тараненко Ці дивовижні українці / Ірина Тараненко, Юлія Курова, Єлизавета  Нєвєжина, Альона Шостко. - К.: Media Friends. 2019.- 48 c.

"Ці дивовижні українці" - захоплива космічна мандрівка у світі України та людей, котрі її населяють. Космічна, бо україна - це цілий всесвіт, де діє безвідмовний закон тяжіння українця до землі, де сяє, але не завжди гріє сонце свободи. Тут тисячолітня історія та новітні українські ноу-хау, тут смачнюча бабусина їжа й таємничі правдивні символи. А все це разом складається в один неповторний код-орнамент, що поєднує нас у єдине ціле і робить українську галактику відмінною від інших. А ще мандрівка космічна тому, що українці - просто Космос! І це проєкт найкращий привід у всьому переконатись!

 

 

 

 

 

 

 

 

5 – Математика та природничі науки

Зайцев Є.П. Теорія ймовірностей і математична статистика. Базовий курс з індивідуальними завданнями і розв'язком типових варіантів: навч. посібн./ Є.П.Зайцев. - К.: Алерта, 2013. - 440 с.

У навчальному посібнику у доступній формі викладено розділи, які традиційновивчаються в курсі теорії ймовірностей і математичної статистики. Книга розрахована на студентів нематематичних спеціальностей ВНЗ, які бажають ознайомитися з методами теорії ймовірностей і математичної статистики та розвинути навички розв'язку практичних задач.

Теоретичний матеріал супроводжується великою кількістю прикладів і задач. Крім того, у кінці кожного розділу наведено питання для самоперевірки, 30 комплексних індивідуальних завдань, а також розв'язок варіанти індивідуального завдання. Посібник може одночасно виконувати роль підручника, задачника і методичних вказівок щодо виконання індивідуальних завдань.

Призначається для студентів технікумів і ВНЗ, аспірантів, осіб які займаються самоосвітою, та викладачів, які організовують навчальний процес за кредитно-модульною системою.

 

 

 

Зайцев Є.П. Вища математика: інтегральне числення функцій однієї та багатьох змінних, звичайні диференціальні рівняння, ряди: навч. посіб. / Є.П. Зайцев. - К.: Алерта, 2018. - 608 с.

Запропонований навчальний посібник є провадженням першої книги з вищої математики і призначений для подальшого вивчення цієї дисципліни, а також розвитку навичок розв'язання практичних задач. Незважаючи на стислість викладення, теоретичний матеріал подається по можливості строго і доступно та ілюструється великою кількістю прикладів і задач. У кінці кожного розділу наведено питання для самоперевірки, 30 комплексних індивідуальних завдань, а також розв'язок варіанта індивідуального завдання.

Посібник може одночасно виконувати роль підручника, довідника, задачника і методичних вказівок щодо виконання індивідуальних завдань.

Буде корисним для студентів ВНЗ, аспірантів, осіб, що займаються самоосвітою, та викладачів, які організовують навчальний процес за STEM-технологіями.

 

 

 

 

 

 

6 – Прикладні науки. Медицина. Техніка.

 Обліково-аналітичне забезпечення управління економічною безпекою підприємства: моногр. / за заг. ред. А.М. Штангрета. - Львів: УАД,  2017.- 276 с.

У монографії визначено, досліджено й обрунтовано засади гарантування економічної безпеки вітчизняних підприємство шляхом формування системи обліково-аналітичного забезпечення. Важливість вирішення поставленої проблеми згуртувала чисельну групу однодумців, результати наукової роботи яких об'єднано за напрямками: економічна безпека як передумова ефективного функціонування та сталого розвитку суб'єктів господарювання; теоретичні основи управління системою економічної безпеки підприємства; теоретико-методологічної засади формування системи обліково-аналітичного забезпечення управління економічною безпекою підприємства.

Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів економічних вищих навчальних закладів, працівників органів виконавчої влади й місцевого самоврядування, керівників і менеджерів підприємств та організацій.

 

 

 

 

Шира Т.Б. Термінологічний словник з фінансово-економічної безпеки / Т. Б. Шира; УАД, 2017. - 474 с.

В основі підготовленого видання покладено не лише узагальнення теоретичних напрацьовань вітчизняних та іноземних науковців, але дослідження практичних аспектів гарантування економічної безпеки на вітчизняних підприємствах.

У словнику наведено термінологічних апарат у сфері фінансово-економічної безпеки, подано поряд із уже загальновідомими термінами з фінансово-економічної безпеки ще і ряд специфічних термінів, які раніше не розглядатися у навчальній та й науковій літературі. Загалом, даних словник містить близько та й науковій літературі. Загалом, даний словник містить близько 1500 термінів з фінансово-економічної безпеки, їх алфавітний покажчик, додатки та список рекомендованої літератури.

Інформація буде корисна для науковців, викладачів, аспірантів і студентів економічних вищих навчальних закладів, працівників органів виконавчої влади й місцевого самоврядування, керівників і менеджерів підприємств та організацій.

 

 

 

Пістун Євген Основи автоматики та автоматизації: навч. посібник / Євген Пістун, Іван Стасюк. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. - 336 с.

Розглянуто основі принципи побудови систем автоматичного регулювання та керування. Висвітлено основні етапи розвитку техніки автоматизації. Подано функційне призначення і наведено статистичні та динамічні характеристики елементів систем автоматичного регулювання і керування. Наведено класифікацію регуляторів за законами регулювання. Розглянуто будову і роботу регуляторів прямої дії та ізодромних регуляторів. Розглянуто будову і роботу регуляторів прямої дії та ізодромних регуляторів, основні властивості об'єктів регулювання та їхній вплив на характер процесу регулювання, а також вплив властивостей автоматичного регулятора на характер перехідного процесу в САР. Подано спрощені інженерні методи вибору автоматичних регуляторів і розрахунку їхніх параметрів настроювання.

Призначений для студентів вищих технічних навчальний закладів. Буде корисним інженернро-технічним працівникам, які займаються розробленням та впровадженням систем автоматичного регулювання та керування.

 

 

 

 

 

Кривошей В.Н. Упаковка в украинских реалиях / В.Н. Кривошей. - Львів: Украинская академия печати, 2017. - 288 с.

Это книга о прошлом, настоящем и будущем упаковки украинской упаковочной индустрии. В ней удивительным образом переплетаються исторические факты, реальные события и сухая статистика с историей создания и развития украинских компаний, университетских и научных центров. Здесь же яркие картины о специалистах - профессионалах, создавших и развивавших современных производства упаковочной продукции.

Книга написана от первого лица, которым являеться автор, проживиший почти 50-летнюю профессиональную жизнь "в упаковке и с упаковкой". Она системно, логично и последовательно составляет своеобразную летопись развития украинской упаковочной индустрии, полную эволюционных, а чаще революционных этапов.

Книга интересна и полезна как профессионалам, так и широкой аудитории покупателей продукции в упаковке. Она привлекает, знакомит, обучает и помогаэт увидеть в упаковке помощника и друга.

 

 

 

 

Петрів Р.І., Єфімов А.В. Розрахунок і моделювання електротехнічних пристроїв засобами DELFHI та MATLAB. - Львів: Українська академія друкарства, 2018.- 296 с.

У навчальному посібнику розглянуто інегральне вирішення завдань автоматизованого розрахунку та моделювання елементів, схем електротехнічних пристроїв з врахуванням їх характеристик засобами мови програмування  DELFHI та пакету MATLAB.

Прикладні програмні модулі розрахунків електротехнічних пристроїв сконструйовані об'єктно-орієнтованою мовою програмування Delphi згідно принципів "зручності" та "послідовності дій" із забезпеченням широкого "сервісу" для користувача програми. моделювання елементів електротехнічних пристроїв здійснюється інструментами середовищами MATLAB.

Книга буде корисна студентам і фахівцям у галузях автоматики, приладобудування, інформаційних технологій, системотехніки та програмування.

 

 

 

 

 

 

Комп'ютерні технології друкарства = Computer Technologies of Printing/ № 1 (41) / УАД; Міністерство освіти і науки України. - Львів: УАД, 2019. - 124 с.

 

 7 - Мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво. Ігри. Спорт.

 

Косів Василь Українська ідентичність у графічному дизайні 1945 - 1989 років: монографія. Київ: Родовід, 2019. 480 с.

Монографія розкриває особливості зображення української ідентичності в графічному дизайні Радянської України та української діаспори 1945 - 1986 рр. На матеріалах українського радянського плакату й обкладинок періодичних видань діаспори, архівних документів та інтерв'ю з авторами з'ясовуються контексти появи творів, окреслюється скмантика символів, які застосовувалися для візуальної репрезентації української ідентичності, розкриваються засоби творення образів України й українців, проводиться аналіз стилістики.

 

 

 

 

 

 

 

FLASHBACK: Українське медіа-мистецтво 1990-х Каталог виставки / Куратори Олександр Соловйов, Соломія Савчук - К.: ДП "НКММК "Мистецький Арсенал", 2018. - 180 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сьогодні, що так і не настало: каталог Фестивалю молодих українських художників / упор. К.Ю. Ботанова. - К.: ДП "НКММК" Мистецький арсенал", 2017. - 304 с.

 

Степовик Дмитро Скульптор Михайло Черешньовський. Життя і творчість. - К.: Видавництво імені Олени Теліги, 2000. - 224 с.

У монографії про видатного скульптора Михайла Череньовського (1911-1994) аналізуються станкові й монументальні скульптури, а також декоративні різьби, які майстер виконав в Україні, Польщі, Німеччині і Сполучених Штатах Америки.

Творчість Черешньовського висвітлюється на тлі його надзвичайно цікавого, сповненого багатьох драматичних і героїчних сторінок життя. Книга написана на основі вивчення різноманітних матеріалів як опублікованих, так і неопоблікованих; але, головним чином, на основі розмов і інтерв'ю автора з Михайлом Череньовським у Ньою-Йорку на початку 90-х років.

Книга розрахована на культорологів, мистців і мистецтвознавців, викладачів і студентів гуманітарних навчальних закладів, на широке читацьке коло.

 

 

 

 

 

Шевцова Г. Історія японської архітектури і мистецтва: Навчальний посібник / Галина Шевцова. - К.: Грані-Т, 2011. - 232 с.

Навчальний посібник "Історія японської архітектури" призначений для студентів архітектурних вищих навчальних закладів, студентів мистецьких та сходознавчих спеціальностей, а також усіж хто цікавиться культурою Японії. Книга ознайомлює читача з історією та теорією розвитку архітектури і певнихї, тісно пов'язаних з архітектурою, галузей монументального мистецтва Японії від доби неоліту до почаику ХХ ст.

Це унікальне видання, яке не має аналогів на книжковому ринку не лише України, а й країн СНД. Основою для створення книги став особистий досвід автора - Галина Шевцова багато років стажувалася і працювала в Японії, де займалася вивченням та реставрації пам'яток архітектури. Тож український читач отримує ексклюзивну інформацію про архітектуру Японії.  

 

 

 

 

 

 

8 – Мова. Мовознавство. Художня література. Літературознавство.

Микитюк Оксана Сучасна українська мова: самобутність, система, норма: навч. посібник / О.Микитюк. - 5 -те вид., зі змінами. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. - 440 с.

 

У посібнику сучасну українську мову розглянуто в трьох площинах: самобутність, система, норма. Самобутність засвідчена давнім писемними пам'ятками, що виразно ілюструють українські мовні риси. Система - це навзаєм зумовлена та пов'язана в одне ціле вертикаль мовних розділів : фонетики, дериватології, лексикології, морфології, синтаксису та стилістики. Мовна норма - це шлях до впровадження мовленнєвої культури. Посібник містить низку рубрик ("Звернімо увагу"), цікавинок, таблиць та мовних плакатів, що допомагають опанувати матеріал та увиразнюють науковий текст.

Для студентів, учителів, учнів та всіх охочих вивчати українську мову, позаяк "спасіння нашого краю в нашому слові" (П. Куліш).

 

 

 

 

 

 

Дзюба Іван Є поети для епох / І. М. Дзюба. - К.: Либідь, 2011. - 208 с.

У книжці зійшлися дві унікальні творчі особистості, чиї імена уже давно промовляють самі за себе. Натхненний есей Івана Дзюби про творчість Ліни Костенко суголосний бесіді з поетесою, в якій вона вперше так щиро й вичерпно розповідає про своє життя у Слові.

 

 

 

 

 

 

 

 

Оксана Думанська Куди зникає час... - Львів: Світ Дитини, 2009. - 120 с.

Ця книга заснована на спогадах знаного українського художника Андрія Ментуха і видана за сприяння Благочинного фонду спорудження пам'ятника "Борцям за волю України" у м. Львові.

 

 

 

 

 

 

 

Войтович В. Міфи та легенди давньої України. - Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2009. - 392 с.

"Міфи та легенди давньої України" - захоплююча літературно-художня розповідь про дивовижний світ наших далеких пращурів, їхню високу духовність і єдність із Природою, рідною Землею. Пером і пензлем автор малює яскраві міфічні образи, які незважаючи на усілякі перешкоди, пережили віки і дожили до наших днів. Це - Свагор, Перун, Дажбог, Лада, Купало, Коляда, Берегиня та інші, а ще - величезна кількість демонологічних персонажів.

Пропонована книга - то набуток багаторічної праці, який пропонує усім, хто цікавиться українським народознавством, з вірою і надією, що його належно поцінують як широкий загал читачів, так і мистецтвознавці.

 

 

 

 

 

 

 

Про Дмитра Павличка: збірник статей / - К.: ВЦ "Просвіта", 2019. - 1040 с.

Видання є першою спробою всебічного розгляду постаті і творчості неповторного поета, перекладача, літературознавця та публіциста Дмитра Васильовича Павличка. Книга має дві частини: Дмитро Павличко в Україні та "Дмитро Павличко за кордоном". Подані тут 165 текстів 131 автора переконливо засвідчують, що по-перше, постать Павличка належить до історичних імен української літератури першої величини, і що, по-друге, давно назріла необхідність розглядати його персоналію в паридигмі класики світової літератури.

Видання адресоване науковцями, викладачами, учителями, аспірантами і студентами, критиками і журналістам та всім шанувальникам творчості Д.Павличка.

 

 

 

 

 

 

 

9 – Географія. Біологія. Історія.

Палій О. Історія України / Олександр Палій. - 3-тє вид. - Київ: К.І.С., 2017. - 596 с.

Викладено історію україни від давнини до наших днів. Вичерпно подано всі найважливіші події української історії. Широко цитуються історичні документи. Це дасть змогу читачеві самому оцінювати історію, не покладаючись на інтерпретації. Книжка стане в пригоді студентам, викладачам, школярам, а також усім, хто цікавиться не спотвореною, а справжньою вітчизняною історією.

 

 

 

 

 

 

 

Андрєєв А.С. Агітаційно-пропагандистська діяльність радянських органів репатріації серед "переміщених осіб" з України (1944-1953 рр.): Монографія. - К.: Видавництво "ДІА", 2018. - 256 с.

У монографії розглядається комплекс проблем, пов'язаних з процедурою повернення на батьківщину "переміщених осіб" у середині 40-х років ХХ ст. Центральним об'єктом дослідження постають агітаційно-пропагандистські акції радянських органів репатріації у середовищі "ді-пі", котрі потрапили на чужину з України. Розкриваються структура органів, на які покладалося морально-психологічне та ідеологічне забезпечення репатріаційної програми, їх повноваження, функції та ефективність. Простежується еволюція ідейно-політичної обробки контингентів потенційних поверненців на різних етапах цієї кампанії від вересня 1944 р. до 1947 р.

Книга призначена для викладачів та студентів, громадських і політичних діячів, а також для широкого кола читачів, які цікавляться вітчизняною та зарубіжною історією.

 

 

 

 

 

Архівознавство: навчально-методичний посібник для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 6.020105 - "Документознавство та інформаційна діяльність" / "Документознавство та інформаційна діяльність" / уклад. І.Р. Берест. Львів: УАД, 2019. 272 с.