Нові надходження ІІ півріччя 2023 року

002 Друк загалом. Документація. Книги. Авторство

 

Запаско Я.П.       Пам'ятки книжкового мистецтва : Українська рукописна книга: моногр./ Я.П. Запаско.- Львів: Світ, 1995.- 480 с.

У почесній шерензі вітчизняних пам'яток, що сягають корінням у глибину віків, чільне місце посідає українська рукописна книга. ЇЇ роль і вага в історичному плині часу виходить далеко за межі того призначення, яке їй відводять, називаючи попередницею книги друкованої. Вона, вочевидь, передувала тиражованому витворові друкарського верстата, передувала й співіснувала з ним, але за своєю сутністю це самостійний, великий, більш ніж вісімсотрічний пласт духовної культури, в якому, немов самоцвіти, вияскравлюються добірні перли народної мови, красного письменства, давнього малярства. Кожен витвір цього мистецтва -неповторний, має тільки йому притаманне художнє обличчя, і в цьому невідворотна, притягальна сила рукописної творчості.

У монографії висвітлюється неперехідна цінність рукописного мистецтва - важливої галузі духовної культури українського народного народу, багатющого джерела вивчення його історії, мови, літератури, художньої творчості. Простежується тісний зв'язок цього мистецтва з соціально-економічними, політичними й культурними умовами розвитку суспільства. Монографія проілюстрована кольоровими та чорно-білими репродукціями розгортів, сторінок, зразків мініатюр і декоративних прикрас.

  

004 Комп'ютерна наука і технологія

Застосування комп'ютера. Оброблення даних 

Дурняк Б.В.       Основи інформатики. Робота з програмами Microsoft Office - Word, Excel, Access, PowerPoint: навч. посіб./ Б.В. Дурняк, М.Б. Поліщук, О.В. Тимченко.- Львів: Українська академія друкарства, 2017.- 316 с.

У посібнику викладено основи роботи з програмами Mikrosoft Office - Word, Excel,Access, PowerPoint. Особливу увагу приділено практичній роботі з програмами для кращого засвоєння матеріалу посібника.

 

На шляху до індустрії 4.0 : інформаційні технології, моделювання, штучний інтелект, автоматизація: моногр./ за заг. ред. С.В. Котлика.- Одеса: Астропринт, 2021.- 544 с.

 У монографії узагальнено і проаналізовано рівень сучасного   стану розвитку інформаційних технологій, комп'ютерного та математичного моделювання, автоматизації процесів управління, штучного інтелекту, робототехніки, розпізнавання образів, ЗD прототипування, електромеханіки, мехатроніки - практично всіх напрямків, які об'єднуються терміном Індустрія 4.0

 

Нові інформаційні технології, моделювання та автоматизація: моногр./ за заг. ред. С.В. Котлика.- Одеса: Екологія, 2022.- 724 с.

У монографії узагальнено і проаналізовано рівень сучасного стану розвитку комп'ютерного та математичного моделювання, автоматизації процесів управління, застосування інформаційних технологій в освіті, проектування інформаційних систем і програмних комплексів, розвитку комп'ютерних телекомунікаційних мереж та технологій - більшості напрямків, які об'єднуються терміном Індустрія 4.0.

 

Сеньківський В.М. Моделі інформаційної технології проєктування післядрукарських процесів: моногр./ Сеньківський В.М., Кудряшова А.В.- Львів: Українська академія друкарства, 2022.- 204 с. У монографії проаналізовано сучасний стан і технології післядрукарського підготування книжкових видань. Здійснено функціональне моделювання післядрукарського опрацювання книжкових видань та проєктування відповідних процесів. Виокремлено фактори впливу на якість проєктування післядрукарських процесів та розроблено семантичну мережу, що ідентифікує формалізоване відображення взаємозв'язків між факторами. Розроблено та оптимізовано модель пріоритетного впливу факторів на якість досліджуваного процесу, встановлено оптимальну альтернативу його реалізації. Визначено числове значення інтегрального показника якості проєктування післядрукарських процесів. Розроблено інформаційну технологію прогностичного оцінювання якості проєктування післядрукарських процесів.

 

 

Сеньківський В.М.      Інформаційна технологія формування якості редакційно-видавничого процесу: моногр./ Сеньківський В.М., Кудряшова А.В., Козак Р.О.- Львів: Українська академія друкарства, 2019.- 272 с.

 

 Наведено загальну характеристику редакційно-видавничого процесу. Синтезовано моделі пріоритетного впливу виокремлених факторів на якість формування та структурування книжкових видань. Розроблено інформаційну технологію формування якості редакційно-видавничого процесу з використанням засобів нечіткої логіки та автоматизовану систему проектування книжкових видань.

 

Тимченко О.В. Комп'ютерні мережі. Практикум: підруч./ Олександр Тимченко, Богдан Гавриш.- Львів: УАД, 2023.- 216 с.

 

Посібник призначений для студентів ІТ-спеціальностей, що вивчають методи побудови і властивості комп'ютерних мереж. У виданні розкрито принципи створення мереж різного виду, дослідження їхніх параметрів та моделювання.

 

2 Релігія. Теологія(Богослов'я) 

Роль релігії у сучасних суспільних процесах: навч. посіб.- 2-е вид., доп.- Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2020.- 268 с.

 

У систематичній формі подано матеріал курсу "Роль релігії у сучасних суспільних процесах". Посібник написаний на основі аналізу сучасного стану релігії, містить додатковий методичний матеріал (перелік завдань, тестів, бібліографію).

 

655.3  Друкування. Технологічні процеси друкування

Дубневич М.М. Оцінювання якості у prepress-виробництві: навч. посіб./ Дубневич М.М., Писанчин Н.С.- Львів: Українська академія друкарства, 2021.- 164 с.

Сучасне  prepress-виробництво складається з багатьох технологічних операцій, результат яких - отримання засобів поліграфічного відтворення інформації. Їх якісні показники великою мірою визначають якість друкованого видання вцілому. Цифрові технології, які стали основою технологічних процесів д prepress -виробництва, вимагають нових підходів і до оцінювання якості.

У навчальному посібнику розглядаються діючі нормативні документи, що регламентують якість виконання етапів додрукарської підготовки, новітні засоби вимірювальної техніки, актуальні методики оцінювання якісних характеристик цифрових фотографічних зображень, макетування та верстання багатосторінкових та образотворчих видань, а також друкарських форм різних способів друку.

 

Дудяк В.О.       Природа кольору та його характеристики: навч. посіб./ Дудяк В.О., Занько Н.В., Сельменська З.М.- 2-ге вид.- Львів: Українська академія друкарства, 2017.- 208 с.

У навчальному посібнику розглянуто питання природи кольору, пов'язаної з характеристикою світлового сигналу, будовою ока та психологічними особливостями сприйняття кольору. Окремі розділи присвячені особливостям синтезу та вимірювання характеристик кольору в різних колометричних системах та системах специфікації і моделях кольору. В кожному розділі наведено контрольні питання. 

 

Синтез та метрологія кольору: лабораторний практикум/ Дудяк В.О., Занько Н.В., Писанчин Н.С., Сельменська З.М.; за заг. ред. доц. Дудяка В.О.- Львів: Українська академія друкарства, 2016.- 100 с.

Викладено питання адитивного, субтрактивного та автотипного синтезу і визначення координат кольору шляхом їх розрахунку різними методами та безпосереднім вимірюванням. Подано також методику визначення досконалості тріади фарб за показниками відхилення колірного тону і насиченості, колірного охоплення фарб і метамерності кольору.

 

66 Хімічна технологія. Хімічна промисловість і споріднені галузі 

Шибанов В.В.       Енергоефективні технології : фотополімери: навч. посіб./ В.В. Шибанов, В.Б. Репета.- Львів: Українська академія друкарства, 2023.- 200 с.

 

 У посібнику розглянуто питання фотофізичних та фотохімічних перетворень  при використанні фотополімеризаційноздатних матеріалів як основи енергоефективних технологій. Значну увагу приділено кінетиці та механізмам фотополімеризаційних реакцій у світлочутливих шарах. що мають практичне застосування в технологічних процесах поліграфії та в інших сферах.

 

Мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво. Ігри. спорт

 

Іконостас. Незламність традиції : дослідження унікального іконостаса з Черепина/ Ігор Бокало, Оксана Герій, Василь Карпів, Мар'яна Пелех, Ірина Скочиляс.- Харків: Раритети України, 2023.- 32 с.

Це дослідження знайомить читачів із результатами експедицій, які здійснила команда фахівців з наукових інституцій Львова, досліджуючи історію, іконографічну програму, особливості малярства і різьблення, стан збереження іконостаса у церкві Стрітення Господнього в с.Черепин на Львівщині. Високомистецький іконостас ХVІІІ ст. в Черепині є важливою пам'яткою минулого краю, відображає мистецькі та культурні контакти з сусідніми регіонами, свідчить про міцний зв'язок з національною духовною традицією та демонструє відкритість й сприйняття нових ідей того часу.

 

. Ковчег. Українське народне мистецтво: альбом-каталог.- Львів: Коло, 2021.- 432 с.

Мистецьке видання "Ковчег", наче скриня нареченої, вмістило найкращі зразки української традиційної спадщини під однією обкладинкою - усе те, що заслуговує на статус "Бренду України".

Це книга-ініціація, книга-мандрівка століттями української історії та культури в пошуках себе.

Видання має стати книжковою візитівкою України, подарунком-символом. Проєкт здійснено Інститутом колекціонерства українських мистецьких пам'яток при НТШ та культурною платформою Ковчег "Україна" за підтримки Українського культурного фонду.

 

Лаптон Е.       Графічний дизайн. Нові основи/ Еллен Лаптон, Дженіфер Коул Філліпс.- 2-ге вид., змін. і допов.- К.: ArtHuss, 2020.- 264 c.

 

У книзі "Графічний дизайн: Нові основи" відомої авторки Еллен Лаптон і викладачки дизайну Дженіфер Коул Філліпс розглянуто ключові поняття візуальної мови, на яких ґрунтується будь-яка дизайнерська робота - від логотипа чи "шапки" фірмових бланків до складних вебсайтів та інтерфейсів.

На основі аналізу численних робіт студентів і досвідчених дизайнерів авторки пояснюють основоположні складові двовимірного дизайну, такі як точка, лінія, площина, масштаб. ієрархія, шари і прозорість, та демонструють можливості злагодженої взаємодії цих складових.

Друге видання, ретельно переглянуте, містить новий розділ про принципи гештальту, а ще - багато нових прикладів, зокрема за темами роботи з сіткою та кольором.

 

 

Музей народного життя Володимира Микити: альбом укр. та англ. мовами.- Ужгород: Вид-во Олександри Гаркуші, 2016.- 188 с.

 

Альбом знайомить з колекцією мистецьких творів авторського музею Володимира Микити, класика закарпатської школи живопису. У кімнатах музею, створеного у 2006 році, нині розміщено понад 200 творів живопису, кількість яких щорічно зростає. Альбом вміщує роботи художника з 1949 по 2016 рік. За більш ніж шістдесят років творчої діяльності Володимир Микита створив полотна, які складають своєрідний літопис Закарпаття у мистецтві. Головні теми творчості художника- розкриття внутрішнього світу людини, краса і велич карпатського ландшафту, езотерика селянської праці, хибні цінності глобалістської цивілізації.

 

 

Європейський гравірований портрет XVI - XIX ст. з фондів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського: дослідження , ілюстрований каталог : у 2 -х кн. Кн.1/ Гліб Юхимець, Діна Фоменко, Ірина Цинковська, Петро Скрипник.- К.: Академперіодика, 2022.- 496 с.

Запропонований ілюстрований науковий каталог європейського гравірованого портрета ХУІ - ХІХст. (понад 800од.опису) є першим довідковим виданням зібрання НБУВ, що презентує образи історичних осіб (імператорів, королів та можновладців, політичних, державних, релігійних діячів, військовиків, учених, філософів, істориків, письменників, поетів, композиторів, музикантів, акторів, художників, у т.ч. української еліти, в портретах, створених відомими і маловідомими граверами і рисувальниками європейських країн.

 

744 Геометричне креслення. Технічне креслення

 

 

Афтаназів І.С.       Практикум з інженерної графіки до курсу "Нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка": навч.- метод. посіб. Ч.2/ І.С. Афтаназів, П.П. Волошкевич, О.О. Бойко.- Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2015.- 236 с.

 

Розглянуто основні положення інженерної графіки з елементами механічного креслення. Наведено приклади розв'язання окремих задач та виконання графічних робіт.

Практикум містить необхідний обсяг питань з інженерної графіки, відповідно до вимог робочих програм курсів.

 

Курс нарисної геометрії, інженерного та архітектурно-будівельного креслення з основами комп'ютерної графіки: навч.-метод. посіб./ О.О. Бойко, І.Г. Свідрак, А.О. Шевчук, А.Л. Беспалов, П.П. Волошкевич.- Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018.- 364 с.

Розглянуто основні положення інженерної графіки з елементами нарисної геометрії архітектурно-будівельного креслення та комп'ютерної графіки. Наведено приклади розв'язання окремих задач та виконання графічних робіт.

 

Практикум з нарисної геометрії до курсу "Нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка": навч. посіб. Ч.1/ І.С. Афтаназів, П.П. Волошкевич, О.О. Бойко, А.Л. Беспалов.- Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2017.- 196 с.

Розглянуто основні положення нарисної геометрії. Наведено приклади розв'язання окремих задач та виконання графічних робіт.

Посібник містить необхідний обсяг питань з нарисної геометрії відповідно до вимог робочих програм курсу.

 

Цифрова колекція художнього музею. Мариністичний живопис та графіка: альбом-каталог : з зібрання Очаківського музею мариністичного живопису ім. Р.Г. Судковського, Миколаївського обл. худож. музею ім. В.В. Верещагіна та Миколаївського музею суднобудування і флоту.- Миколаїв, 2023.- 220 с.- на укр. і англ. мовах.

Даний альбом-каталог презентує оцифровану збірку мариністичного живопису та графіки з колекцій музеїв-учасників проєкту "Цифрова колекція музею: Мариністика".

 

 

821 Художня література окремими мовами і мовними сім'ями 

 

Гейман Н.       Скандинавська міфологія/ Ніл Гейман ; пер. з англ. М. Бакалова.- К.: КМ-БУКС, 2021.- 256 с.

Ніл Гейман представляє дивовижний переказ величних скандінавських міфів. Автор вже давно черпає натхнення для створення власних фантастичних світів у стародавній міфології. Тепер він звернувся до джерела і презентує майстерну обробку величних історій півночі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


І півріччя 2023

Нові надходження І півріччя 2023 року

 

001 Наука та знання загалом. Організація розумової праці. 

Дурняк Б.В.       Довідник нормативних документів про наукову діяльність, підготовку та атестацію наукових кадрів/ Дурняк Б.В., Маїк В.З., Жидецький В.Ц.- Львів: УАД, 2020.- 412 с.

 

У довіднику наведено чинні нормативно-правові документи, які стосуються науки й атестації наукових, науково-педагогічних працівників.

 

Маїк В.З.       Методологія та організація науково-дослідницької діяльності: навч. посіб./ Маїк В.З., Конюхова І.І., Рибка Р.В.- Львів: УАД, 2021.- 236 с.

У навчальному посібнику детально розглянуто теоретичні аспекти методології наукового дослідження, алгоритм основних етапів проведення наукового дослідження; подано опис суб'єктів наукової системи, основи методології наукового дослідження, логіку процесу емпіричного та теоретичного наукового дослідження, а також методи та моделі дослідження; описано організацію наукового дослідження.

Маїк В.З.       Підготовка і захист дисертаційної роботи: навч. посіб./ Маїк В.З., Садова Р.М., Жидецький В.Ц.- Львів: УАД, 2021.- 196 с.

 

У посібнику розглянуто основні етапи становлення відділу аспірантури і докторантури Української академії друкарства, перелік спеціальностей з описом паспортів з підготовки доктора філософії, кандидата і доктора наук. Розглянуто узагальнений алгоритм підготовки і захисту дисертаційного дослідження та основні вимоги до оформлення дисертаційної роботи з виведенням конкретних прикладів.

  

 655 Поліграфічна промисловість. Поліграфічні підприємства. Видавництва. Книжкова торгівля 

Гавенко С.       Системний аналіз у видавництві та поліграфії : методологічні та прикладні аспекти: навч. посіб./ Світлана Гавенко.- Львів: УАД, 2022.- 229 с.

 

У навчальному посібнику розглядаються методологічні засади теорії систем і системного аналізу, поняття про системи та їх властивості, основні фактори утворення систем, етапи їх розвитку та їх удосконалення.

Основні розділи посібника присвячені методам моделювання, принципам побудови моделей систем, їх класифікації. Описуються дослідницькі технології системного аналізу, основні принципи системного підходу для дослідження інформаційних технологій і вирішення проблем у видавництві та поліграфії; постулати теорії прийняття рішень та ефективності операцій.

 

 

Гавенко С.       Системний аналіз наукових досліджень: лаб. практ./ Світлана Гавенко, Марта Лабецька, Олена Котмальова.- Львів: УАД, 2022.- 124 с.

 

Лабораторний практикум з системного аналізу наукових досліджень призначений для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня ступеня вищої освіти доктор філософії з галузі знань  18 Виробництво та технології за спеціальністю 186 "Видавництво та поліграфія" та галузі знань 12 Інформаційні технології за спеціальністю 126 "Інформаційні системи та технології".

 

796 Спорт. Спортивні ігри. Фізична культура 

Лапшина Г.Г.       Сутність гіпертермії людини при виконанні фізичних навантажень різної модальності: моногр./ Галина Лапшина, Роман Дмитрів.- Львів: УАД, 2022.- 156 с.

Монографія присвячена проблемі роботі гіпертермії людини при виконанні фізичних навантажень різної модальності.

На підставі своїх досліджень автори монографії прийшли до висновки про наявності "гіпермобілізації" функціональної діяльності при різних життєвих ситуаціях. Робота пропонує докази, які отримані у дослідженнях на різних "експериментальних" контингентах (стрибки парашуту, альпінізм та ін.)

Програма "гіпермобілізації"виникла у процесі еволюції, але в  сучасних умовах вона нівельована (загальмована)

 

 

Спеціальна фізична підготовка молоді допризовного віку: навч. посіб./ Галина Лапшина, Олена Череповська, Роман Дмитрів, Ольга Кондрат.- Львів: УАД, 2023.- 93 с.

 

У даному посібнику пропонуються не конкретні тренувальні програми, а сучасні технології вимірювання, оцінки і управління руховими якостями, на базі яких можуть бути сформовані цільові програми корекції психофізичного стану людини. При розробці  тренувальних занять, ми особливу увагу приділяли підбору альтернативних фізичних вправ, доступних людям різного віку, статі і рухової підготовки за параметрами часу, міцності і пульсової вартостей навантажень. У цьому є практичне значення посібника. Крім практичного розділу, посібник має і теоретичний, у якому у стислій і доступній для широкого кола читачів формі подачі сучасні концепції масової фізичної культури, проблемні питання з фізіології спорту, і практики фізичного виховання.

 


ІІ півріччя 2022

Нові надходження ІІ півріччя 2022

 

004 Комп'ютерна наука і технологія

Застосування комп'ютера. Оброблення даних

 

Брюханова Г.В.       Комп'ютерні дизайн-технології: навч. посіб./ Брюханова Г.В.- К.: Центр учбової літератури, 2021.- 180 с.

Навчальний посібник присвячено актуальним проблемам підготовки фахівців з дизайну реклами. Висвітлено основні поняття комп'ютерних дизайн технологій; використання програм для комп'ютерного дизайну та комп'ютерні технології у роботі дизайнера; розглянуто технологічні особливості підготовки файлів до друку.

 

Васюта С.П.       Інфографіка та візуалізація даних: навч. посіб./ Світлана Васюта, Орест Хамула.- Львів: УАД, 2022.- 192 с.

У навчальному посібнику викладені основні засади інфографіки та можливості подання інформації за допомогою візуальних засобів. Наведено технологічні особливості та приклади різних видів візуалізації даних та способи їх застосування в інфографіці залежно від типу даних. На основі  проведених досліджень запропоновано оптимальний алгоритм розробки інфографіки, який включає методологію збору та опрацювання даних, вибір інструментів, розробку макету та сам процес проектування інфографіки.

 

Гавриш Б.М.       Основи інфографіки: навч. посіб./ Гавриш Б.М., Сельменська З.М., Комар С.М.- Львів: УАД, 2020.- 132 с.

 

У навчальному посібнику викладені основні питання візуального сприйняття та відтворення інформації, ознаки, типи та функції інфографіки, основи дизайну інфографіки та ресурси для її створення. У кожному розділі наведено контрольні запитання.

 

Дурняк Б.В.       Теоретичні основи інформаційної концепції формування та оцінювання якості видавничо-поліграфічних процесів: монографія/ Б.В. Дурняк, І.В. Піх, В.М. Сеньківський.- Львів: Українська академія друкарства, 2022.- 356 с.

Наведено особливості інформаційної концепції оцінювання видавничо-поліграфічних процесів - передумови якості друкованої продукції. Розглянуто методи і синтезовано моделі опрацювання факторів впливу на процеси випуску книжкових видань з урахуванням оптимальних варіантів їх реалізації. Описано розроблені нечіткі системи прогностичного оцінювання якості виконання технологічних етапів з використанням засобів теорії нечітких множин, реалізація яких у вигляді імітаційних моделей уможливлює отримання якісної друкованої продукції

 

 

050 Серіальні видання. Періодика

 

Екземпляри ХХ. Літературно-мистецька періодика ХХ століття/ упоряд. Олена Брайченко.- К.: Читомо, 2021.- 480 с .

Екземпляри ХХ століття. Літературно-мистецька періодика ХХ століття - це видання про знакову мистецьку періодику, яка виходила на території України або створювалася українцями діаспори минулого століття.

Вашій увазі представлені 26 науково-популярних досліджень про українські часописи ХХ століття, які були експериментальними, інноваційними у свій час, фіксували культурний ландшафт, а також впливали на нього, спричиняли дискусії, встановлювали стандарти й тренди. Літературно-художні видання розглядаються як синергетичне явище на межі різних видів мистецтв, як приклади об'єднання митців, літераторів, художників для спільного творення культурного продукту. Творчі ідеї, розробки й здобутки українських письменників, журналістів, митців ХХ століття можуть стати платформою для креативної діяльності нинішних письменників, медійників, видавців, художників, ілюстраторів, театралів та представників інших творчих професій.

 

 

159.9 Психологія

 

Максименко С.Д.       Загальна психологія: навч. посіб./ С.Д. Максименко.- 3-тє вид., переробл. та допов.- К.: Центр учбової літератури, 2021.- 272 с.

У навчальному посібнику викладено основи нормативного курсу загальної психології; розглянуто загальні питання психології; закономірності психологічних процесів, психічної діяльності, емоційно-вольову сферу та індивідуальні особливості особистості; висвітлено питання психології особистості; колективу та психології спілкування.

Подано блок процедур, які забезпечують активне та свідоме засвоєння навчальної інформації.

 

5 Математика. Природничі науки

502 Природа. Навколишнє середовище та його захист

 

Білоус В.І.       Отруєння талієм (талотоксикози). Чернівецька екологічна катастрофа (причини і наслідки)/ Білоус В.І., Білоус В.В.- Чернівці: Місто, 2021.- 256 с.

 

Ця книга дає комплекс мало відомих лікарям та екологам знань про токсикологію талію і талотоксикози, а також нові уявлення про найбільше масове отруєння талієм людей і біоти, яке відоме в світі як "чернівецька хімічна хвороба". Розділи книги охоплюють всі ключові аспекти стосовно талію, включаючи його фізико-хімічні властивості і розповсюдження в природному середовищі, виробництво і застосування, антропогенні джерела  талію і їх небезпечність для довкілля та фонові рівні елементу у людини.

В окремих розділах цікаво і зрозуміло викладено всі наявні на даний час відомості про токсичність талію, шляхи його потрапляння в організм, токсикокінетику, механізми токсичної дії, патофізіологію. клінічні прояви, діагностику, лікування і профілактику талотоксикозів, в їх числі професійних та ятрогенних.

Заключні розділи висвітлюють результати ретельних досліджень причин виникнення у 1988 році епідемії чернівецької хімічної хвороби з ураженням мешканців м. Чернівців і приміської зони, розвиток, перебіг та віддалені наслідки масового талотоксикозу. Привернуто увагу до допущених в процесі ліквідації екологічної катастрофи трагічних помилок і їх наслідків.

 

 544 Фізична хімія

 

 

Волошинець В.А.       Фізична хімія: навч. посіб./ В.А. Волошинець, О.В. Решетняк.- 3-тє вид., доп. і змін.- Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018.- 176 с.

 Стисло викладено основні поняття та визначення фізичної хімії. Наведено основні відомості щодо застосування законів термодинаміки до аналізу рівноваги хімічних реакцій, одно- та багатокомпонентних систем. Розглянуто питання кінетики хімічних реакцій.

 

 

Білонога Д.М.       Алгебра та геометрія: навч. посіб./ Д.М.Білонога, П.І.Каленюк.- 2-ге вид., випр.- Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016.- 380 с.

 Навчальний посібник відповідає чинній програмі розширеного курсу "Лінійна алгебра та аналітична геометрія" і містить теоретичний матеріал з таких розділів: " Основні числові системи", "Многочлени від однієї змінної", "Числові матриці", "Системи лінійних алгебраїчних рівнянь", "Елементи векторної алгебри", "Аналітична геометрія на площині", "Аналітична геометрія в просторі", "Елементи загальної алгебри", " Алгебраїчні системи","Системи координат", "Поліноміальні матриці" та "Елементи теорії лінійних просторів". Його написано на основі лекцій, які читають автори у Національному університеті "Львівська політехніка", і призначено для забезпечення викладання теоретичної частини поглибленого курсу "Лінійна алгебра та аналітична геометрія".

 

7 Мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво. Ігри. спорт

 

Яців Р.       Мала хронологія мистецьких подій і пам'ятних дат ХХ століття : Україна - світ: локально-індивідуальний дослідницький ракурс : довідник/ Роман Яців ; Львівська національна академія мистецтв ; Наукове товариство імені Шевченка.- Львів: Апріорі, 2021.- 544 с.: іл.

 

Довідник є першою авторською  спробою систематизувати великий масив фактів щодо історичної динаміки розвитку образотворчого мистецтва ХХ ст. в широкій контактній конфігурації України та світу. В основі хронології відомі й маловідомі відомості про значимі культурно-мистецькі події: художні виставки, заснування мистецьких організацій, поява творчих маніфестів та вагомих мистецтвознавчих і культурологічних праць, дати створення мистецьких творів, етапних подій у творчості багатьох мистців тощо. Важливою особливістю книги є представлення у складних організаційних взаємозв'язках українських художників, теоретиків мистецтва, артменеджерів і в Україні, і в різних культурних центрах світу. Чимало фактів засвідчує активну участь мистців, вихідців з України, в культуротворчих процесах в Європі, на Американському континенті, в Австралії.

Хронологію поді1й супроводжує широкий візуальний ряд репродукцій знакових мистецьких творів ХХ століття.

 

744 Геометричне креслення. Технічне креслення

 

Клименюк Т.М.       Креслення. Рисунок: навч. посіб./ Т.М. Клименюк.- Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2021.- 244 с.

У навчальному посібнику розглянуто основи креслення, рисунка. Для полегшення розуміння викладеного матеріалу  та можливості його самостійного вивчення всі теоретичні положення і завдання проілюстровано кресленнями й рисунками, доповнено зразками виконаних робіт.

 

 75 Живопис

 

Любов Панченко : повернення: альбом.- Київ-Харків: Видавець Олександр Савчук, 2022.- 256 с.- Українською та англійською мовами.

 

 

Альбом творчості  Любові Панченко — перше і поки що єдине видання її творів, підсумок її життя і, водночас, повернення її імені в українське мистецтво, адже завдяки публікаціям в журналі «Радянська жінка» 1960 – поч. 1970-х років її ескізів до вишивання і конструювання моделей одягу з виразними фольклорними українськими мотивами, хоча б цей бік творчого обдарування Любові Панченко був трохи відомий українському загалу.

Будучи талановитим модельєром, Любов Михайлівна працювала у різних жанрах мистецтва — в її доробку ліричні акварелі, ліногравюри, розкіш фантазійних декоративних розписів і неповторні картини-колажі з пальтової тканини. Проте вся її творчість мала яскраво виражений український колорит, що в часи комуністичного застою вважалося проявом «буржуазного націоналізму» і, відповідно, гальмувалося, замовчувалося владою. Звідси — відсутність персональних виставок і публікацій.

На сьогодні більша частина творчого доробку художниці зберігається у Музеї шістдесятництва — філії Музею історії міста Києва.

 

 

Лесняк В.       Відтворення шрифтової спадщини : 40 оригінальних шрифтів/ Володимир Лесняк ; пер. з рос. Наталя Мацибок -Стародуб.- К.: ArtHuss, 2020.- 160 с.

 

 Шрифт - основа графічного дизайну. В історії графічного дизайну й мистецтві шрифту відбувалося безліч естетичних і стильових змін, до появи яких долучилися багато чудових дизайнерів, художників і архітекторів. Роботи більшості з цих  творчих особистостей стали за основу до осмислення розвитку шрифтової графіки й допомогли зрозуміти ідеї авторів, що дозволило студентам курсу відтворити свої версії адаптації й розвиток накреслення шрифтів.

 

 76 Графічні мистецтва. Естамп. Графіка

Мітченко В.С.       Естетика українського рукописного шрифту/ Віталій Мітченко.- К.: Грамота, 2007.- 208 с.

 

Головне завдання автора - побачити в історичних почерках твори графіки, які можуть бути адаптовані до сучасної естетики. У цьому виданні узагальнено досвід п’ятнадцятирічного викладання навчального курсу шрифту на кафедрі Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури. Автор пропонує поринути в курс вивчення історії та теорії українського рукописного шрифту, який напрацьовувався протягом багатьох років. Значний внесок у підготовку матеріалів зробили також студенти, кращі праці яких подані в цьому виданні.

 

Культурологія: підручник для студентів вищих навчальних закладів.- Харків: Фоліо, 2013.- 863 с.

 

Специфічними завданнями даного підручника є формування у студентської молоді вмінь та практичних навичок використання культурологічного знання та результатів культурологічних досліджень у майбутній професійній діяльності. До того ж осмислення певних закономірностей та ключових подій історичного розвитку світової та вітчизняної культури, актуальних проблем глобалізації та мультикультуралізму сприяє розширенню культурного та світоглядного горизонту фахівця з вищою світою, що нині стає невід'ємною умовою конкурентоспроможності на сучасному ринку праці.

 

93/94 Історія

 

Бойко О.       Історія України: підручник/ Олександр Бойко.- 8-ме вид., перероб., доповн.- К.: Академія, 2021.- 640 с.- (Альма-матер).

 

Цьому виданню підручника "Історії України", як і попереднім, притаманні концептуально-смислова самодостатність, аналітичність, науково коректне мислення, виважений виклад дискусійних проблем і лаконічне слово автора. Системний погляд на події та явища, врахування новітніх досягнень історичної науки, залучення відомостей і фактів з раніше недоступних джерел, розкриття передумов і причин неоднозначного сприйняття суспільством, історичною наукою деяких подій і явищ надає йому сили обізнаного і розсудливого співрозмовника для кожного, хто зацікавлений пізнати історичний шлях України і здобути цілісне його розуміння.

 


ІІ півріччя 2021

Нові надходження ІІ півріччя 2021

621.38 Електроніка. Електронні лампи. Фотоелектроніка.

Рентгенотехніка. Прискорювачі елементарних частинок

 

Петрів Р.І. Проектування мікропроцесорних систем в поліграфії на основі фотометричних засобів у середовищі Multisim та Delph: навч. посібн./ Р.І.Петрів, А.В.Єфімов. - Львів: Українська академія друкарства, 2021 .- 336с.

У навчальному посібнику розглянуто використання фотометричних засобів контролю в автоматизованих мікропроцесорних системах поліграфії. Наведені конкретні приклади застосування фотометричних засобів у системах контролю характеристик паперу, товщини шару фарби на формному циліндрі офсетної машини, зволожувального розчину в офсетних друкарських машинах, шорсткості поліграфічних матеріалів.

Наведено приклади моделювання елементів фотометричних та допоміжних схем засобами програми Multisim та їх розрахунок засобами мови програмування Delphi.

614 Охорона здоров′я та гігієна. Попередження нещасних випадків

 

Бєгун В.В.       Безпека життєдіяльності (забезпечення соціальної, техногенної та природної безпеки): навч. посіб./ В.В. Бєгун, І.М. Науменко.- К., 2004.- 328 с.

Навчальний посібник з першим систематизованим викладанням матеріалу відповідно до змістової частини галузевих стандартів вищої освіти підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів молодшого спеціаліста та бакалавра з навчальної дисципліни "Безпека життєдіяльності", блок змістовних модулів "Забезпечення соціальної, природної та техногенної безпеки". На сучасному рівні знань викладено методологію оцінки ризику та людського чинника, що складає теоретичну передумову переходу на систему аналізу та управління ризиками як основу регулювання безпеки населення і територій, забезпечення гарантованого рівня безпеки громадянина, суспільства. Наведено приклади застосування метода  IRRAS для ідентифікації побутових, природних та техногенних джерел небезпек.

 

655 Поліграфічна промисловість. Поліграфічні підприємства. Видавництва. Книжкова торгівля

 

 Гавенко С.       Проектування поліграфічних і пакувальних виробництв: навч. посіб./ Світлана Гавенко, Марта Лабецька.- Львів: Українська академія друкарства, 2021.- 216 с.

 

Навчальний посібник присвячений методологічним і прикладним аспектам проектування поліграфічних підприємств, які виготовляють різноманітну друковану продукцію та паковання.

Описуються при складні  аспекти структурних та логістичних зв'язків між основними та допоміжними технологічними ланками на етапах друкарського, брошурувально-палітурного та оздоблювального виробництв.

Розглядаються варіанти проектування різноманітної друкованої продукції та паковань з урахуванням новітніх технолог7ій, устаткування та матеріалів, які використовує сучасна поліграфічна та пакувальна галузі.

 

Голубник Т.С.       Спеціальні технології та системи оперативної поліграфії: навч. посіб./ Т.С. Голубник.- Львів: Українська академія друкарства, 2021.- 270 с.

У навчальному посібнику подано теоретичний матеріал, необхідний для вивчення дисципліни "Спеціальні технології та системи оперативної поліграфії". Розглянуто процеси цифрового друку, офсетний друк на малоформатних машинах, спеціальні види друку, оздоблювальні та брошурувально - палітурні процеси оперативної поліграфії. Для кращого  закріплення матеріалу в кінці кожної теми передбачено перелік контрольних питань.

 

 

 

Інформаційна технологія кольороподілу зображення: монографія/ Богдан Ковальський, Наталія Занько, Надія Писанчин, Віталій Семенів. - Львів: Українська академія друкарства, 2020. - 300с.

 Монографія присвячена технологічним основам додрукарської підготовки ілюстраційного матеріалу. Розроблено інформаційну технологію кольороподілу на основі нових методів цифрової обробки кольорових зображень з урахуванням технологічних характеристик друкарського процесу.

 

 

Репета В.Б.       Флексографічний друк етикетки УФ-фарбами : забезпечення якості процесу: монографія/ Репета В.Б.- Львів: Українська академія друкарства, 2021.- 272 с.

 

У монографії висвітлено сучасний стан та особливості технологій флексографічного друку етикеткової продукції УФ-фарбами. Висвітлено розроблену методологію забезпечення якості технологічного процесу  флексографічного друку УФ-фарбами, спираючись на експериментальні дослідження впливу властивостей матеріалів і технологічних режимів на проходження процесу друкування на вузькорулонних флексографічних машинах та дослідження впливу виокремлених факторів на процеси вимивання флексографічних форм, друкування та оздоблення відбитків флексографічного друку з використанням основ теорії нечітких множин для одержання кількісних показників якості процесів. Досліджено вплив поверхневої енергії субстратів на процес фарбопередачі, оптичні і експлуатаційні показники відбитків, формування УФ-лакових рельєфних елементів при їх оздобленні.

 

738 Художня кераміка. Гончарство

 

Цифрова колекція художнього музею. Порцеляна: альбом-каталог : з зібрання Миколаївського обласного художнього музею ім. В.В. Верещагіна ( XVIII - XX ст.).- Миколаїв, 2021.- 120 с.- на укр. і англ. мовах.

Даний каталог презентує музейне зібрання групи обліку 2декоративно-ужиткове мистецтво: порцеляна", яка є складовою частиною колекції Миколаївського обласного художнього музею ім В.В.Верещагіна.

Видання каталогу та оцифрування музейних предметів було здійснено завдяки державній програмі підтримки закладів культури , впровадженої Українським культурним фондом та комунальній установі Миколаївської міської ради "Агенція розвитку Миколаєва". В рамках проекту "Цифрова колекція художнього музею: Фарфор" музей надав для оцифрування 302 одиниці порцелянових виробів. Для друкованого каталогу було відібрано 121 експонат.

 

76 Графічні мистецтва. Естамп. Графіка

Духовна велич : меморії видатних українців. Наукова реставрація до 30-річчя Незалежності України: каталог виставкового проєкту (Київ, 17 серпня - 10 жовтня 2021 року).- К.: ННДРЦУ, 2021.- 288 с.

 

 

Каталог відреставрованих меморій видатних  українських діячів ХУІІ-ХХст. включає особисті речі, малярські, графічні твори, документальні пам'ятки, світлини, прижиттєві видання, книги з родинних бібліотек, одяг, меблі, предмети домашнього вжитку, що слугували непересічним особистостям - державним та громадсько-політичним діячам, вченим, письменникам, художникам, акторам, композиторам. У каталозі висвітлено результати унікальної творчої відповідальної праці художників-реставраторів.

 

 

Мудрак М. Образний світ Георгія Nарбута і творення українського бренду/ Мирослава Мудрак. - К.: RODOVID,2021. -159с.  

 

792 Театр. Сценічне мистецтво. Драматичні вистави

 

Український театральний костюм ХХ-ХХІ століть. Ескізи/ ГО "Галерея сценографії" ; Музей театрального музичного та кіномистецтва України ;.- Львів ; Київ ; Харків: Видавець Олександр Савчук, 2021.- 128 с.

 Цей художній альбом презентує різноманіття та розвиток театрального костюма та графіки впродовж 100 років на прикладі ескізів найяскравіших художників-сценографів України.

Значна частина представлених у виданні робіт зберігається у фондах Музею театрального, музичного та кіномистецтва України, який славиться своєю величезною колекцією української сценографії. Деякі ескізи публікуються вперше, інші ж добре впізнаваними "візитними картками українського мистецтва".

На сторінках видання представлено роботи 22 художників різних поколінь і мистецьких кіл: як визнаних класиків української сценографії, так і сучасних художників, які працюють із театральним костюмом вже у ХХІ столітті.

 

 

 

930 Історична наука. Історіграфія

Малоросійський приказ. Описи фонду №229 Російського державного архіву давніх актів/ упоряд. Т.Г. Таїрова-Яковлєва.- К.: Кліо, 2021.- 496 с.- (Джерела; т. І).

 

У книжці опубліковано описи Малоросійського приказу, що зберігаються в Російському державному архіві давніх актів. Описи, укладені упродовж ХVIII - XX ст., дають вичерпне уявлення про склад фонду, хронологічні межі й специфіку збережених документів. Публікацію описів супроводжують вступні статті, коментарі та індекси.

 

 

Малоросійські справи. Описи фонду №124 Російського державного архіву давніх актів/ упоряд. Т.Г. Таїрова-Яковлєва.- К.: Кліо, 2021.- 652 с.- (Джерела; т. ІІ).

У книзі опубліковано описи фонду 124 "Малоросійські справи", що зберігаються в Російському державному архіві давніх актів. До нього увійшли матеріали Посольського приказу, Малоросійського приказу, Посольської канцелярії та Колегії закордонних справ. Описи укладені впродовж ХVIII - XX ст., дають змогу ознайомитися зі складом фонду, окреслюють хронологічні рамки та розкривають специфіку збережених документів. Видання супроводжується вступними статтями, коментарями та індексами. книжка продовжує серію публікацій описів фондів РДАДА, що стосуються історії України раннього нового періоду.

 

 

 

Батуринський архів та інші документи з історії українського гетьманства 1690-1709 рр./ упоряд. Т.Г. Таїрова-Яковлєва.- К.: Кліо, 2021.- 344 с.- (Джерела; т. ІІІ).

 

 

До видання увійшли документи, що стосуються історії Українського гетьманства 1690-1709рр., зокрема корпус так званого Батуринського архіву, вивезеного О,Д, Меньшиковим з гетьманської резиденції в 1708р., що збереглися в архівах Санкт-Петербурга і Москви. Документи являють собою вхідну канцелярію І.С.Мазепи - єдиний гетьманський архів кінця ХVII - початку XVIII ст., що дійшов до наших днів. Крім того представлено оригінали й копії універсалів І.С.Мазепи, які не увійшли до сучасного українського видання універсалів або увійшли з різночитаннями. Видання доповнене словником, покажчиками імен та географічних назв, хронологічним покажчиком документів.

 


І півріччя 2021 Нові надходження

Нові надходження І півріччя 2021р.

 004 Компютерна наука і технологія. Застосування компютера. Оброблення даних

Бобало Ю.Я. Стратегічна безпека системи «об’єкт - інформаційна технологія» : монографія/ Ю.Я.Бобало,  В.Б. Дудікевич,  Г.В.Микитин. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2020. – 260с.

Висвітлено взаємозв’язок  завдань програми «об’єкт - інформаційна технологія» у контексті робото здатності об’єктів та гарантоздатності інформаційних технологій.  Викладено парадигму побудови інформаційних технологій відбирання різнорідних даних та аналітичну платформу безпеки «об’єкт - інформаційна технологія» у контексті  інфраструктури інформатизації. Систезовано квінтесенцію безпеки багаторівневих кіберфізичних систем «кібернетичний простір – комунікаційне середовище – фізичний простір». Розглянуто парадигму, концепцію та універсальну платформу побудови комплексних систем безпеки у просторі « загрози – профілі – інструментарій»,  які цілісно прямовані на забезпечення гарантоздатності  кіберфізичних систем.

 

 

Журавчак Л.М. Програмування комп’ютерної графіки та мультимедійні засоби: навч.посібник/ Л.М. Журавчак, О.М.Левченко. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. – 276с.

Посібник містить теоретичний та практичний  матеріал із дисциплін «Засоби програмування комп’ютерної  графіки» та «Програмування мультимедійних систем» . У його першій частині викладено базові принципи  розроблення і програмування систем комп’ютерної графіки як однієї зі складових мультимедіа,  друга присвячена  власне мультимедіа – моделям організації,  структурі та засадам функціонування, взаємодії з комп’ютерними мережами.  Практична складова посібника подає основи програмування на базі графічної бібліотеки OpenGL, опис нових технологій програмування мультимедіа (веб-анімація HTML 5, засоби WPF) та  методів створення  мультимедійної продукції за допомогою користувацьких програм (Adobe Animate).

 

Лотошинська Н.Д. Технології   3D - моделювання в програмному середовищі  3ds Max з дисципліни «3D - Графіка»: навч. посібник/ Н.Д. Лотошинська, І.В. Ізонін. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2020. – 216с.

,Метою посібника є ознайомлення студентів із теоретичними основами технології 3D  - моделювання та одержання ними практичних навичок моделювання і візуалізації складних тривимірних графічних обєктів  програмними засобами тривимірного моделювання.

Теоретична частина посібника тісно пов’язана з практичною.  Одержані знання закріплюються виконанням лабораторних робіт, під час якого студенти поетапно, в програмі  autodesk 3ds max, вивчають  усі основні етапи розроблення 3D – моделі:  моделювання, текстурування,  створення освітлення, анімацію та візуалізацію.   

 

 

Онисик С. Моделювання об’єктів керування. Поняття. Тлумачення. Моделі. Дослідження: навч. Посібник/ Стефан Онисик. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. – 292с.

У навчальному посібнику викладено основи побудови моделей  об’єктів керування та застосування математичних методів для їх дослідження. Методологію моделювання проілюстровано на численних прикладах об’єктів  різної фізичної природи.

 

 

Пушак А.С.

     Програмування РІС-контролерів: лаб. практикум/ Пушак А.С., Вістовський В.В. – Львів: УАД, 2021. – 118 с.

 

Розглядається архітектура 8-рядних мікроконтролерівсімейства РІС-16 та їх програмне середовище MPLAB X IDE. Приведено структурні блок-схеми периферійних модулів мікроконтролера РІС16 F876A та опис їхніх регістрів налаштування. Наведено алгоритми ініціалізації периферійних модулів мікроконтролера та приклади кодів програм роботи цих модулів. Розглядаються алгоритми реалізації прийому та передачі інформації мікроконтролером, а також алгоритми обробки як цифрових так і аналогових сигналів. Розглядається середовище proteusдля симуляції роботи електричних схем в реальному часі.

 

33 Економіка. Економічні науки

 

     Історія фінансових ринків. Від класиків - сучасникам: монографія/ за ред. Девіда Чемберса та Елроя Дімсона ; пер. з англ. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2020. – 308 с.

Після фінансової кри зи 2008 року відбулось відродження інтересу інвестиційних професіоналів до економічної та фінансової історії. Ця книга є сукупністю думок авторитетних науковців та практиків щодо впливу минулих подій на фондових ри нках на сучасний глобальний фінансовий ринок.

У колективній монограії детально розглянуто причини виникнення"фінансових бульбашок" на ринках акцій та нерухомості, а також їхні наслідки -  фінансові кризи та посилення регулювання фінансових ринків. Автори книги переконані, що уроки минулого допоможуть сучасникам у формуванні інвестиційних портфелів.

 

Матос, Педро

     ESG - принципи та відповідальне інституційне інвестування у світі: Критичний огляд досліджень/ Педро Матос ; пер. з англ. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2020. – 88 с.

 

Книга сучасного дослідника у галузі фінансових інвестицій Педро Матоса присвячена огляду світових публікацій на тему екологічних, соціальних та управлінських чинників (ESG) у прийнятті інвестиційних рішень та сталого інвестування. У світі поки немає єдиної думки щодо точного переліку усіх ESG-чинників, але інвестори все частіше вивчають нефінансову звітність компаній для уникнення інвестицій у компанії, які мають великі ESG-ризики. Дослідження дає уявлення про перелік ESG-принципів, аналізує практику та намагається дати обєктивну оцінку потенціалу ESG-інвестування.

 

 

 

Шира Т.Б. Безпека функціонування та розвитку підприємств: теоретичні та прикладні аспекти: моногр./ Т.Б.Шира, С.М. Шинкар, О.С.Силкін; за заг. ред. А.М.Штангрета. - Львів: УАД, 2020. -426с.

У моногорафії розглянуто основні безпекові аспекти функціонування та розвитку підприємств із орієнтацією на розроблення теоретичного підгрунття для захисту бізнесу шляхом більш ефективного використання наявного організаційного та ресурсного забезпечення. Розроблено теоретичне підгрунтя забезпечення економічної безпеки підприємств. Сформовано методичні засади обліково-аналітичного забезпечення управління економічною безпекою промислових підприємств. Розроблено науково-методичний підхід до формування та функціонування організаційно-економічного механізму забезпечення безпеки промислових підприємств. Обгрунтовано теоретичні засади антикризового управління у системі фінансової безпеки підприємства. Запропоновано концептуальні основи антикризового управлінняв системі фінансової безпеки підприємства. Проведено моделювання антикризового управління в процесі забезпечення фінансової безпеки підприємств. Сформовано теоретичний базис забезпечення корпоративної безпеки підприємств. Розроблено механізм управління та організаційно-економічний механізм забезпечення корпоративної безпеки промислових підприємств.

 

 

 

655. Поліграфічна промисловість. Поліграфічні підприємтва.  Видавництва. Книжкова торгівля.

Виготовлення тактильних видань для дітей з порушенням зору: навч.метод.посіб./ В.М. Ремажевська, В.З.Маїк, В.В.Стасенко, Т.Г.Дудок. - Львів: УАД, 2019. - 56с.

У навчально-методичному посібнику наведена сучасна термінологія і визначення тактильних видань для дітей з порушеннями зору. У посібнику подано узагальнені технологічні схеми і рекомендації з адаптації друкованих текстів до переведення у шрифт Брайля, виготовлення тактильних видань різних видів для дітей з порушеннями зору. У видання описані різні технології створення  рельєфних зображень залежно від тиражу тактильних видань та вимоги до їх шрифрового оформлення. Наведено опис конструктивних особливостей тактильних видань.

Навчально - методичний посібник рекомендовано викладачам і студентам закладів вищої освіти для дітей з порушенням зору, ІРЦ, асистентам вчителів у закладах загальної середньої освіти, спеціалістам бібліотек для сліпих.

 

Маїк В.З. Поліграфічні технології нанесення рельєфно-крапкових зображень (шрифт Брайля): моногр./Маїк В.З., Вакуліч Д.А. - Львів: УАД, 2020. -196с.

У монографії проаналізовано сучасний стан та проблеми інформаційного забезпечення незрячих людей, способів одержання рельєфно-крапкового шрифту. Встановлено, що найбільш оптималшьним для нанесення рельєфно-крапкового зображення на паковання є процес тиснення, запропоновано класифікацію процесів, матеріалів і технологій тиснення, в якій відображені новітні досягнення цього способу. Здійснено математични й опис форми кривої осьового вертикального перерізу елемента шрифту Брфйля та створено програму для моделювання елемен7тів рельєфно-крапкового шрифту різної форми та профілю; розвинуто модель фізико-математичних явищ формування конгревного рельєфного зображення.

Здійснено дослідження і виявлено закономірності впливу величини зусилля тиснення  та технологічних і деформаційних властивостей картонів на висоту рельєфно-крапкового зображення на відбитку; взаємозвязок між стійкістю картонів до стирання та зносостійкістю елементів шрифту Брайля.

 

 

Маїк Л.Я.

     Системи цифрового виведення форм глибокого друку: монографія/ Маїк Л.Я., Ковальський Б.М., Миклушка І.З. – Львів: УАД, 2021. – 164 с.

 

Наведено сучасні досягнення в області систем цифрового виведення форм глибокого способу друку. Розглянуті цифрові технології виготовлення друкарських форм, представлені технологічні схеми та їх опис. Приведено дослідження технологічного процесу виготовлення форм глибокого друку на основі розроблених полімерних матеріалів способом прямого лазерного гравіювання.

 

 

Репета В.Б.

     Матеріали і технології цифрового друку: навчальний посібник/ Репета В.Б., Шибанов В.В. – 2-ге вид., змін. і допов. – Львів: УАД, 2021. – 160 с.

У посібнику висвітлено сучасний стан матеріалів і технологій цифрового друку. Розглянуто способи цифрового друку, компонентний склад чорнил і тонерів, властивості задруковуваних матеріалів, принципи побудови пристроїв цифрового друку.

 

 

 

 

Ривак П.М. Технологія друкарських процесів: лаб. практ.: навч. -метод. посібн./ П.М.Ривак. - Львів: УАД, 2021. - 224с.

 Розглянуто сучасні друкарські процеси та розроблено методологію оцінювання якості друкованих відбитків з використанням "функції бажаності Харрінгтона".

Описано теоретичні основи вигогтовлення кольорової поліграфічної продукції сучасними способами  друку, а також технологічні операції підготовки основних і допоміжних матеріалів, особливості налаштування і керування друкарським процесом пристроїв цифрового друку та друкарських машин із застосуванням відповідного технічного і програмного забезпечення, витратних матеріалів, режимних чинників.

Подано методики лабораторних досліджень критеріїв якості друкованих відбитків, техніко-експлуатаційних показників витратних матеріалів та технологічних чинників процесу друкування відбитків у сучасних технологіях.

Наведено розроблені завдання для визначення технологічних характеристик видань, витрат основних матеріалів на технологічні потреби друкарського виробництва, технологічних параметрів і режимів друкування різноманітної друкарської продукції, а також собівартості  виготовлення друкованих видань і паковань та орієнтовного терміну окупності друкарського устаткування.

Навчально - методичний посібник призначений для студентів і магістрів, які навчаються за спеціальністю 186 "Видавництво та поліграфія", а також буде корисним для фахівців-практиків поліграфічних та пакувальних виробництв.

 

 

 681 Точна механіка та автоматика

 

Васильківський  І.С. Виконавчі пристрої систем автоматизації: навч. посібник/І.С.Васильківський, В.О. Фединець, Я.П.Юсик. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2020. – 220с.

У навчальному посібнику розглянуто виконавчий пристрій як одну з основних ланок системи автоматичного управління. Наведено класифікацію виконавчих пристроїв, загальні вимоги до них, їх монтажу та експлуатації, подано принципи і методи розрахунку, підбору регулюючих органів, а також виконавчих механізмів.  Проаналізовано різні типи виконавчих механізмів, їхню будову і принцип дії, статистичні та динамічні характеристики. Розглянуто особливості  управління різними виконавчими механізмами і додаткові пристрої, необхідні для покращення їхньої роботи.

У посібнику також здійснено класифікацію регулюючих органів, розглянуто їх конструкції та сферу їх використання. Наведено основні параметри  і  характеристики дросельних  регулюючих органів, подано приклади задач розрахунку і вибору регулюючих органів.

 

Пістун Є. Основи автоматики та автоматизації: навч. посібник/ Євген Пістун, Іван Стасюк. – 2-ге вид., змін. І допов. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 336с.

Розглянуто основні принципи побудови систем автоматичного регулювання та керування. Висвітлено основні етапи розвитку техніки автоматизації. Подано функцій не призначення і наведено статистичні та динамічні характеристики елементів систем автоматичного регулювання і керування. Наведено класифікацію регуляторів за законами регулювання. Розглянуто будову і роботу регуляторів прямої дії та ізодромних регуляторів, основні властивості об’єктів регулювання та їхній вплив на характер процесу регулювання, а також вплив властивостей автоматичного регулятора на характер перехідного процесу в САР. Подано спрощені інженерні методи вибору автоматичних регуляторів і розрахунку їхніх параметрів настроювання.

 

 

 7 Мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво. Ігри. Спорт

 

Авраменко О.О.: Білокур: монографія / Авраменко О.О.; Ін-т проблем сучасного мистецтва НА мистецтв України. – К.: Вид-во Горобець, 2021. – 168 с.

Національний музей українського народного декоративного мистецтва презентує монографічне дослідження мистецтвознавиці Олесі Авраменко, присвячене життєвому і творчому шляху народної художниці України Катерини Білокур (1900-1961), подає на тлі історичних, часом трагічних, подій ХХ ст. Творчість Катерини Білокур розглядається в контексті світових мистецьких тенденцій означеного часу. У книзі здійснено фаховий аналіз творчогого доробку художниці, висвітлено її нелегку життєву долю.

Видання присвячене 120-річчю від дня народження Катерини Білокур.

Адресоване всім, хто цікавиться творчістю видатної української художниці.

 

 

 

Дядюх – Богатько Н.Й. Мистецтво декорування зброї на Гуцульщині у XVIII-XIX століттях: монографія/ Наталія Дядюх – Богатько. -  Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 224с.

Дослідження присвячене художнім особливостям мистецтва декорування різних типів зброї на Гуцульщині у XVIII-XIX ст. У монографії розглянуто історичні, культурні, декоративні  та обрядові аспекти розвитку мистецтва декорування гуцульської зброї як складової частини українського декоративно-ужиткового мистецтва, проведено аналіз формотворення зброї на прикладі художньої обробки металу, дерева, шкіри. Рогу та кістки, визначено композиційні схеми на декоративних деталях, виокремлено провідні орнаментальні мотиви гуцульської зброї.

Дослідження супроводжує текстовий та ілюстрований каталоги взірців художньо декорованої гуцульської з музейних колекцій.

 

Іконопис ХІІ - початку ХХ століття та давньоруське декоративно-прикладне мистецтво. Національний музей "Київська картинна галерея": каталог/ Авт. вступ. ст. і каталогу С.Левченко, Г. Алавердова. - К.: ВД"Антиквар", 2020. - 344с.: іл. У науковому каталозі представлено всю колекцію іконопису та давньоруського декоративно-прикладного мистецтва, що зберігається в Національному музеї "Київська картинна галерея". У вступній частині йдеться про історію формування та вивчення колекції, а кожна з 93 каталожних статей містить опис твору, аналіз його іконографії, дані про походження, надходження до музею, реставрацію, показ на виставках, а також посилання на видання, в яких він згадується. Довідковий апарат включає перелік скорочень, бібліографію та алфавітний покажчик творів.

Видання адресовано фахівцям-мистецтвознавцям і всім, хто цікавиться іконописом і давнім декоративно-прикладним мистецтвом.

 

 

 

Керамічний код Івана Левинського в естетичному вимирі українця кінця ХІХ - початку ХХ ст./ за ред. А. Клімашевського; НАН України; Інститут народознавства. - Харків: Раритети України, 2020. - 256с. - (Зі скрині часу) Альбом сформований за результатами резонансної виставки "Керамічний код Івана Левинського" (Львів, 2019-2020). Репродуковані у книзі понад 500 пам'яток ужиткової і будівельної кераміки кінця ХІХ - початку ХХст. дають уявлення про виняткове мистецьке явище, створене підприємницьким талантом українського архітектора Івана Левинського. Науково-популярні статті дослідників зі Львова, Опішні, Харкова розкривають перед читачем захопливу панораму закодованих у візуальних формах смислів, що поставили в добу модерну - час, коли в пошуку власного національного виразу з новою силою зазвучав мистецький діалог між Заходом і Сходом України.

 

Косів В.

     Магістерська робота з графічного дизайну : 100 вимог і порад: навч. посіб./ Василь Косів. – Львів: Літопис, 2021. – 112 с.

 

Навчальний посібник адресований студентам освітнього рівня магістра спеціальності 022"Дизайн", спеціалізації "Графічний дизайн".

 

Прищенко С.В.

     Дизайн і реклама : ілюстрований глосарій (основні терміни та поняття): видання присвячено 50-річчю Національної академії керівних кадрів культури і мистецтва/ Світлана Прищенко. – К.: Кондор, 2020. – 208 с.

 

Глосарій містить визначення основних термінів і понять художньо-проєктної культури, які супроводжуються відповідним ілюстративним матеріалом. Термінологічний склад суттєво розширено тлумаченнями синергетични можливостей кольору та семіотичних транформацій візуальної мови дизайну і рекламних комунікацій, основними рисами мистецьких стилів, а також низкою понять із суміжних галузей: етнокультурознавства, психології, екології, маркетингу, рекламної індустрії, поліграфічних і компютернипх технологій, кваліметричних методів оцінки естетичної якості об′єктів.

 

Прищенко С.В.

     Кольорознавство: навч. посіб./ Світлана Прищенко. – 3-тє вид., випр. і доповн. – К.: Кондор, 2018. – 436 с.

 

 

Кольорознавство у мистецькій освіті - одна з фундаментальних фахових дисциплін. У навчальному посібнику подано закони колороистики та принципи роботи з компютерними колірними моделями на основі активного розвитку творчого мислення. Розкрито комплексний метод формування колірного середовища з урахуванням його функціональних, соціокультурних, асоціативно-емоційних особливостей. Узагальнено світовий науковий досвід вивчення кольору, висвітлено знасення кольору в нашому житті та психофізіологічні аспекти його сприйняття, проаналізовано використання кольору в образотворчому, декоративно-прикладному мистецтві, дизайні та рекламі. Вперше визначено принципи гармонізації кольорів засобами компютерних технологій.

 

 

Прищенко С.В.

     Основи рекламного дизайну: підр./ Світлана Прищенко. – 2-ге вид., випр. і доповн. – К.: Кондор, 2019. – 400 с.

 

Авторка розглядає актуальні проблеми сучасного рекламного дизайну як специфічного виду творчої діяльності - процес проектування представлено як синтез соціокультурних, кольоро-графічних і маркетингових аспектів. Проаналізлвано вагомий вплив мистецьких стилів на рекламну графіку, проблеми візуалізації рекламних ідей і структуровано арсенал художньо-графічних засобів у сукупності з компютерними технологіями, а фірмовий стиль визначено як комплексну рекламу. Окрему увагу присвячено сприйнятт. кольору в рекламних зверненнях і його смисловим інтерпреткціям. Уперше запропоновано естетичні параметри та критерії оцінки рекламної продукції, методичнв засади проектування обєктів рекламного дизайну, тощо.

 

 

Семчишин-Гузнер, Олеся

     Модест Сосенко (1875 - 1920): монографія/ Олеся Семчишин-Гузнер. – Львів: Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького, 2020. – 468 с.

Пропонована монографія є першим цілісним науковим дослідженням, присвяченим творчості одного з найяскравіших українських художників початку ХХ століття Модеста Сосенка - автора модерних церковних розписів, ікон, екслібрисів, портретиста, майстра краєвидів, стипендіата митрополита УГКЦ Андрея Шептицького та працівника Національного музею у Львові. Постать митця висвітлено в широкому контексті тогочасного історико-культурного періоду, що допомагає якнайкраще зрозуміти і сприйняти його персональні творчі здобутки. Дослідження базавано на багатому архівному матеріалі (документи, листи, світлини); залучено також дотепер не відомі праці митця, що належать до приватних колекцій і музейних збірок не лише в Україні, а й за океаном (США та Канада). Великий підрозділ монографії охоплює художників доробок у ділянці храмового малярства. Водночас це - історія національної культури, Церкви; історія, в якій переплелись імена митців, священників, різьбярів, непересічних особистостей, навіть церковних громад - усіх тих, хто в такі непрості часи робив усе від них залежне, щоб повернути релігійне мистецтво до національних традицій переосмислення візантійської спадщини в нових обставинах початку ХХ століття.

Для мистецтвознавців, істориків, художників, музейників, реставраторів, викладачів і студентів мистецьких навчальних закладів та всіх, хто цікавиться українським мистецтвом.

 

 

Семчишин-Гузнер, Олеся

     Модест Сосенко (1875 - 1920). Живопис, графіка (зі збірки Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького): альбом-каталог/ Олеся Семчишин-Гузнер. – Львів: Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького, 2020. – 256 с.

Модест Сосенко - художник-класик українського мистецтва початку ХХ століття, нині відомий завдяки обмеженій кількості своїх репродуктивних станкових і монументальних творів, що не дає можливості належно оцінити значення його творчості для української культури та її зв'язку з проблемами, які на той час були актуальними і для західноєвропейського мистецтва. Видання покликано заповнити цю прогалину, адже головну частину Сосенкових малярських, графічних і підготовчих робіт до монументальних об'єктів тут опубліковано вперше й вона вповні відображає найбільшу колекцію його творів, зібрану в Національному музеї у Львові імені Андрея Шептицького та започатковану ще за життя художника. Кожну пам'ятку супроводжує науково-довідковий матеріал, який може слугувати її своєрідним провенансом.

Для мистецтвознавців, художників, музейників, реставраторів, викладачів і студентів мистецьких навчальних закладів та всіх, хто цікавиться українською культурою та  мистецтвом початку ХХ століття.

 

 

Soroko A. Rysunki artystow polskich z muzeum Lubomirskich we Lwowie = Рисунки польських художників з музею Любомирських у Львові/ Anita Soroko = Аніта Сороко - Wroclaw: Wydawnictwo Ossolineum. - 2020. - 568s.

 

Музей князів Любомирських, історію якого від початку нерозривно пов′язано із Національним закладом ім. Оссолінських, до війни володів багатою колекцією рисунків польських митців. Значна її частина залишилася після 1945 року у Львові та зберігається сьогодні у Львівській національній науковій бібліотеці України ім. Василя Стефаника.

Завдяки співпраці хранителів колекції у Польщі та в Україні, з′явився двомовний, винятковий альбом, який не лише містить численні рисунки, а й розкриває початки формування збірки та її долю у післявоєнний період. Тут представлено твори визнаних художників, таких як Юзеф Хелмонський, Юліан Фалат, Яцек Мальчевський, Фридерик Паутч, Леон Вичулковський та багато інших.

 

 

Таранушенко С.А. Знищені шедеври української деревяної сакральної архітектури. Книга з доповненою реальністю/ Стефан Таранушенко; передм. В.В.Вечерський; упоряд. О.О.Савчук. - Харків: Видавець Олександр Савчук, 2021. - 224с.; 125іл.

У книзі зібрано розвідки Стефана Таранушенка, присвячені п'ятьом знищеним шедеврам української дерев'яної сакральної архітектури: Троїцькій  церкві 1710 року в селі Пакуль на Чернігівщині, Покровській церкві 1759 року в місті Зіньків на Полтавщині, Вознесенській церкві 1759-1761 років в містечку  Березна на Чернігівщині, Введенській церкві 1761 року в селі Артемівка на Харківщині, Миколаївській церкві 1760-х років в селі Нові Млини на Чернігівщині. У 1920-30-ті рр. автор встиг їх обміряти та зафотографувати перед процесом тотального нищення пам'яток сакрального мистецтва совєцькою владою.

У виданні в кінці кожної розвідки розміщено gr-код, скануючи який, читач зможе ознайомитися із 3d -моделями знищених храмів і скласти вичерпне уявлення про шедеври української дерев'яної сакральної архітектури, які ми не зберегли.

 

 82 Художня література. Літературознавство

 

 

Войтюк О.

     Пошук істини: у 3-х книгах. Кн.1. Дар предків/ Олександра Войтюк. – Львів: УАД, 2019. – 122 с.

 

Події відбуваються у далекому минулому. Коли світом правили королі та чародії.

Історія ця про принца, який прирік своє королівство на погибель, зробивши помилку. Під час війни, яку вів його батько, король Уолтер, з давнім ворогом, королем Даліеном, принц Веліамін пропускається великої помилки у командуванні  армією, через що батько програє війну і гине разом із дружиною. Лише принцові вдається вижити, завдяки втечі з поля бою. Але його знаходять лицарі ворога та убивають. Його дух потрапляє у казковий, неземний світ. Там принц з′ясовує про себе і свою родину невідомі досі факти. Що дізнаєтиься принц?.

 

 

 


Нові надходження. 2020

ІІІ-ІV квартал

004 Компютерна наука і технологія. Застосування компютера. Оброблення даних

Васюта С.

     Технологічні особливості створення шрифтів для електронних видань: монографія/ Світлана Васюта, Ярослав Куць, Орест Хамула. – Львів: УАД, 2020. – 184 с.

У монографії висвітлено історію розвитку шрифтів для електронних видань. Запропоновано теоретичні засади проектування та розроблення шрифтів, визначено та обгрунтовано множину факторів та параметрів шрифту, які впливають на зручність читання тексту в електронних виданнях. Розроблено моделі факторфв впливу на зручність читання з урахуванням звязків між ними та оптимізованими ваговими значеннями факторів. Проведено експериментальні дослідження щодо оцінки зручності читання, а також розроблено імітаційну модель проектування прототипів малюнків графем шрифту.

На завершальному етапі створено технологію проектування шрифтів для електронних видань, яка базується на компютерному синтезі графем шрифтів, що дає змогу автоматизувати процес проектування шрифту.

Видання розраховане на аспірантів та студентів старших курсів ЗВО відповідних спеціальностей, а також на працівників поліграфічної галузі, видавництв та редакцій.

 

091 Рукописи

Сопко О.

     Рукописна спадщина Івана Югасевича на зламі XVIII - XIX століть: монографія/ Одарка Сопко. – Львів: Афіша, 2017. – 180 с.

У виданні міститься мистецтвознавчий аналіз рукописів Івана Югасевича, який продовжив та розвинув традиції рукописних творів. Подана характеристика рукописних кодексів Закарпаття, а мистецький спадок Івана Югасевича розглядається як цілісне явище культури краю середини XVIII-XIX століть.

Для дослідників, історії книги, поціновувачів рукописних памяток, мистецтвознавців, художників, краєзнавців, етнографів, викладачів та студентів мистецьких навчальних закладів.

 

33 Економіка. Економічні науки

Засадко В.В.     Економічна безпека урбанізованих територій України: монографія/ В.В. Засадко. – Львів: Вид-во ННВК "АТБ", 2016. – 360 с.

 

У монографії представлені теоретико-методологічні основи, стратегічні пріоритети і сукупність засобів та прикладних рекомендацій щодо зміцнення економічної безпеки урбанізованих територій України. Монографія є авторським баченням системного дослідження сутності, сучасного стану та перспективрозвитку урбанізованих територій України крізь призму основних категорій економічної безпеки держави.

Рекомендовано науковцям, працівникам регіональних та місцевих органів влади та самоврядування, співробітникам організацій сприяння розвитку міст, викладачам та студентам економічних спеціальностей.

 

Шира Т.Б. Корпоративна безпека підприємств: теоретичні та прикладні аспекти: монографія/ Т.Б.Шира. - Львів: УАД, 2020. - 364с.

У монографії розглянуто теоретико-методологічні аспекти забезпечення корпоративної безпеки підприємств. Запропоновано методологічний базис формування та функціонування системи корпоративнох безпеки підприємства. Розроблено модель інформаційно-аналітичного забезпечення в системі корпоративної безпеки підприємства. Сформовано методичний підхід до комплексного оцінювання корпорактивної безпеки підприємства. Обгрунтовано методичні засади оцінювання впливу зовнішніх та внутрішніх загроз на корпоративну безпеку примислових підприємств. Розроблено механізм управління корпоративною безпекою проомислових підприємств та організаційно-економічний механізм забезпечення корпоративної безпеки промислових підприємств. Здійснено моделювання забезпечення функціонування системи корпоративної безпеки підприємства. Обгрунтовано напрями удосконалення управління корпоративною безпекою підприємств шляхом формування та застосування внутрішньокорпоративного контролю та розвитку корпоративної культури.

Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів ЗВО, працівників органів виконавчої влади й місцевого самоврядування, керівників і менеджерів підприємств та організацій.

 

39 Культурна антропологія. Етнографія. Звичаї. традиції. Спосіб життя. Фольклор

Мушинка М. Від отчого порогу: зібрані твори. Т.1. Автобіографія. Праці про с. Курів та його околицю/ М.Мушинка; упоряд. О.Мушинка. - Пряшів: Центр антропологічних досліджень, 2018. - 918с.

Професор Микола Іванович Мушинка (!(№:) -  вчений україніст Словаччини - доктор філологічних наук, іноземний член НАН України та почесний доктор чотирьох університетів України. Автор понад півсотні книжок та майже двох тисяч наукових та публіцистичних статей з фольклористики, історії, літературознавства, мовознавства та інших ділянок. Перший том його зібраних творів охоплює автобіографію та праці про рідне селог Курів і йогог околицю.

 

655 Поліграфічна промисловість. Поліграфічні підприємства. Видавництва. Книжкова торгівля

 

Гавенко С.Ф. Поліграфічні технології маркування продукції штриховими кодами: монографія/ С.Ф.Гавенко С.Ф., О.Д.Конюхов, І.І. Конюхова - Львів: УАД, 2020. - 180с.

У монографії здійснено аналіз сучасного стану, методів та засобів маркування продукції штриховими кодами, зокрема з використанням поліграфічних технологій на етикетках, пакованнях різноманітних товарів; обгрунтовано доцільність застосування процесу друкування штрихових кодів офсетним способом друку та методів оцінювання їх якості та верифікації; систематизовано фактори впливу на геометричні параметри та оптичні показники відбитків штрихованих кодів.

Висвітлені теоретичні та практичні аспекти удосконалення технології маркування продукції  штриховими кодами з використанням фарб з магнітними властивостями; досліджено механізм взаємодії цих фарб з субстратами; описані розроблені методи оцінювання якості та верифікації штрихових кодів, які забезпечують правильність ідентифікації та уможливлює додатковий захист продукції від підробки.

 

Морщавка Ю.О. Забезпечення стратегії розвитку видавничої галузі національної економіки: монографія/ Ю.О.Морщавка. - К.: Парлам. вид-во, 2020. - 152с.

Монографія присвячена поглибленню теоретичного базису, методичних положень та науково-практичних рекомендацій щодо забезпечення стратегії розвитку видавничої галузі національної економіки в транформаційних умовах, що забезпечить розробку альтернативних стратегій соціально-економічного розвитку видавничої галузі під впливом деструктивних та негативних факторів. Дослідження спрямоване на вирішення актуальних наукових проблем регулювання та управління макроекономічним середовищем видавничої галузі через концепти еволюційної парадигми стратегічного розвитку.

 

7. Мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво. Ігри. Спорт

В бібліотеці УАД ви можете ознайомитись із збірником наукових праць " Вісник Закарпатської академії мистецтв" - за 2014, 2017, 2018 роки;

та "Науковим вісником Закарпатського художнього інституту" - за 2010, 2012, 2013 роки.

 

Опанащук М. Колеги. Портретні зарисовки/ М.Опанащук. - Львів: УАД, 2019. - 152с.

Видання прнисвячено мистецтву портретних зарисовок Заслуженого діяча мистецтв України Миколи Опанащука - відомого сучасного графіка і живописця, професора Української академії друкарства та Львівської національної академії мистецтв.

Альбом портретних зарисовок професора рисунку Миколи Опанущука як навчально-методичний матеріал буде суттєвим доповненням до навчальних програм із предмета "рисунок" для студентів, які навчаються за освітньо-професійними програмами "Книжкоао та станкова графіка" та "Графічний дизайн" спеціальностей "Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація" та "Дизайн" Української академії друкарства та інших мистецьких навчальних закладів.

 

Небесник І. Графічне мистецтво Закарпаття. Друга половина ХХ століття: монографія/ І.Небесник. - Ужгород: Вид-во Олександри Гаркуші, 2020. - 236с.

У монографії проаналізовано основні етапи становлення графічного мистецтва в Закарпатті. Автор детально зупиняється на творчості художників, які здійснили найбільший вплив на розвиток цього виду мистецтва в краї та збагатили його стилістични й арсенал.

Хронологічні рамки дослідження окреслюють період з 1946 до 2010 року.

Історія графічного мистецтва Закарпаття ілюструє відносини між системами європейського образотворення та естетикою соціалістичного реалізму.

Ця праця адресована науковцям, мистецтвознавцям, викладачам та студентам мистецьких закладів.