Нові надходження ІІ півріччя 2023 року

002 Друк загалом. Документація. Книги. Авторство

 

Запаско Я.П.       Пам'ятки книжкового мистецтва : Українська рукописна книга: моногр./ Я.П. Запаско.- Львів: Світ, 1995.- 480 с.

У почесній шерензі вітчизняних пам'яток, що сягають корінням у глибину віків, чільне місце посідає українська рукописна книга. ЇЇ роль і вага в історичному плині часу виходить далеко за межі того призначення, яке їй відводять, називаючи попередницею книги друкованої. Вона, вочевидь, передувала тиражованому витворові друкарського верстата, передувала й співіснувала з ним, але за своєю сутністю це самостійний, великий, більш ніж вісімсотрічний пласт духовної культури, в якому, немов самоцвіти, вияскравлюються добірні перли народної мови, красного письменства, давнього малярства. Кожен витвір цього мистецтва -неповторний, має тільки йому притаманне художнє обличчя, і в цьому невідворотна, притягальна сила рукописної творчості.

У монографії висвітлюється неперехідна цінність рукописного мистецтва - важливої галузі духовної культури українського народного народу, багатющого джерела вивчення його історії, мови, літератури, художньої творчості. Простежується тісний зв'язок цього мистецтва з соціально-економічними, політичними й культурними умовами розвитку суспільства. Монографія проілюстрована кольоровими та чорно-білими репродукціями розгортів, сторінок, зразків мініатюр і декоративних прикрас.

  

004 Комп'ютерна наука і технологія

Застосування комп'ютера. Оброблення даних 

Дурняк Б.В.       Основи інформатики. Робота з програмами Microsoft Office - Word, Excel, Access, PowerPoint: навч. посіб./ Б.В. Дурняк, М.Б. Поліщук, О.В. Тимченко.- Львів: Українська академія друкарства, 2017.- 316 с.

У посібнику викладено основи роботи з програмами Mikrosoft Office - Word, Excel,Access, PowerPoint. Особливу увагу приділено практичній роботі з програмами для кращого засвоєння матеріалу посібника.

 

На шляху до індустрії 4.0 : інформаційні технології, моделювання, штучний інтелект, автоматизація: моногр./ за заг. ред. С.В. Котлика.- Одеса: Астропринт, 2021.- 544 с.

 У монографії узагальнено і проаналізовано рівень сучасного   стану розвитку інформаційних технологій, комп'ютерного та математичного моделювання, автоматизації процесів управління, штучного інтелекту, робототехніки, розпізнавання образів, ЗD прототипування, електромеханіки, мехатроніки - практично всіх напрямків, які об'єднуються терміном Індустрія 4.0

 

Нові інформаційні технології, моделювання та автоматизація: моногр./ за заг. ред. С.В. Котлика.- Одеса: Екологія, 2022.- 724 с.

У монографії узагальнено і проаналізовано рівень сучасного стану розвитку комп'ютерного та математичного моделювання, автоматизації процесів управління, застосування інформаційних технологій в освіті, проектування інформаційних систем і програмних комплексів, розвитку комп'ютерних телекомунікаційних мереж та технологій - більшості напрямків, які об'єднуються терміном Індустрія 4.0.

 

Сеньківський В.М. Моделі інформаційної технології проєктування післядрукарських процесів: моногр./ Сеньківський В.М., Кудряшова А.В.- Львів: Українська академія друкарства, 2022.- 204 с. У монографії проаналізовано сучасний стан і технології післядрукарського підготування книжкових видань. Здійснено функціональне моделювання післядрукарського опрацювання книжкових видань та проєктування відповідних процесів. Виокремлено фактори впливу на якість проєктування післядрукарських процесів та розроблено семантичну мережу, що ідентифікує формалізоване відображення взаємозв'язків між факторами. Розроблено та оптимізовано модель пріоритетного впливу факторів на якість досліджуваного процесу, встановлено оптимальну альтернативу його реалізації. Визначено числове значення інтегрального показника якості проєктування післядрукарських процесів. Розроблено інформаційну технологію прогностичного оцінювання якості проєктування післядрукарських процесів.

 

 

Сеньківський В.М.      Інформаційна технологія формування якості редакційно-видавничого процесу: моногр./ Сеньківський В.М., Кудряшова А.В., Козак Р.О.- Львів: Українська академія друкарства, 2019.- 272 с.

 

 Наведено загальну характеристику редакційно-видавничого процесу. Синтезовано моделі пріоритетного впливу виокремлених факторів на якість формування та структурування книжкових видань. Розроблено інформаційну технологію формування якості редакційно-видавничого процесу з використанням засобів нечіткої логіки та автоматизовану систему проектування книжкових видань.

 

Тимченко О.В. Комп'ютерні мережі. Практикум: підруч./ Олександр Тимченко, Богдан Гавриш.- Львів: УАД, 2023.- 216 с.

 

Посібник призначений для студентів ІТ-спеціальностей, що вивчають методи побудови і властивості комп'ютерних мереж. У виданні розкрито принципи створення мереж різного виду, дослідження їхніх параметрів та моделювання.

 

2 Релігія. Теологія(Богослов'я) 

Роль релігії у сучасних суспільних процесах: навч. посіб.- 2-е вид., доп.- Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2020.- 268 с.

 

У систематичній формі подано матеріал курсу "Роль релігії у сучасних суспільних процесах". Посібник написаний на основі аналізу сучасного стану релігії, містить додатковий методичний матеріал (перелік завдань, тестів, бібліографію).

 

655.3  Друкування. Технологічні процеси друкування

Дубневич М.М. Оцінювання якості у prepress-виробництві: навч. посіб./ Дубневич М.М., Писанчин Н.С.- Львів: Українська академія друкарства, 2021.- 164 с.

Сучасне  prepress-виробництво складається з багатьох технологічних операцій, результат яких - отримання засобів поліграфічного відтворення інформації. Їх якісні показники великою мірою визначають якість друкованого видання вцілому. Цифрові технології, які стали основою технологічних процесів д prepress -виробництва, вимагають нових підходів і до оцінювання якості.

У навчальному посібнику розглядаються діючі нормативні документи, що регламентують якість виконання етапів додрукарської підготовки, новітні засоби вимірювальної техніки, актуальні методики оцінювання якісних характеристик цифрових фотографічних зображень, макетування та верстання багатосторінкових та образотворчих видань, а також друкарських форм різних способів друку.

 

Дудяк В.О.       Природа кольору та його характеристики: навч. посіб./ Дудяк В.О., Занько Н.В., Сельменська З.М.- 2-ге вид.- Львів: Українська академія друкарства, 2017.- 208 с.

У навчальному посібнику розглянуто питання природи кольору, пов'язаної з характеристикою світлового сигналу, будовою ока та психологічними особливостями сприйняття кольору. Окремі розділи присвячені особливостям синтезу та вимірювання характеристик кольору в різних колометричних системах та системах специфікації і моделях кольору. В кожному розділі наведено контрольні питання. 

 

Синтез та метрологія кольору: лабораторний практикум/ Дудяк В.О., Занько Н.В., Писанчин Н.С., Сельменська З.М.; за заг. ред. доц. Дудяка В.О.- Львів: Українська академія друкарства, 2016.- 100 с.

Викладено питання адитивного, субтрактивного та автотипного синтезу і визначення координат кольору шляхом їх розрахунку різними методами та безпосереднім вимірюванням. Подано також методику визначення досконалості тріади фарб за показниками відхилення колірного тону і насиченості, колірного охоплення фарб і метамерності кольору.

 

66 Хімічна технологія. Хімічна промисловість і споріднені галузі 

Шибанов В.В.       Енергоефективні технології : фотополімери: навч. посіб./ В.В. Шибанов, В.Б. Репета.- Львів: Українська академія друкарства, 2023.- 200 с.

 

 У посібнику розглянуто питання фотофізичних та фотохімічних перетворень  при використанні фотополімеризаційноздатних матеріалів як основи енергоефективних технологій. Значну увагу приділено кінетиці та механізмам фотополімеризаційних реакцій у світлочутливих шарах. що мають практичне застосування в технологічних процесах поліграфії та в інших сферах.

 

Мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво. Ігри. спорт

 

Іконостас. Незламність традиції : дослідження унікального іконостаса з Черепина/ Ігор Бокало, Оксана Герій, Василь Карпів, Мар'яна Пелех, Ірина Скочиляс.- Харків: Раритети України, 2023.- 32 с.

Це дослідження знайомить читачів із результатами експедицій, які здійснила команда фахівців з наукових інституцій Львова, досліджуючи історію, іконографічну програму, особливості малярства і різьблення, стан збереження іконостаса у церкві Стрітення Господнього в с.Черепин на Львівщині. Високомистецький іконостас ХVІІІ ст. в Черепині є важливою пам'яткою минулого краю, відображає мистецькі та культурні контакти з сусідніми регіонами, свідчить про міцний зв'язок з національною духовною традицією та демонструє відкритість й сприйняття нових ідей того часу.

 

. Ковчег. Українське народне мистецтво: альбом-каталог.- Львів: Коло, 2021.- 432 с.

Мистецьке видання "Ковчег", наче скриня нареченої, вмістило найкращі зразки української традиційної спадщини під однією обкладинкою - усе те, що заслуговує на статус "Бренду України".

Це книга-ініціація, книга-мандрівка століттями української історії та культури в пошуках себе.

Видання має стати книжковою візитівкою України, подарунком-символом. Проєкт здійснено Інститутом колекціонерства українських мистецьких пам'яток при НТШ та культурною платформою Ковчег "Україна" за підтримки Українського культурного фонду.

 

Лаптон Е.       Графічний дизайн. Нові основи/ Еллен Лаптон, Дженіфер Коул Філліпс.- 2-ге вид., змін. і допов.- К.: ArtHuss, 2020.- 264 c.

 

У книзі "Графічний дизайн: Нові основи" відомої авторки Еллен Лаптон і викладачки дизайну Дженіфер Коул Філліпс розглянуто ключові поняття візуальної мови, на яких ґрунтується будь-яка дизайнерська робота - від логотипа чи "шапки" фірмових бланків до складних вебсайтів та інтерфейсів.

На основі аналізу численних робіт студентів і досвідчених дизайнерів авторки пояснюють основоположні складові двовимірного дизайну, такі як точка, лінія, площина, масштаб. ієрархія, шари і прозорість, та демонструють можливості злагодженої взаємодії цих складових.

Друге видання, ретельно переглянуте, містить новий розділ про принципи гештальту, а ще - багато нових прикладів, зокрема за темами роботи з сіткою та кольором.

 

 

Музей народного життя Володимира Микити: альбом укр. та англ. мовами.- Ужгород: Вид-во Олександри Гаркуші, 2016.- 188 с.

 

Альбом знайомить з колекцією мистецьких творів авторського музею Володимира Микити, класика закарпатської школи живопису. У кімнатах музею, створеного у 2006 році, нині розміщено понад 200 творів живопису, кількість яких щорічно зростає. Альбом вміщує роботи художника з 1949 по 2016 рік. За більш ніж шістдесят років творчої діяльності Володимир Микита створив полотна, які складають своєрідний літопис Закарпаття у мистецтві. Головні теми творчості художника- розкриття внутрішнього світу людини, краса і велич карпатського ландшафту, езотерика селянської праці, хибні цінності глобалістської цивілізації.

 

 

Європейський гравірований портрет XVI - XIX ст. з фондів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського: дослідження , ілюстрований каталог : у 2 -х кн. Кн.1/ Гліб Юхимець, Діна Фоменко, Ірина Цинковська, Петро Скрипник.- К.: Академперіодика, 2022.- 496 с.

Запропонований ілюстрований науковий каталог європейського гравірованого портрета ХУІ - ХІХст. (понад 800од.опису) є першим довідковим виданням зібрання НБУВ, що презентує образи історичних осіб (імператорів, королів та можновладців, політичних, державних, релігійних діячів, військовиків, учених, філософів, істориків, письменників, поетів, композиторів, музикантів, акторів, художників, у т.ч. української еліти, в портретах, створених відомими і маловідомими граверами і рисувальниками європейських країн.

 

744 Геометричне креслення. Технічне креслення

 

 

Афтаназів І.С.       Практикум з інженерної графіки до курсу "Нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка": навч.- метод. посіб. Ч.2/ І.С. Афтаназів, П.П. Волошкевич, О.О. Бойко.- Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2015.- 236 с.

 

Розглянуто основні положення інженерної графіки з елементами механічного креслення. Наведено приклади розв'язання окремих задач та виконання графічних робіт.

Практикум містить необхідний обсяг питань з інженерної графіки, відповідно до вимог робочих програм курсів.

 

Курс нарисної геометрії, інженерного та архітектурно-будівельного креслення з основами комп'ютерної графіки: навч.-метод. посіб./ О.О. Бойко, І.Г. Свідрак, А.О. Шевчук, А.Л. Беспалов, П.П. Волошкевич.- Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018.- 364 с.

Розглянуто основні положення інженерної графіки з елементами нарисної геометрії архітектурно-будівельного креслення та комп'ютерної графіки. Наведено приклади розв'язання окремих задач та виконання графічних робіт.

 

Практикум з нарисної геометрії до курсу "Нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка": навч. посіб. Ч.1/ І.С. Афтаназів, П.П. Волошкевич, О.О. Бойко, А.Л. Беспалов.- Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2017.- 196 с.

Розглянуто основні положення нарисної геометрії. Наведено приклади розв'язання окремих задач та виконання графічних робіт.

Посібник містить необхідний обсяг питань з нарисної геометрії відповідно до вимог робочих програм курсу.

 

Цифрова колекція художнього музею. Мариністичний живопис та графіка: альбом-каталог : з зібрання Очаківського музею мариністичного живопису ім. Р.Г. Судковського, Миколаївського обл. худож. музею ім. В.В. Верещагіна та Миколаївського музею суднобудування і флоту.- Миколаїв, 2023.- 220 с.- на укр. і англ. мовах.

Даний альбом-каталог презентує оцифровану збірку мариністичного живопису та графіки з колекцій музеїв-учасників проєкту "Цифрова колекція музею: Мариністика".

 

 

821 Художня література окремими мовами і мовними сім'ями 

 

Гейман Н.       Скандинавська міфологія/ Ніл Гейман ; пер. з англ. М. Бакалова.- К.: КМ-БУКС, 2021.- 256 с.

Ніл Гейман представляє дивовижний переказ величних скандінавських міфів. Автор вже давно черпає натхнення для створення власних фантастичних світів у стародавній міфології. Тепер він звернувся до джерела і презентує майстерну обробку величних історій півночі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

посмотрите комедии трейлеры в хорошем качестве
последние и лучшие новости искусства в мире